DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.42618

Реінтерпретація толерантності: філософсько- освітнє осмислення її значущості, можливостей і меж

О. М. Троїцька

Анотація


Реінтерпретація толерантності: філософсько-освітнє осмислення її значущості, можливостей і меж. У статті представлена спроба реінтерпретації толерантності як уточнення зміни її значення та смислів на основі філософської рефлексії можливостей, меж і потенціалу. Автор характеризує суттєву роль освіти, зокрема полікультурно орієнтованої її складової, та розкриває можливості й потенціал цієї освіти з виділенням конструктивних позицій. Розуміння толерантності у сучасних умовах потребує філософсько-світоглядної рефлексії, що збагатить життєвими смислами толерантнісне піднесення. культурно-освітній простір та врахування його впливів на толерації


Ключові слова


культурно-освітній простір; можливість; освіта; посибілістське мислення; потенціал; реінтерпретація; толерантність; цілісність розвитку людини

Повний текст:

PDF

Посилання


Bakhtin M. Aesthetics of verbal creativity / Sost. S..Bocharov. - M .: Art of, 1979. - 424 p : [Electronic resource]. - Access: do.gendocs.ru/docs/index-59934.html

Bulatov M..Philosophical dictionary / M. Bulatov. - K .: Stylos, 2009. - 575 p.

Gorbunovа L. Сomponent of thinking as a response to the challenge of the era // Philosophy and Methodology of higher education in Ukraine in the context of European integration processes: / bus. col .: W. Andruschenko (head), M. Boychenko, L Gorbunova, V. Lutay and others. - K .: Educational thought, 2011. - 320 p. - P.35-49.

Siman O. Formation and development of ethnic religious tolerance in modern Ukraine relations: Dissertation of the candidate of philosophical sciences . / O. Siman. - K., 2009. - 195 p.

Filipchuk G. Philosophical and sociological aspects of educational reform in Ukraine / G. Filipchuk // Path of education. - 1996. - №2. - P.2-7.

Philosophical encyclopedic dictionary. ‐ M .: INFRA ‐ M, 2002. ‐ 576 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / Сост. С.Г.Бочаров. – М.: Искусство, 1979. – 424 c. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: do.gendocs.ru/docs/index-59934.html

2. Булатов М.О. Філософський словник / М.О. Булатов. – К.: Стилос, 2009. – 575 с.

3. Горбунова Л.С. Складнісне мислення як відповідь на виклик епохи // Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів: / авт. кол.: В. Андрущенко (керівник), М. Бойченко, Л. Горбунова, В. Лутай та ін. – К.: Педагогічна думка, 2011. – 320 с. – С.35–49.

4. Сіман О.М. Становлення та розвиток толерантності в етноконфесійних відносинах сучасної України: Дис… к. філос. н. / О. М. Сіман. – К., 2009. – 195 с.

5. Філіпчук Г. Філософсько-соціологічні аспекти реформування освіти в Україні / Філіпчук Г. // Шлях освіти. – 1996. – №2. – С.2–7.

6. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА – М, 2002. – 576 с.

Copyright (c) 2015 Олена Михайлівна Троїцька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941