№ 62 (2015)

Зміст

Філософія

Формування культури екобезпеки розвитку PDF (Русский)
В. И. Попова 13-23
Інфрормаційно-комунікативний розвиток соціуму як цивілізаційної парадигми XXI століття PDF
О. В. Соснін, В. Г. Воронкова 24-31
Social activity of intelligentsia under conditions of ukrainian present PDF (English)
І. О. Horbova 32-39
Освіта як система активного розвитку громадянської активності особистості PDF
О. М. Карабань 40-49
Соціально-культурна трансформація сучасного українського соціуму PDF
О. М. Целякова 50-64
Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості PDF
Р. І. Олексенко 65-73
Масова людина, масова культура і засоби масової інформації як сутнісні ознаки суспільства масового споживання PDF
А. О. Бойко 74-84
Парадигма людиновимірної сутності спорту як виявлення і саморозгортання сутнісних сил людини PDF
В. Є. Білогур 85-95
Сутність феномена філософської культури вчителя PDF
С. І. Македонська 96-108
Наукові основи дизайну PDF
І. С. Рижова 109-122
Етико-правові ідеї Л.Б.Альберті в дискурсі філософії відродження PDF
С. В. Куцепал 123-129
Патологічні прояви розвитку сучасної культури: філософський аналіз PDF
М. Д. Попович 130-139
Інноваційний виклик розвитку людини в епоху глобалізації PDF
Е. В. Старовойт 140-146
Концепція стратегічного менеджменту: теоретико-праксеологічні засади PDF
М. Ю. Максименюк 147-157
Еволюція переходу інформаційного суспільства в «суспільство знань» в умовах глобалізації PDF
Светлана Викторовна Савченко 158-169
Методика викладання геоцінностей іноземним студентам у процесі вивчення соціогуманітарних наук PDF
В. О. Нікітенко 170-181
Взаємозв’язок екологічної та гендерної освіти як умова сталого розвитку PDF
К. І. Карпенко, В. І. Ростовська 182-191
Соціальні технології навчання сталому розвитку суспільства у ВНЗ України PDF
І. В. Дударева 192-205
Етика пам'яті як філософська проблема (по матеріалам книги А. Маргаліта «етика пам'яті») PDF
С. В. Сидоренко 206-213
Розвиток особистості в освітньому просторі в контексті еволюції від епохи модерну до інфрмаційного суспільства PDF
Ю. А. Васюк 214-221
Віртуалізація підприємницької діяльності в умовах інформатизації суспільства PDF
Р. О. Дяченко 222-231
Інформатизація як основа модернізації освіти в контексті глобалізаційних змін PDF (Русский)
М. Бак 232-243
Соціально-філософський дискурс процесів децентралізації державної влади в Україні PDF
О. В. Звєрєва 244-255
Сім’я як соціокультурний феномен і соціальне явище PDF
І. В. Фатхутдінова 256-263
Шляхи вирішення соціальних проблем на виробництві PDF (English)
V. K. Tarasov, V. R. Rumyantsev 264-270
До питання реалізаціїї національного світогляду українців Закарпаття в теоретичних рефлексіях PDF
В. В. Олійник 271-281