DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.47752

Становлення і розвиток парадигми філософії спорту в умовах глобалізації

В. Є. Білогур

Анотація


В статті дається аналіз парадигми філософії спорту в умовах глобалізації, для чого проаналізовано феномен спорту як головну матрицю часів глобалізації, що розвиває діалогові форми спілкування, потребує пояснення його сучасних спортивних проблем; визначено інструментальний характер спорту та обгрунтовано аналіз спорту з його конкурентоспроможним потенціалом, що став частиною глобальної економічної системи, суб’єктом великої політики, втіленням науково-технічних досягнень. Розкрито умови глоаблізцаії, в які втягнута сфера спорту.


Ключові слова


парадигма; філософія спорту; глобалізація; спорт як соціальний феномен; фінансування спорту; студентський спорт; масовий спорт; правове регулювання спорту; державне регулювання спорту; фінансове забезпечення спорту

Повний текст:

PDF

Посилання


Vizitey N. Sociology of sport / N. N. Vizitey // Kiev, Olympic literature, 2005.-248 p.

Voronkova V. Philosophy of modern society: theoretical and methodological context: monograph / V. G. Voronkov.- Zaporozhye: RF ZSEA, 2012.- 262 p.

Man and society: noospheric development [monograph / O.Anisimov, G. Atamanchuk,. V..Baturin and others]; under the editorship of V. Vasilenko .; Belgorod.: Belgorod region printing office, 2011.- 485p. (Noosphere encyclopedia of knowledge).

The existential dimension of philosophical-anthropological knowledge: the scientific heritage of V. Shynkaruk: proceedings of the international.Sciences.-practical. Conf. April 14, 2011. / Kiev. NAT. Univ ei. Taras Shevchenko, "Knowledge" of Ukraine, Institute of philosopher. them. G. Skovoroda of the national Academy of Sciences of Ukraine, University Adv. knowledge.- K.: T-"Knowledge" of Ukraine, 2011.- 350 p.

Bilohur V. The formation of the whole person concept: theoretical and methodological dimensions / Bilagor V. // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya state engineering Academy: [Coll.Sciences.PR.] – Kiev: Publishing house of ZSEA, 2014.- No. 59.- P. 192-203.

Global studies: international and interdisciplinary encyclopedic dictionary / CH. edited by: S..Mazur, A. Chumakov.- M.-SPb.-N.-I.:CI "ELYMAS", publishing house "Peter", 2006.-1160 p.

Voronkova V. Philosophy of globalization: sockanathan, socioeconomic and sociocultural dimensions: [Monograph] / V. G. Voronkov. - Kiev: Publishing house of ZSEA, 2010.- 272 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Визитей Н.Н. Социология спорту / Н.Н.Визитей // Киев: Олимпийская литература, 2005.-248с.

2. Воронкова В.Г. Філософія розвитку сучасного суспільства: теоретико-методологічний контекст: монографія / В.Г.Воронкова.- Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2012.- 262 с.

3. Человек и общество: ноосферное развитие: [монография / О.С.Анисимов, Г.В.Атаманчук, В.К.Батурин и др.]; под ред. В.Н.Василенко и др. – Москва; Белгород.: Белгор. обл. типогр., 2011.- 485с. (Энциклопедия ноосферных знаний).

4. Екзистенційні виміри філософсько-антропологічного пізнання: творча спадщина В.Шинкарука: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. 14 квітня 2011р. / Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Т-во «Знання» України, Ін-т філософ. ім. Г.С.Сковороди НАН України, Ун-т сучас. знань.- К.: Т-во «Знання» України, 2011.- 350с.

5. Білогур В.Є. Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри / Білогур В.Є. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014.- №59.- С.192-203.

6. Глобалистика: Международный междисциплинарный энциклопедический словарь / Гл. ред.: И.И.Мазур, А.Н.Чумаков.- М.-СПб.-Н.-Й.:ИЦ «ЕЛИМА», ИД «Питер», 2006.- 1160с.

7. Воронкова В.Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри: [Монографія] / В.Г.Воронкова. - Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2010.- 272 с.

Copyright (c) 2015 В. Є. Білогур

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941