DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.42607

Постлюдина та постлюдство: особливості прояву

Є. В. Левченюк

Анотація


В статті розглянуті сучасні умови розвитку людини. Встановлено, що відбувається новий еволюційний етап формування особистості, де основними детермінантами її творення є інформатизація та технологізація суспільства, що, в свою чергу, спричиняє біфуркацію світів, в яких змушена розвиватись людина: світ культури / світ техносу, світ природи / штучний світ


Ключові слова


людина; постлюдина; постлюдство; інформатизація; технологізація; кіберпростір

Повний текст:

PDF

Посилання


Ilyin V. The “post”epoch: a man in a perspective of “new spirituality” V.Ilyin // World philosophical-view principles of life of man. - № 5. – 2010. – S. 43 – 49.

Kochetov of E.G. Globalistika: teoriya, metodologiya, practice. / E.G. Kochetov: [uchebnik for vuzov], – M.: Norm, 2002. s. – 647.

Kutyrev V.A. Culture of I tekhnologiya: bor'ba mirov. / V.A Kutyrev is Novgorod, 1994, - 235 s.

Man and world / [L.V.Guberskiy, V.G.Kremen', A.O.Priyatel'chuk but other.]; for editor L.V.Gubernskogo [3-te edition, corrected and it is complemented]. – K.: «Knowledge», 2007. – 350 s.

Stepin V.S. Teoreticheskoe znanie / V.S. Stepin is M., 1999, S. – 39 – 53.

Toffler E. Third wave / E.Toffler [per.z ang. A.Evsa], – K.: Universe, 2000. – 475 s.

Tul'chinskiy g.l. the Transcendental subject, post-human personologiya and new prospects of humanitarian paradigm / I. (A.Slinin) and WE: to the 70year of professor Yaroslava Anatol'evicha Slinina. – SPb.: Saint Petersburg philosophical society. – 2002. are Series «Thinkers». Issue Õ. – P. 528 – 555.

Philosophical encyclopaedic dictionary [chairman of editorial board V.I.Shinkaruk], - K.: Contour, 2002. – 742 s.

Forming of personality is in modern Ukrainian society: Objective and subjective factors: thematic collection of scientific labours is from socialphilosophical problematiki. / goal. editor O.O. Shubin is Donetsk: DON is DUET, 2003. – 11 s.

Fromm Е. To have or to be? / – K.: Niko-center, 1998, - 400 s.

Hayles K. How We Became Posthuman/ Virtual Bodies sn Cybernetics, Literature, and Infofmatics/ K.: Nik-center, - 2013. – 426 s.

Zizek Slavoj No Sex, Please, We're Post-Human! / Slavoj Zizek [пер. з анг. А. Смірнова], [WWW - document]. URL http://www.lacan.com/nosex.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Ільїн В. Епоха «пост»: людина в перспективі «нової духовності» / В.Ільїн // Філософсько-світоглядні засади буття людини. - № 5. – 2010. – С. 43 – 49.

2. Кочетов Э.Г. Глобалистика: теория, методология, практика. / Э.Г. Кочетов: [учебник для вузов], – М.: Норма, 2002. с. – 647.

3. Кутырёв В.А. Культура и технология: борьба миров. / В.А Кутырёв – Новгород, 1994, - 235 с.

4. Людина і світ / [Л.В.Губерський, В.Г.Кремень, А.О.Приятельчук та ін..]; за ред. Л.В.Губернського [3-тє видання, виправлене і доповнене]. – К.: «Знання», 2007. – 350 с.

5. Стёпин В.С. Теоретическое знание / В.С. Стёпин – М., 1999, С. – 39 – 53.

6. Тоффлер Е. Третя хвиля / Е.Тоффлер [пер.з анг. А.Євса], – К.: Всесвіт, 2000. – 475 с.

7. Тульчинский Г.Л. Трансцендентальный субъект, постчеловеческая персонология и новые перспективы гуманитарной парадигмы / Я. (А.Слинин) и МЫ: к 70-летию профессора Ярослава Анатольевича Слинина. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество. – 2002. – Серия «Мыслители». Выпуск Х. – С. 528 – 555.

8. Філософський енциклопедичний словник [голова редколегії В.І.Шинкарук], - К.: Абрис, 2002. – 742 с.

9. Формування особистості в сучасному українському суспільстві: Об’єктивні і суб’єктивні фактори: тематичний збірник наукових праць із соціально-філософської проблематики. / гол. редактор О.О. Шубін – Донецьк: ДОН ДУЕТ, 2003. – 11 с.

10. Фромм Э. Иметь или быть? / Э.Фромм [пер.Н.Петренко, О.Иванчук], – К.: Нико-Центр, 1998, - 400 с.

11. Хейлз К. Як ми стали постлюдством. Віртуальні тіла в кібернетиці, літературі та інформатиці [переклад Є. Марічева] / К. Хейлз – К.: Ніка-Центр, - 2013. – 426 с.

12. Zizek Slavoj No Sex, Please, We're Post-Human! / Slavoj Zizek [пер. з анг. А. Смірнова], [WWW - document]. URL http://www.lacan.com/nosex.htm

Copyright (c) 2015 Є. В. Левченюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941