Парадигма людиновимірної сутності спорту як виявлення і саморозгортання сутнісних сил людини

Автор(и)

  • В. Є. Білогур Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького, Мелітополь Запорізької області, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.54633

Ключові слова:

парадигма, людиновимірна сутність, спорт, сутнісні сили людини, холізм, олімпізм, цілісність особистості, самореалізація, соціокультурний потенціал спорту

Анотація

В статті досліджується парадигма людиновимірної сутності спорту як інституціоналізованої соціальної практики сучасного суспільства, направленої на формування сутнісних сил людини, що розвиваються на шляху до власного розвитку; проаналізовано сучасні підходи до визначення взаємодії людини, суспільства, природи з метою концептуалізації поняття «людиновимірності» і визначення основних теоретичних індикаторів людиновимірних відносин у сфері спорту; виявлено принципи аналізу міри людиновимірності соціальних практик людини, що реалізуються у сфері спорту; проаналізовано соціокультурний потенціал спорту як соціальної практики та показано внутрішню суперечливість людини спорту; досліджено культурні виміри спорту і критерії людиновимірного розвитку.

Біографія автора

В. Є. Білогур, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б.Хмельницького, Мелітополь Запорізької області

Доктор філософських наук, професор кафедри філософії та кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту та спортивних дисциплін

Посилання

Людиномірність гармонізації культурно - освітнього простору особистості: методологія, експертиза та психолого - педагогічні рецепції: монографія [за заг. ред. Т. С. Троїцької ] / Аносов І. П., Молодиченко В. В., Троїцька Т. С.- Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012.- 378 с.

Гуманізм. Людина. Екзистенція: Матеріали 25-х Міжнародних людинознавчих філософських читань (Дрогобич, 2013 р.) / Ред. кол. В. С.Возняк (головний редактор), О. А. Ткаченко, В. В. Лімонченко. - Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. - 297 с.

Визначальні виміри сучасного філософсько - антропологічного знання // Зб. наук. праць: Філософсько - антропологічні студії’2013.- К.: Стилос, 2013. - 351 с.

Білогур В. Є. Формування культурних засад становлення цілісної особистості у світі спорту (філософсько - антропологічний дискурс) В. Є. Білогур // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.].- Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2015.- Вип. 60.- С.216-226.

Білогур В.Є. Філософія спорту: теоретико-методологічний контекст: Монографія / В.Є.Білогур.- Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014.- 264 с.

Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспектви. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 14-15 травня 2015 р.- Житомир-Вінниця, 2015. - 322 с.

Человек и общество: ноосферное развитие: [монография / О.С.Анисимов, Г.В. Атаманчук, В.К. Батурин и др.; под ред. В.Н. Василенко и др.].- Москва: Белгор. обл. типогр., 2011.- 485с.

Воронкова В.Г. Метафізичні виміри людського буття (проблеми людини на зламі тисячоліть) / В.Г.Воронкова. - Запоріжжя: Павел, 2000. - 176 с.

Мельник В.В. Становлення і розвиток культурної політики в умовах глобалізації/ В.В.Мельник //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. пр. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014. - Вип.58. - С.148-156.

Базалук О.А. Философия образования в свете новой космологической концепции. Учебник. – К.: Кондор, 2010. – 458с.

Vizitey N. Sociology of sport / N. N. Vizitey // Kiev, Olympic literature, 2005.-248 p.

Voronkova V. Philosophy of modern society: theoretical and methodological context: monograph / V. G. Voronkov.- Zaporozhye: RF ZSEA, 2012.- 262 p.

The existential dimension of philosophical-anthropological knowledge: the scientific heritage of V. Shynkaruk: proceedings of the international.Sciences.-practical. Conf. April 14, 2011. / Kiev. NAT. Univ ei. Taras Shevchenko, "Knowledge" of Ukraine, Institute of philosopher. them. G. Skovoroda of the national Academy of Sciences of Ukraine, University Adv. knowledge.- K.: T-"Knowledge" of Ukraine, 2011.- 350 p.

Bilohur V. The formation of the whole person concept: theoretical and methodological dimensions / Bilagor V. // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya state engineering Academy: [Coll.Sciences.PR.] – Kiev: Publishing house of ZSEA, 2014.- No. 59.- P. 192-203.

Voronkova V. Philosophy of globalization: sockanathan, socioeconomic and sociocultural dimensions: [Monograph] / V. G. Voronkov. - Kiev: Publishing house of ZSEA, 2010.- 272 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-27

Номер

Розділ

Філософія