DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.47745

Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних з інформаційно-комунікаційною сферою

О. П. Дзьобань, О. В. Соснін

Анотація


Показано, що зростаючий вплив зовнішніх інформаційних і комунікаційних чинників на розвиток суспільно-політичних відносин в суспільстві вимагає термінового підвищення якості виконання державою інформаційно-комунікаційної функції. Обґрунтовується, що у сучасних умовах проблема інформаційної безпеки особистості, держави і суспільства принципово актуалізується і потребує комплексного осмислення.


Ключові слова


інформація; комунікації; інформаційні впливи; інформаційні загрози; інформаційна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Gonchar M.S. Mathematical Foundations of Information Economy: monograph / M.S. Gonchar . - K .: Institute for Theoretical Physics, 2007. - 464 p.

Methods, models and information technology in managing economies at different levels of the hierarchy: monograph / A.A. Bakaev, L.I.Bazhan, L.I. Kaiydan, T.G.Kravchenko, V.V.Kulyk / A. A. Bakaev (revised). - K .: Logos, 2008. - 127 p.

New information technologies and systems in the economy (the Day of Science): Proceedings of the conference, 20.05.2009,. - Irpen, 2009. - 120 p.

Saenko V.G. Information support industrial enterprises on the path of sustainable economic development: monograph /V.G. Saenko, I.A.Demidova. - Lugansk: Dreams Publishing of V. Dahl, 2009. - 372 p.

Dzoban O.P. Information security in the troubled field of socio-cultural reality: monograph / O.P.Dzoban. - H .: Maidan, 2010. - 260 p.

Dzoban O.P. Information security aspects: the problem of determining the place and role in social processes // Ґileya: Research Journal. Collected Works / Chief Editor V.M.Vashkevych. - K .: VIR UAS, 2011. - Issue 44. - P. 595-601.

Dzoban O.P., Sosnin A.V. On the problem of determining the place and role of information security aspects of social processes // Scientific Bulletin of the Institute of International Relations of NAU. Series: economics, law, political science, tourism: Collected articles - K .: Publishing House of the National Aviation University "NAU-printing", 2011. - Issue 1 (3). - P. 45-49.

Sosnin A.V. To a question of organization innovation of Ukraine / A.V. Sosnin // Veche. Socio-political and theoretical journal of the Verkhovna Rada of Ukraine. - 2014. - № 22 (378). - P. 14-19

Voronkova V. Internet as a global trend of development of information society / V. Voronkova // Gilea: Research Bulletin: collection of scientific papers / Chief Editor V.M Vashkevych. - K., "Publisher" Gilea ", 2015. - Issue 93 (2). - P. 174-179.

Informational influence: theory and practice of forecasting: Monograph / edited. PD Frolov. - K .: Millenium, 2011. - 303 p.

Dzoban O.P. Information violence and security: ideological and legal aspects: monograph / O.P.Dzoban, V.D.Pilipchuk ; [Under the general editorship of Professor V.H.Pylypchuka]. - Kharkiv, Square, 2011. - 244 p.

Pilipchuk V. Information society: philosophical and legal aspects: monograph / V.G.Pilipchuk, A.P.Dzoban. - Uzhgorod: TOB «IBA», 2014. - 282 p.

Gvozdetskiy V. Content and nature of corruption in the modern world / V. Gvozdetskiy / // University research notes (Journal Khmelnytsky University of Management and Law). - 2011. - № 1 (37). - P.234-239.

Parshin S.A. Cyberwar: the real threat to national security? / S.A. Parshin, Y. E. Gorbachev, Y. A. Kozhanov.- M .: URSS, 2010. - 93 p.

Larina E.S. Cyberwar XXI century: what silent Edward Snowden / Elena Larina, Vladimir Ovchinsky. - M .: Book World, 2014. - 349 p.

Dzoban A.P. Information communications philosophy: monograph A.P. Dzoban. - Kharkiv Square, 2012. - 224 p.

Sosnin A.V. Communicative paradigm of social development / O.V. Sosnin, A.M. Myhnenko, L.V. Litvinova. - K .: NAPA, 2011. - 219 p.

Corruption: theoretical foundations metodolohhichni research: monograph / [Authors I.O. Réwak and others]. - L .: LvDUVS, 2011. - 219 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гончар М. С. Математичні основи інформаційної економіки: монографія / Гончар М. С. – К.: Інститут теоретичної фізики, 2007. – 464 с.

2. Методи, моделі і інформаційні технології в управлінні економічними системами різних рівнів ієрархії: монографія / Бакаєв О. О., Бажан Л. І., Кайдан Л. І., Кравченко Т. Г., Кулик В. В. / О. О. Бакаєв (ред.). – К.: Логос, 2008. – 127 с.

3. Новітні інформаційні технології і системи в економіці (до Дня науки):

матеріали наук.-практ. конф., 20.05.2009 р. – Ірпінь, 2009. – 120 с.

4. Саєнко В. Г. Інформаційне забезпечення промислового підприємства на шляху стійкого розвитку економіки: монографія / Саєнко В. Г., Демидова І. А. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2009. – 372 с.

5. Дзьобань О. П. Інформаційна безпека у проблемному полі соціокультурної реальності: монографія. – Х.: Майдан, 2010. – 260 с.

6. Дзьобань О. П. Інформаційні аспекти безпеки: до проблеми визначення місця й ролі у соціальних процесах // Ґілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2011. – Випуск 44. – С. 595-601.

7. Дзьобань О. П., Соснін О. В. До проблеми визначення місця й ролі інформаційних аспектів безпеки у соціальних процесах // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. – Вип. 1 (3). – С. 45-49.

8. Соснін О. В. До питання організації інноваційного оновлення України // Віче. Громадсько-політичний і теоретичний журнал Верховної Ради України. – 2014. – № 22 (378). – С. 14-19.

9. Воронкова В. Г. Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства / В. Г. Воронкова // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 93 (2). – С. 174-179.

10. Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування: монографія / за ред. П. Д. Фролова. – К.: Міленіум, 2011. – 303 с.

11. Дзьобань О. П. Інформаційне насильство та безпека: світоглядно-правові аспекти: монографія / Дзьобань О. П., Пилипчук В. Г.; [за заг. ред. проф. В.Г.Пилипчука]. – Харків: Майдан, 2011. – 244 с.

12. Пилипчук В. Г. Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір: монографія / Пилипчук В. Г., мзьобань О. П. – Ужгород : TOB «IBA», 2014. – 282 с.

13. Гвоздецький В. Зміст та сутність корупції у сучасному світі / В. Гвоздецький // Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління і права). – 2011. – № 1 (37). – С.234-239.

14. Паршин С. А. Кибервойны: реальная угроза национальной безопасности? / С. А. Паршин, Ю. Е. Горбачев, Ю. А. Кожанов. – М.: URSS, 2010. – 93 с.

15. Ларина Е. С. Кибервойны ХХІ века: о чем умолчал Эдвард Сноуден / Елена Ларина, Владимир Овчинский. – М.: Книжный мир, 2014. – 349 c.

16. Дзьобань О. П. Філософія інформаційних комунікацій: монографія / Дзьобань О. П. – Харків: Майдан, 2012. – 224 с.

17. Соснін О. В. Комунікативна парадигма суспільного розвитку / О. В. Соснін, А. М. Михненко, Л. В. Литвинова. – К.: НАДУ, 2011. – 219 с.

18. Корупція: теоретико-методологгічні засади дослідження: монографія / [авт. кол. І. О. Ревак та ін.]. – Л.: ЛьвДУВС, 2011. – 219 с.

19. Корупція і тіньова економіка: політекономічний аспект: монографія / кер. авт. кол. і наук. ред. д-р екон. наук М. В. Фомін. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 332 с.

Copyright (c) 2015 О. П. Дзьобань, О. В. Соснін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941