DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.54616

Social activity of intelligentsia under conditions of ukrainian present

І. О. Horbova

Анотація


У статті проаналізовано соціальну активність української інтелігенції в сучасних трансформаційних умовах. Разом з тим, досліджено феномен соціальної апатії як реакцію окремих елементів соціальної структури, суспільства загалом на зовнішні та внутрішні чинники впливу на життєдіяльність та функціонування соціуму. У дослідженні з’ясовано, що раціональна реакція інтелігенції на зовнішні та внутрішні фактори потребує часової відстані. Встановлено, що соціальна апатія є формою соціальної активності, яка виражена інертним способом. Проаналізовано актуалізацію соціальної активності українських громадян в умовах сучасних економічних, політичних змін.


Ключові слова


інтелігенція; національні цінності; соціальна активність; соціальна апатія; волонтерський рух

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Baudrillard J. In the shadow of the silent majority, or the end of the social / Jean Baudrillard // Translated from French N. V. Suslov. – Yekaterinburg: Ural University Publishing, 2000. – 95 p.

Intelligentsia // Philosophical Dictionary of sociological terms / Under the general editorship of V. P. Andrushchenko. – Kh.: «R. Y. F.», 2005. – P. 337 – 339.

Kovtun N. M. Will as a basis of a person’s social activity formation: social and philosophical analysis / N. M. Kovtun // Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy. – 2014. – Issue 56. – P. 118 – 127.

Kondakov I. V. Intelligentsia // Cultural Studies. Twentieth Century: Encyclopedia / Under editorship of S. L. Levit. – SPb.: University Book, 1998. – P. 254 – 263.

Loi A. Disappearing intelligentsia in present transformations / Anatolii Loi // Philosophical Thought. – 2014. – № 2. – P. 7 – 16.

Lyzlov A. V. Apathy as nuclear affect: the experience of structural and psychological analysis / A. V. Lyzlov, O. B. Kovalevskaya, O. F. Seravin // Questions of psychology: scientific journal. – 2013. – № 2. – P. 65 – 79.

Pasko Ya. Postsoviet intelligentsia: marginalization of values or internalization of European cultural and historical heritage? / Yaroslav Pasko // Philosophical Thought. – 2014. – № 2. – P. 27 – 42.

About volunteering: the law of Ukraine on April 19, 2011 № 3236-VI [electronic resource]. – Access: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3236-17

Sokolova G. N. Intelligentsia // Sociology: Encyclopedia / Comp. A. A. Gritsanov, V. L. Abushenko, G. M. Evelkin etc. – Mn.: Book House, 2003. – P. 376.

Tohtarova I. M. Volunteering in Ukraine: the way to the development of civil society as the sphere of social relations / I. M. Tohtarova // Theory and practice of governance and local government. – 2014. – № 2 [electronic resource]. – Access: http://el-zbirn-du.at.ua/2014_2/5.pdf

Fedotova V. G. Apathy in the West and in Russia / V. G. Fedotova // Problems of Philosophy. – 2005. – № 3. – P. 3 – 19.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального / Жан Бодрийар // Перевод с фр. Н. В. Суслова. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2000. – 95 с.

Інтелігенція // Філософський словник соціологічних термінів / Під заг. ред. В. П. Андрущенка. – Х.: «Р. И. Ф.», 2005. – С. 337 – 339.

Ковтун Н. М. Воля як основа виховання соціальної активності особистості: соціально-філософський аналіз / Н. М. Ковтун // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2014. – Вип. 56. – С. 118 – 127.

Кондаков И. В. Интеллигенция // Культурология. ХХ век: Энциклопедия / Под. ред. С. Л. Левит. – СПб.: Университетская книга, 1998. – С. 254 – 263.

Лой А. Зникаюча інтелігенція у трансформаціях сьогодення / Анатолій Лой // Філософська думка. – 2014. – № 2. – С. 7 – 16.

Лызлов А. В. Апатия как ядерный аффект: опыт структурно-психологического анализа / А. В. Лызлов, О. Б. Ковалевская, О. Ф. Серавина // Вопросы психологии: научный журнал. – 2013. – № 2. – С. 65 – 79.

Пасько Я. Пострадянська інтелігенція: ціннісна маргіналізація чи інтеріоризація європейського культурно-історичного спадку? / Ярослав Пасько // Філософська думка. – 2014. – № 2. – С. 27 – 42.

Про волонтерську діяльність: закон України від 19 квітня 2011 року № 3236-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3236-17

Соколова Г. Н. Интеллигенция // Социология: Энциклопедия / Сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин и др. – Мн.: Книжный Дом, 2003. – С. 376.

Тохтарова І. М. Волонтерський рух в Україні: шлях до розвитку громадянського суспільства як сфери соціальних відносин / І. М. Тохтарова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2014_2/5.pdf

Федотова В. Г. Апатия на Западе и в России / В. Г. Федотова // Вопросы философии. – 2005. – № 3. – С. 3 – 19.

Copyright (c) 2015 І. О. Horbova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941