DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.42623

Філософія освіти: соціокультурний вимір

М. М. Міщенко

Анотація


В статті пропонується аналіз міждисциплінарної області досліджень «філософія освіти», яка рефлектує стосовно освітньої системи в її співвідношенні з культурною парадигмою. Підкреслюється важливість гуманітаризації освітнього процесу в ХХІ ст., а також потреба національно визначеної системи освіти з залученням традиційних форм навчання і виховання


Ключові слова


освіта; соціокультурний простір; гуманізм; гуманітаризація; національна система освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushchenko V.P. Go out for the scopes of model «development after» / V.P. Andrushchenko // Viche. – 2001. – № 10. – Р. 78–90.

Boychenko M. Values as category of philosophical education (socially-philosophical and philosophical-anthropological perspective) / M. Boychenko // Рhilosophy of education. – 2009. – № 1–2 (8).– Р. 99–107.

Klepko S.F. Рhilosophy of education in the European context / S. F. Klepko – Poltava: POIPPO, 2006. – 338 р.

Kremen V. Globalizm and culture / V.Kremen // Рhilosophy of education: reading-book for students. – Kyiv: Kyiv. University of the name B. Hrinchenkо, 2014. – Р. 433–437.

Kremen V., Ilyin V. Kreativ philosophy of education in the synergy of modern knowledge / V. Kremen, V. Ilyin // Рhilosophy of education: reading-book for students. – Kyiv: Kyiv. University of the name B. Hrinchenkо, 2014. – S. 469–473.

Molodychenko V. V. Modernization of values in Ukrainian society with a help of education: (philosophical analysis) / Molodychenko V. V. – K.: Кnowledges of Ukrainy, 2010. – 383 p.

The education in space of philosophical problems of contemporaneity. – K.: Kafedra, 2013. – 317 р.

Skubashevska O. S. Рhilosophy of innovative development of education in the informative society (weltanschauung and philosophical analysis) / O. Skubashevska. – K.: NPU, 2010. – 314 р.

The philosophical outline of the modern education. – Sumy: University book, 2006. – 225 p.

Cherepanova S.O. Рhilosophy of education. World view and humanitarian measuring: manscience-culture-art style of thought / S.O. Cherepanova. – Lviv: Svit, 2011. – 407 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрущенко В.П. Вийти за межі моделі «розвитку навздогін» / В.П. Андрущенко // Віче. – 2001. – №10. – С. 78–90.

2. Бойченко М. Цінності як категорія філософської освіти (соціально-філософський та філософсько-антропологічний ракурси) / М. Бойченко // Філософія освіти. – 2009. – № 1–2 (8).– С. 99–107.

3. Клепко С.Ф. Філософія освіти в Європейському контексті. / С. Ф. Клепко – Полтава: ПОІППО, 2006. – 338 с.

4. Кремень В. Глобалізм і культура / В.Кремень // Філософія освіти : хрестоматія навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – C. 433–437.

5. Кремень В., Ільїн В. Креатив філософії освіти в синергії сучасного знання / В. Кремень, В. Ільїн // Філософія освіти : хрестоматія навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С . 469–473.

6. Молодиченко В. В. Модернізація цінностей в українському суспільстві засобами освіти : (філософський аналіз) / Молодиченко В. В. – К.: Знання України, 2010. – 383 с.

7. Образование в пространстве философских проблем современности. – К.: Кафедра, 2013. – 317 с.

8. Скубашевська О. С. Філософія інноваційного розвитку освіти інформаційного суспільства (світоглядно-філософський аналіз) / О. Скубашевська. – К.: НПУ, 2010. – 314 c.

9. Філософські абриси сучасної освіти. – Суми: Університетська книга, 2006. – 225 с.

10. Черепанова С.О. Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір : людина-наука-культура-мистецтво-стиль мислення / С.О. Черепанова. – Львів: Світ, 2011. – 407 с.

Copyright (c) 2015 М. М. Міщенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941