DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.47755

Визначення пріоритетних напрямів розвитку дизайнерської діяльності як засобу гуманізації суспільства в Україні

С. О. Захарова

Анотація


Досліджуються пріоритетні напрями розвитку дизайнерської діяльності в Україні в умовах постіндустріального суспільства і державні чинники, що здатні вплинути на подальшу спрямованість дизайнерської діяльності; розглядається ряд істотних перешкод на шляху розвитку дизайну в Україні; визначаються основні завдання, які постають на шляху розвитку дизайнерської діяльності в Україні, одним з яких є необхідність в особливих регулятивах і нормах, шо будуть визначати діяльність проектування, задавати їй цілі і формулювати закони, враховувати не тільки практику споживання речей, але також і закономірності і механізми їх виробництва; виявляється необхідність розгортання теорії дизайну, яка об’єднує усі сфери життєдіяльності людини, включаючи практичну і творчу діяльність, соціальні комунікації, засоби задоволення вітальних і соціальних потреб, питання відновлення національних традицій, проблеми формування естетичної культури, кінцевим виразником якої є естетичний ідеал суспільства.


Ключові слова


пріоритетні напрями розвитку; дизайнерська діяльність; теорія дизайну; естетичний ідеал суспільства

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronkova V.G. The role of government in society, changing and its impact on the sustainable development // Scientific Papers. Journal of Humanities Zaporizhia State Engineering Academy. - Zaporozhye: ZSIA. - Issue №26. - 2006. - 229 p.

Voronkova V.G. The concept of sustainable economic and political development: social- philosophical analysis // Journal of Humanities Zaporizhia State Engineering Academy. Collected Works / Chief editor VG Voronkov. - Issue 28. - Zaporozhye: DIG Publishing, 2007. - 236 pp

Human Development Report: 2010 - The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development / Translation from English; UNDP. - M .: Publishing House "All The World", 2010.- 244p.

Human Development Report 2011 - Sustainability and Equity: A Better Future for All / Translated from English; PROON.- M .: Publisher "All The World", 2011.- 188p.

Mudouz D. Limits to Growth / D.Medouz.- M .: ECC "Akademkniga" 2007.- 342p.

Sustainable Society: Zaporizhzhya regional experience: monograph drafters handsome M.A., Dudareva I.V .; under the general editorship M.A.Lepskiy. - Zaporozhye: CSC Alliance, 2015.- 198p.

The socio-economic potential of sustainable development: the textbook / under the editorship of Professor L.G.Melnik (Ukraine), and professor. L.Hens (Belgium) .- Sumy: ITA "University Book", 2007.- 1120p

Sustainable development of society: a tutorial / auth .: Sadovenko A., L. Maslovska, W. Wednesday, T. Tymochko. - 2 ed. - K .; 2011. - 392 p

The international economic development strategy: Textbooks / Edited Y.V.Makogona.- K.: Knowledge, 2007.- 461 p. - (Higher Education of the XXI century).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дяченко Ю.Г. Інтернаціональне та національне в сучасному дизайні / Ю.Г.Дяченко //Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. – Х., 2002.-№6.-С. 248-250.

2. Рац М.В. Экология. Природа или экология человека //Общественные науки и современность.-М., 1999.-№3.-С. 150-160.

3. Ермолаев А.П. Специфика дизайнерского мышления/ А.П.Ермолаев //Дизайн в системе культуры.-1982.-С. 62-63.

4. Захарова С.О. Людиновимірна природа дизайнерської діяльності як предметної творчості людини / С. О. Захарова // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: Філософські науки. - К.: КУТЕП, 2010. Випуск 8.- С.275-300.

5. Розенблюм Е. Художественное проектирование: Стратегия          и тактика //Декоративное искусство СССР.-1989.-№9.-С. 30-33.

6. Розенберг Дж.М. Бизнес и менеджмент. Терминологический сл+оварь.- М.: ИНФРА-М, 1997.- 464 с.

7. Сомов Ю.С. Композиция в технике [3-е изд. перераб. и доп.] / Ю.С.Сомов. - М.: Машиностроение, 1987.-288 с.

8. Розин В.М. О дизайнерской предметности / В.М.Розин //Дизайн в системе культуры.-1982.-С. 64-66.

9. Рубан О.М. Естетична діяльність: вияв унікальності особитості: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.08 /Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка.-К., 1997.-18 с.

Copyright (c) 2015 С. О. Захарова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941