DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.54628

Соціально-культурна трансформація сучасного українського соціуму

О. М. Целякова

Анотація


В статті розкриваються основні трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, в зв’язку з інформатизацією і глобалізацією суспільства. Аналізується зміна ціннісних орієнтацій соціуму в зв’язку з соціально-культурною трансформацією. Однією з характерних рис інформаційного суспільства є досить швидкий науковий і технічний прогрес, проте, з іншого боку, можна помітити дегуманізацію суспільних відносин, відчуження, зміну ціннісних настанов, споживацьке ставлення один до одного, до суспільства в цілому, до природи і до світу, що може свідчити про духовно-моральний регрес суспільства. Особистість повинна усвідомлювати, що існування в сучасному світі можливе лише в межах традиційних загальнолюдських цінностей, у першу чергу любові, добра, істини, краси, поваги до інших. 


Ключові слова


трансформація; трансформаційні процеси; інформаційне суспільство; цінності; ціннісні орієнтації; глобалізація; духовність суспільства

Повний текст:

PDF

Посилання


Guberski L.Philosophy as theory and methodology for the development of education / L. Guberski, V. Andrushenko – K.: MP Les, 2008. –516 p..

Skelaxin V. M. Teoretiko-methodological aspects of the study of the information society // Bulletin of Kyiv national University named after Taras Shevchenko. Philosophy. Political science. – 2003, No. 56 – P. 44.

Golovakha E. Transforming society. – K.: Institute of sociology of NAS of Ukraine, 1996. -143p.

Sztompka P. Sociology of social changes: per. s angl. – M.:Aspect Press, 1996. – 416p.

Giddens E. Fate, risk and security [Electronic resource] // Thesis, 1994. –No. 5. – http: // igiti.hse.ru /data/417/313/1234/5_2_1Gidd.pdf / - 14.04.2011. P. 143/

http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_49/Gileya49/F15_doc.pdf

Inozemtsev V. L. Post-industrial society as a theoretical construct.L.Inozemtsev // Socio-economic problems of the information society / edited. ed Doc. economy.Sciences, prof. – Sumy: ETC "University book", 2005. – P. 120-148

Grachev G. Manipulation personality: organization, spoob and technologies of information and psychological influence / G. Grachev, S.Miller. – M.: Ksmo, 2002. – 288p.

Skelaxin V. M. the Information society: new trends of development// Bulletin of Kiev national University. T. Shevchenko. Philosophy. Political science. – 2004, No. 69. P. 81-84.

Marchuk, K. E. Five years of the Ukrainian tragedy / E. K. Marchuk; [translation from Ukr.]. - K.: Christians. rod. Union, 1999. - 186 p.

Sytnik P. Spirituality as the driving force of social development. // Public administration in Ukraine: realities and prospects: Sat.Sciences.works / For zag. edited by V. Lugovoi, V. Knyazeva. – K.: NAGA, 2005. – P. 363-367.

Voronkova V. G. Metaphysical dimension of human palotta (problems of man at the turn of the Millennium) – Zaporozhye, 1999.-174 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Губерський Л.Філософія як теорія та методологія розвитку освіти / Л.Губерський, В. Андрущенкою – К.: МП Леся, 2008. – 516с.

Скалацький В.М. Теоретико-методологічні аспекти дослідження інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2003, № 56 – С. 44.

Головаха Е. Трансформирующееся общество. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 1996. -143с.

Штомпка П. Социология социальных изменений: пер. с англ. – М.:Аспект Пресс, 1996. – 416с.

Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность [Электронный ресурс] // Thesis, 1994. –№5. – http: // igiti.hse.ru /data/417/313/1234/5_2_1Gidd.pdf / - 14.04.2011. с.143

Режим доступу http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_49/Gileya49/F15_doc.pdf

Иноземцев В.Л. Постиндустриальное общество как теоретическая конструкция / В.Л.Иноземцев // Социально-экономические проблемы информационного общества / под. ред.. док. эконом.наук, проф.. Л.Г.Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. – С.120-148

Грачев Г. Манипулирование личностью: организация, спообі и технологи информационно-психологического воздействия / Г.Грачев, И.Мельник. – М.: Єксмо, 2002. – 288с.

Скалацький В.М. Інформаційне суспільство: нові тенденції розвитку// Вісник Київського національного університету ім..Т.Шевченка. Філософія. Політологія. – 2004,№69. С.81-84

Марчук Е.К. Пять лет украинской трагедии / Е.К.Марчук; [пер. с укр.]. - К.: Христиан. - нар. союз, 1999. - 186 с.

Ситник П. Духовність як рушійна сила суспільного розвитку. // Державне управління в Україні: реалії та перспективи: Зб.наук.праць / За заг. ред. В.Лугового, В.Князева. – К.: НАДУ, 2005. – С.363-367.

Воронкова В.Г.Метафізичні виміри людського побуття (проблеми людини на зломі тисячоліть) – Запоріжжя, 1999.-174 с.

Copyright (c) 2015 О. М. Целякова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941