DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.42615

Формування культурних засад становлення цілісної особистості у світі спорту (філософсько- антропологічний дискурс)

В. Є. Білогур

Анотація


В статті дається аналіз культурних засад становлення особистості у спорті, який загартовує людину і фізично, і духовно; обґрунтовується, що в контексті філософсько-антропологічного аналізу спорт виступає як процес привласнення іманентних сил людини; доведено, що антропологічна експертиза світу спорту є завершенням процесу об’єктивації, тобто виступає як своєрідна саморефлексія людини, направлена на становлення цілісності; з’ясовано питання статевого диморфізму, що лежить в основі соціокультурних (гендерних) відмінностей в чоловічому і жіночому спорті


Ключові слова


особистість; філософія спорту; цілісна особистість; спортивна особистість; культурні виміри спорту; філософсько-антропологічний дискурс; фізична культура; статевий диморфізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Visiti N. Sociology of Sport: Lectures. - K .: Olympyyskaya literature, 2005.- 247p.

Bilohur V. Existential foundations of sport as self-identity / V.Bilohur // Philosophy as Cultural Politics of today. Abstracts of the All-Ukrainian scientific konferentsiyi.- jail: Publisher of National University "Ostrog Academy", 2013.- 122p.

Y.Andros Specificity and constitutive dimensions of modern philosophical and anthropological knowledge / Y.Andros // Defining dimensions of contemporary philosophical and

anthropological knowledge // Collection. Science. works, philosophical anthropological studiyi’ 2013.- 351 p.

Bilohur V. Ideological orientation of students, trends in social transformation: [Monograph] / V..Bilohur.- Dnepropetrovsk: thresholds, 2011.- 311p.

Voronkova V.Formation new outlook ,a new man, a new society of the future: [Monograph] / V.Voronkova / Who and how to educate a younger generation // Ed. O.A.Bazaluka.- K .: Publishing House "Skif" .- 2012.- T.2.- P.134-152.

Existential dimensions of philosophical and anthropological knowledge, artistic heritage V.Shynkaruka materials Intern. nauk.- Pract. Conf., Apr 14. 2011 / Kyiv. nat. University of them. Taras Shevchenko "Knowledge" of Ukraine, Institute of Philosophy. them. National Academy of Sciences of Ukraine, University of modern knowledge. Production of "Knowledge", Ukraine, 2011.- 339 p.

Punchenko O. Civilizational dimension of human history / O.P.Punchenko .- Odessa: Astroprint, 2013, 448 p.

Kyrylyuk O, Ideological reasons to limit the category of universal dimensions of culture: Monograph. / O..Kyrylyuk.- Odessa Center of Humanitarian Education Sciences of Ukraine. Odessa branch / 2008.- Avtohraf.- 415 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Визитей Н.Н. Социология спорта: Курс лекций. - К.: Олимпийская литература, 2005.- 247с.

2. Білогур В.Є. Екзистенційні засади спорту як самовизначення особистості / В.Є.Білогур // Філософія як культурна політика сучасності. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції.- Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013.- 122с.

3. Андрос Є. Специфіка та визначальні виміри сучасного філософсько- антропологічного знання / Є.Андрос // Визначальні виміри сучасного філософсько- антропологічного знання // Зб. наук. праць: Філософсько- антропологічні студії’2013.- 351 с.

4. Білогур В.Є. Світоглядні орієнтації студентів: тенденції змін у трансформаційному суспільстві: [Монографія] / В.Є.Білогур.- Дніпропетровськ: Пороги, 2011.- 311с.

5. Воронкова В.Г.Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего: [Монография] / В.Г.Воронкова / Кого и как воспитывать в подрастающих поколениях // Под ред. О.А.Базалука.- К.: Издательский дом «Скиф».- 2012.- Т.2.- С.134-152.

6. Екзистенційні виміри філософсько-антропологічного пізнання: творча спадщина В.Шинкарука : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф., 14 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Т-во «Знання» України, Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України, Ун-т сучас. знань.- К.: Т-во «Знання», України, 2011.- 339с.

7. Пунченко О.П. Цивилизационное измерение истории человечества / О.П.Пунченко .- Одесса:Астропринт, 2013.- 448с.

8. Кирилюк О.С. Світоглядні категорії граничних підстав в універсальних вимірах культури: Монографія. / О.С.Кирилюк.- Одеса: Центр гуманітарної Освіти НАН України. Одеський філіал / Автограф.- 2008.- 415с.

Copyright (c) 2015 V. E. Bilogur

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941