DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.42603

Необхідність підготовки людини до нанотехнологічного способу життя

Д. В. Касьянов

Анотація


Аналізуються виклики глобалізації та інформаційної революції щодо підготовки людини до життя. Відзначається, що в контексті філософії нанотехнологій людина розглядається як суб’єкт планетарних дій, здійснюваних з допомогою все більш потужної індустрії нанотехнологій. Розглядається необхідність і технології оптимізації цього процесу засобами освіти, розвитку культури, науки та виховання. Підкреслюється, що філософія нанотехнологій стає невід’ємною частиною світогляду будь-якої людини, яка прагне до фундаментального розуміння Всесвіту, що еволюціонує, життя, антропності, оскільки намагається з’ясувати актуальні питання сучасності.


Ключові слова


людина; прогрес; культура; наука; інформаційне суспільство; глобалізація; нанотехнології

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Azarenkov N. A. Obuchenye y podhotovka kadrov v oblasty nanotekhnolohyy y yspol'zovanye pry эtom nauchnoho nasledyya / N.A. Azarenkov, V.D. Orlov, N.Y. Slypchenko, V.H. Udovytskyy, V.Y. Farenyk // Fizychna inzheneriya poverkhni. – 2009. – T. 7. – № 3. – S. 273-280.

Andrushchenko T. V. Parametry «novoho svitu»: krytyko-analitychnyy analiz svitovykh futurolohichnykh prohnoziv / T.V. Andrushchenko // Hileya. – 2011. – Vyp. 44. – S. 602-609.

Hyvyshvyly H. V. Humanyzm y sovremennaya naturfylosofyya [Elektronnyy resurs] / H.V. Hyvyshvyly. – Rezhym dostupu: http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/55/givishvili.htm.

Hyvyshvyly H.V. Fylosofyya humanyzma / H.V. Hyvyshvyly. – M.: Pokolenye, 2009. – 496 s.

Honcharov Yu. Nanoindustriya yak zasib pidvyshchennya yakosti zhyttya lyudey ta konkurentospromozhnosti natsional'noyi ekonomiky / Yu. Honcharov, S.Bondarenko // Ekonomist. – 2010. – № 3. – S. 26-30.

Davydyuk T. V. Lyuds'kyy kapital yak ob"yekt bukhhalters'koho sposterezhennya pidpryyemstv naukoyemnykh vysokotekhnolohichnykh napryamiv / T.V. Davydyuk // Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. – Seriya: ekonomichni nauky. – 2009. – № 3 (49). – S. 51-54.

Korsak K.V. Ekonomika i liderstvo v naukakh: mynule, suchasne, maybutnye / K.V. Korsak // Naukovyy visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnya. – Seriya ekonomika. – 2010. – № 1 (5). – S.75-86.

Luk'yanets V. S. Hamletovskyy vopros tsyvylyzatsyy kollaydernoy эrы [Elektronnyy resurs] / V.S. Luk'yanets. – Rezhym dostupu: http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9614.html.

Luk'yanets V. S. Naukoemkoe budushchee. Fylosofyya nanotekhnolohyy / V.S. Luk'yanets // Praktychna filosofiya. – 2003. – № 3. – S.10-27.

Medvedyev I. Vplyv derzhavnoho upravlinnya na ideyu universytetu v konteksti realizatsiyi kontseptsiyi staloho ekonomichnoho rozvytku v Ukrayini [Elektronnyy resurs] / I. Medvedyev. – Rezhym dostupu: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2011_1/medved.pdf.

Medouz D. Predelы rosta. 30 let spustya / D. Medouz, Y. Randers, D. Medouz ; per. s anhl. – M. : Akademknyha, 2007. – 342 s.

Suslovs'ka T. Ye. Postindustrial'ni determinanty zrostannya roli osvity i nauky v sotsial'no-ekonomichnomu rozvytku suspil'stva [Elektronnyy resurs] / T.Ye. Suslovs'ka. – Rezhym dostupu: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Etp/2009_22/Suslovs'ka.pdf.

Toffler Э. Tret'ya volna / Э. Toffler; per. s anhl. – M.: ACT, 2004. – 261 s.

Udovyka L. H. Sotsial'no-antropolohichni y pravovi aspekty nanotekhnolohiy / L.H. Udovyka // Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. – 2010. – № 1. – S. 18-24.

Tsykyn V. A. Formyrovanye fylosofyy nanonauk y obrazovanye / V.A. Tsykyn // Visnyk Instytutu rozvytku dytyny. – 2010. – Vyp. 9. – S.5–12.

Tsykin V. O. Hlobalizatsiya: noosfernyy pidkhid : Monohrafiya / V.O. Tsykin. – Sumy: SumDPU im. A.S. Makarenka, 2007. – 284 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Азаренков Н. А. Обучение и подготовка кадров в области нанотехнологий и использование при этом научного наследия / Н.А. Азаренков, В.Д. Орлов, Н.И. Слипченко, В.Г. Удовицкий, В.И. Фареник // Фізична інженерія поверхні. – 2009. – Т. 7. – № 3. – С. 273-280.

2. Андрущенко Т. В. Параметри «нового світу»: критико-аналітичний аналіз світових футурологічних прогнозів / Т.В. Андрущенко // Гілея. – 2011. – Вип. 44. – С. 602-609.

3. Гивишвили Г. В. Гуманизм и современная натурфилософия [Електронний ресурс] / Г.В. Гивишвили. – Режим доступу: http://atheismru.narod.ru/humanism/journal/55/givishvili.htm.

4. Гивишвили Г.В. Философия гуманизма / Г.В. Гивишвили. – М.: Поколение, 2009. – 496 с.

5. Гончаров Ю. Наноіндустрія як засіб підвищення якості життя людей та конкурентоспроможності національної економіки / Ю. Гончаров, С.Бондаренко // Економіст. – 2010. – № 3. – С. 26-30.

6. Давидюк Т. В. Людський капітал як об’єкт бухгалтерського спостереження підприємств наукоємних високотехнологічних напрямів / Т.В. Давидюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Серія: економічні науки. – 2009. – № 3 (49). – С. 51-54.

7. Корсак К.В. Економіка і лідерство в науках: минуле, сучасне, майбутнє / К.В. Корсак // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. – Серія економіка. – 2010. – № 1 (5). – С.75-86.

8. Лукьянец В. С. Гамлетовский вопрос цивилизации коллайдерной эры [Електронний ресурс] / В.С. Лукьянец. – Режим доступу: http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9614.html.

9. Лукьянец В. С. Наукоемкое будущее. Философия нанотехнологии / В.С. Лукьянец // Практична філософія. – 2003. – № 3. – С.10-27.

10. Медведєв І. Вплив державного управління на ідею університету в контексті реалізації концепції сталого економічного розвитку в Україні [Електронний ресурс] / І. Медведєв. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2011_1/medved.pdf.

11. Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя / Д. Медоуз, Й. Рандерс, Д. Медоуз ; пер. с англ. – М. : Aкадемкнига, 2007. – 342 с.

12. Сусловська Т. Є. Постіндустріальні детермінанти зростання ролі освіти і науки в соціально-економічному розвитку суспільства [Електронний ресурс] / Т.Є. Сусловська. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Etp/2009_22/Suslovs'ka.pdf.

13. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер; пер. с англ. – М.: ACT, 2004. – 261 с.

14. Удовика Л. Г. Соціально-антропологічні й правові аспекти нанотехнологій / Л.Г. Удовика // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 1. – С. 18-24.

15. Цикин В. А. Формирование философии нанонаук и образование / В.А. Цикин // Вісник Інституту розвитку дитини. – 2010. – Вип. 9. – С.5–12.

16. Цикін В. О. Глобалізація: ноосферний підхід : Монографія / В.О. Цикін. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 284 с.

Copyright (c) 2015 Д. В. Касьянов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941