DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.54865

Методика викладання геоцінностей іноземним студентам у процесі вивчення соціогуманітарних наук

В. О. Нікітенко

Анотація


В статті дається аналіз методики викладання геоцінностей у процесі вивчення соціогуманітарних наук, зокрема таких як, соціальна філософія, культурологія, психологія, соціологія, історія та інші, які мають ряд підрозділів і субструктурних елементів соціогуманітарних наук. Кожна з вище перерахованих наук вивчає свої специфічні особливості геокультури, яка об’єднує іноземних студентів, проте вносить свій певний національний колорит. Саме культура є тим об’єднавчим механізмом, який може згуртувати іноземних студентів і інтегрувати їх у певну спільноту.


Ключові слова


культура; геокультура; планетарна культура; соціогуманітарні науки; планетарна спільнота; іноземні студенти; методика викладання; національний колорит

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronkova V.G. The philosophy of globalization: the socioanthropological, socioeconomic and sociocultural dimensions. Monograph. / V. G. Voronkova. - Zaporozhye: ZSEA Publishers, 2010. - 272 p.

Sotsyolohycheskyy Encyclopedic Dictionary. In Russian, anhlyyskom, nemetskom, frantsuzskom and Cesky languages. Editor - Coordinator - Academician of RAS H.V.Osypov. - Moscow: INFRA Yzdatelskaya group M-NORM, 1998. - 488 p.

Chumakov A.N. Globalization: monohrafyya. - 2nd ed .. rev. And add. - M.: Prospect, 2011. - 432 p.

Voronkova V. System suspіlnih іndivіdualnih models that have Lyudin formatі "suspіlstvo-Lyudin" // Gumanіtarny News Zaporіzkoї derzhavnoї іnzhenernoї Academy / Goal. Ed. V.G.Voronkova.- Vip.34.- Zaporizhzhya: Kind of ZDІA, 2008.- 241 S.-s.11-22.

Krymska C .B. Archetypes ukraїnskoї Culture / S.B.Krimsky // Phenomenon ukraїnskoї kulturi.- K., 1996.- S.97-98.

O.A. Bazaluk The essence of human life / OA Bazaluk. - K .: Naukova Dumka, 2002. - 270 p.

V.P. Bech Man and the Universe: cognitive analysis: Monograph. - 2nd ed. ext. - Zaporozhye: Prosvita, 2004. - 148 p.

Kaznacheev V.P. The Phenomenon of Man: the cosmic and earthly origins / V.P. Kaznacheev - Novosibirsk: Novosibirsk Book Publishing House, 1991. - 128 p.

Nіkіtenko V.O. Problem field geo-cultural phenomenon: naukovі pіdhodi / VO Nіkіtenko // Gіleya (Naukova News): ST. nauk.pr.- K .: ONE type of LLC "NVP" "VІR" .- 2013.- Vip.71.- S.500-504.

Voronkova V.G., V.O. Nіkіtenko Suchasna geoculture yak sotsіokulturny phenomenon kulturnoї globalіzatsії / VO Nіkіtenko // Gіleya (Naukova News): ST. nauk.pr.- K .: ONE type of LLC "NVP" "VІR" .- 2013.- Vip.72.- S.487-492 (avtorskih 70%)

Nіkіtenko V.O. Zagalnolyudskі tsіnnostі yak geotsіnnostіof planetary scale: antropologіchny vimіr / V.O.Nіkіtenko // Gumanіtarny News Zaporіzkoї derzhavnoї іnzhenernoї Academy [zb.nauk.pr.] .- Zaporizhzhya: Kind of ZDІA, 2013, № 55. - S. 139 -146


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воронкова В.Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри. монографія. / Воронкова Валентина Григорівна. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2010. – 272 с.

Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французском и чешском языках. Редактор – координатор – академик РАН Г.В.Осипов. – М.: Издательская группа ИНФРА М-НОРМА, 1998. – 488 с.

Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография. – 2-е изд.. перераб. и доп.- М.: Проспект, 2011. – 432 с.

Воронкова В.Г. Система суспільних та індивідуальних моделей людини у форматі «суспільство-людина» // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Гол. ред. В.Г.Воронкова.- Вип.34.- Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2008.- 241 с.- с.11-22.

Кримський С .Б. Архетипи української культури / С.Б.Кримський // Феномен української культури.- К., 1996.- С.97-98.

Базалук О.А. Сущность человеческой жизни / О. А. Базалук. – К.: Наукова думка, 2002. – 270 с.

Бех В.П. Человек и Вселенная: когнитивный анализ: Монография. – 2-е изд. доп. – Запорожье: Просвіта, 2004. – 148 с.

Казначеев В.П. Феномен человека: космические и земные истоки / В.П. Казначеев. – Новосибирск: Новосибирское книжное изд-во, 1991. – 128 с.

Нікітенко В.О. Проблемне поле геокультурного феномену: наукові підходи/ В.О. Нікітенко // Гілея (науковий вісник): зб. наук.пр.- К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР».- 2013.- Вип.71.- С.500-504.

Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації / В.О. Нікітенко // Гілея (науковий вісник): зб. наук.пр.- К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР».- 2013.- Вип.72.- С.487-492.

Нікітенко В.О. Загальнолюдські цінності як геоцінності планетарного масштабу: антропологічний вимір / В.О.Нікітенко //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.].- Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2013, № 55. - С. 139-146.

Copyright (c) 2015 В. О. Нікітенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941