DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.47773

Філософські засади публічного адміністрування

М. Ю. Максименюк

Анотація


В статті розкриваються теоретико-методологічні засади публічного адміністрування, які зводиться до пояснення поняттєво-категорійного апарату публічного адміністрування, еволюції поняття, зарубіжного досвіду розвитку публічного адміністрування. Оскільки метою органів публічного врядування є комплексний соціально- економічний розвиток відповідних територіальних громад, то саме взаємодія органів влади на місцевому рівні визначає ефективність реалізації публічного управління в різних сферах – економічній, соціальній, політичній у контексті їх єдності. Ноосфрно-духовна концепція публічної сфери проголошує однією з своїх цілей формування публічного адміністурвання як мистецтва управління державою, що являє собою сукупність державних (публічних цілей), направлених на вироблення ефективних управлінських механізмів, життєво важливих відносин між державами, народами, націями, різними соціальними верствами суспільства. 


Ключові слова


публічне адміністурвання; методологія аналізу; зарубіжний досвід; еволюція поняття; територіальна громада; ноосферно-духовна концепція публічного адміністрування; гуманістичне управління; ноосфера

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronkovа V.G. Humanistic philosophy of management: (socio-anthropological dimensions): [monograph] / V.G.Voronkova. - Zaporozhye: RIO Zaporozhye State Engineering Academy, 2008. - 254 p.

Voronkova V.G. Formation synergistically local government-reflective model of society: the civilizational context / V.G.Voronkova // Journal of Humanities Zaporizhia State Engineering Academy: [Scientific works] - Zaporozhye: Publisher Zaporozhye State Academy of Engineering, 2012.- Issue №49. - P.17-28.

Bech V.P. The genesis of the social body of the country: Monohrafiya.- Second Edition / V.P. Bech. - Zaporozhye: Education, 2000. - 288 p.

Hrytsiak I.A. European governance: theoretical and methodological principles: monohrafiya / I.A.Hrytsiak. - Type K .: "KIS", 2006.- 398 p.

Cherlenyak I.I. Synergistic optimization model of public administration: Monograph / I.I. Cherlenyak. - Uzhgorod: Lira, 2010. - 656 p.

Avtopoezys social systems: monograph / Edited by scientific V.P.Bech / V.P.Bech; Ministry of Education; National Pedagogical. Dragomanov University. - K .: Publishing Dragomanov, 2010.- 746p.

M.Yu. Maksymenyuk. Ethnic and regional conflicts: models, strategies and methods of settlement in modern civilizational trends / M.Yu. Maksymenyuk // Scientists note behalf Vernadsky National University. Volume 24 (65), №3. Series: Philosophy. Science of culture. Political Science. Sociology. - Simferopol, 2013.- P.341-352.

Maksymenyuk M.Yu.|Ethnic and regional relations as the driving force behind the development of multi-ethnic society / Maksymenyuk M.Yu. // Journal of Humanities Zaporizhia State Engineering Academy: a collection of scientific papers / Editor in Chief Doctor of Philosophy V.G.Voronkova.- Zaporozhye: Zaporozhye State Engineering Academy, 2013. - №53.- P.215-229.

Maksymenyuk M.Yu. Ethnic and regional relations as a factor in the development of multi- ethnic, multicultural and multi-religious society / M.Yu. Maksymenyuk // Journal of Humanities Zaporizhia State Engineering Academy: a collection of scientific papers / Editor in Chief Doctor of Philosophy V.G.Voronkova.- Zaporozhye: Zaporozhye State Engineering Academy, 2012.- №49.- P.205-219.

Sosnin O.V., Voronkova V.G., Azhazha M.A.Investment in human development in conditions of global transformation: Textbook / O.V.Sosnin, V.G.Voronkova, M.A. Azhazha - Lviv: Magnolia 2006- 2011. - 602 p.

Sidorenko S.V. Legal basis of civil society (for example, the European Court of Human Rights) / S.V.Sidorenko // Journal of Humanities Zaporizhia State Engineering Academy: a collection of scientific papers / Editor in Chief Doctor of Philosophy V.G.Voronkova.- Zaporozhye Zaporozhye State Engineering Academy - 2013.- Issue 53. - P. 230-238.

Sidorenko S.V. The development of civil society in the history of social and philosophical thought: conditions for the occurrence, nature, structure. - // Journal of Humanities Zaporizhia State Engineering Academy: a collection of scientific papers / Editor in Chief Doctor of Philosophy V.G.Voronkova.- Zaporozhye: Zaporozhye State Engineering Academy - 2013.- Issue 54. - P. 175-188.

Sidorenko S.V. The political opposition to the strategy of "strengthening civil society" in Africa / S.V.Sidorenko // Journal of Humanities Zaporizhia State Engineering Academy: a collection of scientific papers / Editor in Chief Doctor of Philosophy V.G.Voronkova.- Zaporozhye: Zaporozhye State Engineering Academy - 2013.- Vol. 55 – P.139-151.

Caras' A.F. Civil society and national culture / Humanism for strengthening civil society in Ukraine.- Bulletin Lvov university.- 1995.- Vol.32.- P.11-18.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Воронкова В. Г. Філософія гуманістичного менеджменту: (соцально-антропологічні виміри): [монографія] / В.Г.Воронкова. - Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2008. - 254 с.

2. Воронкова В.Г. Формування синергетично-рефлексивної моделі самоуправлінського суспільства: цивілізаційний контекст / В.Г.Воронкова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2012. - Випуск №49. - С.17-28.

3. Бех В.П. Генезис соціального організму країни: Монографія. - 2-е вид. / В.П. Бех. - доп. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 288 с.

4. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: монографія. - К.: Вид «К.І.С.», 2006. - 398 с.

5. Черленяк І.І. Синергетичні моделі оптимізації системи державного управління: Монографія / І.І. Черленяк. – Ужгород: Ліра, 2010. – 656 с.

6. Автопоезис соціальних систем: монографія / за науковою ред. В.П.Беха / В.П.Бех; Мін-во освіти і науки; Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. - К.: Вид-во імені М.П.Драгоманова, 2010. - 746с.

7. Максименюк М.Ю. Етнонаціональні та регіональні конфліктні ситуації: моделі, стратегії і методи урегулювання в умовах сучасних цивілізаційних тенденцій / М.Ю.Максименюк М.Ю.// Ученые записки национального университета им. В.И.Вернадского. Том 24 (65), №3. Серия: Философия. Культурология. Политология. Социология. – Симферополь, 2013. - С.341-352.

8. Максименюк М.Ю. Етнонаціональні та регіональні відносини як рушійна сила розвитку поліетнічного соціуму/ М.Ю.Максименюк //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць/ Гол. ред. д.філософ.н. В.Г.Воронкова. - Запоріжжя: ЗДІА, 2013. - №53.- С.215-229.

9. Максименюк М.Ю. Етнонаціональні і регіональні відносини як фактор розвитку поліетнічного, полікультурного і поліконфесійного соціуму / М.Ю. Максименюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць/ Гол. ред. д.філософ.н. В.Г.Воронкова. - Запоріжжя: ЗДІА, 2012. - №49.- С.205-219.

10. Соснін О.В. Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації: Навчальний посібник / Соснін О.В., Воронкова В.Г., Ажажа М.А. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 602 с.

11. Сидоренко С.В. Правові засади громадянського суспільства (на прикладі Європейського суду з прав людини) / С.В.Сидоренко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, – 2013. - Вип 53. – С. 230-238.

12. Сидоренко С.В. Розвиток громадянського суспільства в історії соціально- філоcофської думки: умови виникнення, сутність, структура / С.В.Сидоренко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, – 2013. - Вип 54. – С C. 175-188.

13. Сидоренко С.В. Політичне протистояння стратегії «зміцнення громадянського суспільства» в країнах Африки / С.В.Сидоренко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА,– 2013.- Вип 55. – С.. 139-151.

14. Карась А.Ф. Громалдянське суспільство і національна культура / Гуманізм за утвердження громадянського суспільства в Україні. - Вісник Львівського університету.- 1995.- Вип.32.- С.11-18.

Copyright (c) 2015 М. Ю. Максименюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941