DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.47750

Освітній процес та взаємовідносини викладача та учня в межах сучасної філософії освіти

М. М. Міщенко

Анотація


В статті пропонується осмислення взаємовідносин викладача та учня в сучасному освітньому процесі. Розглядаються поняття педагогічної майстерності, педагогічної культури, професіоналізму. Педагогічна майстерність подається як авторський процес. Сучасна зміна ролі викладача в освіті пов’язана з готовністю до створення авторської техніки викладання і запровадження педагогічних інноваційних методів. Сьогодні замало лише просвітницької моделі освіти, що спрямована лише на передачу знань і умінь, на перший план виходять навики особистої діяльності, такі як інноваційність, креативність. Водночас сучасність потребує готовності до безперервної освіти, постійного самовдосконалення та навчання.


Ключові слова


освіта; освітній процес; суб’єкт-суб’єктні відносини; педагогічна майстерність

Повний текст:

PDF

Посилання


Boychenko M. Values as category of philosophical education (socially-philosophical and philosophical-anthropological perspective) / M. Boychenko // Рhilosophy of education. – 2009. – № 1–2 (8).– Р. 99–107.

Zyazyun I. Рedagogical psychology or psychological pedagogics? / I. Zyazyun // Aesthetics and ethics of pedagogical action: zb. sciences. pr. – K.: IPOOD; Poltava: PNPU, 2012. – Vip. 3. – Р. 20–37.

Zyazyun I.A. Philosophy of pedagogical activity in trade education / Zyazyun I.A. // Dialog of cultures: Ukraine is in a world context: philosophy of education: zb. sciences. pr. / In-t of pedagogics and psychology of prof. formations of APN of Ukraine, Lviv. sciences.-pract. center; redkol.: Zyazyun I.A. (main editor) and other – L.: Spolom, 2002. – Vip. 8. – Р. 4–14.

Kremen V., Ilyin V. Kreativ philosophy of education in the synergy of modern knowledge / V. Kremen, V. Ilyin // Рhilosophy of education: reading-book for students. – Kyiv: Kyiv. University of the name B. Hrinchenkо, 2014. – Р. 469–473.

Molodychenko V. V. Modernization of values in Ukrainian society with a help of education: (philosophical analysis) / Molodychenko V. V. – K.: Кnowledges of Ukrainy, 2010. – 383 p.

The education in space of philosophical problems of contemporaneity. – K.: Kafedra, 2013. – 317 р.

Development of pedagogical trade of teacher of higher educational establishment of unpedagogical type in the conditions of informatively technological societies: monograph / I.A. Zyazyun, O.A. Lavrinenko, M.M. Soldatenko and other ; Nac. akad. ped. sciences of Ukraine, In-t of ped. educations and educations of grown man. – Kyiv: Pedagogical idea, 2012. – 390 р.

Skubashevska O. S. Рhilosophy of innovative development of education in the informative society (weltanschauung and philosophical analysis) / O. Skubashevska. – K.: NPU, 2010. – 314 р.

The philosophical outline of the modern education. – Sumy: University book, 2006. – 225 p.

Cherepanova S.O. Рhilosophy of education. World view and humanitarian measuring: man-science-culture-art style of thought / S.O. Cherepanova. – Lviv: Svit, 2011. – 407 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бойченко М.               Цінності як категорія філософської освіти (соціально-філософський та філософсько-антропологічний ракурси) / М. Бойченко // Філософія освіти. – 2009. – № 1–2 (8).– С. 99–107.

2. Зязюн І. Педагогічна психологія чи психологічна педагогіка? / І. Зязюн // Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. – К.: ІПООД; Полтава: ПНПУ, 2012. – Вип. 3. – С. 20–37.

3. Зязюн І.А. Філософія педагогічної діяльності у професійній освіті / Зязюн І.А. // Діалог культур: Україна у світовому контексті: філософія освіти: зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Львів. наук.-практ. центр; редкол.: Зязюн І.А. (голов. ред.) та ін. – Л.: Сполом, 2002. – Вип. 8. – С. 4–14.

4. Кремень В., Ільїн В. Креатив філософії освіти в синергії сучасного знання / В. Кремень, В. Ільїн // Філософія освіти : хрестоматія навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С . 469–473.

5. Молодиченко В. В. Модернізація цінностей в українському суспільстві засобами освіти : (філософський аналіз) / Молодиченко В. В. – К.: Знання України, 2010. – 383 с.

6. Образование в пространстве философских проблем современности. – К.: Кафедра, 2013. – 317 с.

7. Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного суспільства: монографія / І.А. Зязюн, О.А. Лавріненко, М.М. Солдатенко та ін. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ: Педагогічна думка, 2012. – 390 с.

8. Скубашевська О. С. Філософія інноваційного розвитку освіти інформаційного суспільства (світоглядно-філософський аналіз) / О. Скубашевська. – К.: НПУ, 2010. – 314 c.

9. Філософські абриси сучасної освіти. – Суми: Університетська книга, 2006. – 225 с.

10. Черепанова С.О. Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір : людина-наука-культура-мистецтво-стиль мислення / С.О. Черепанова. – Львів: Світ, 2011. – 407 с.

Copyright (c) 2015 М. М. Міщенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941