DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.54870

Взаємозв’язок екологічної та гендерної освіти як умова сталого розвитку

К. І. Карпенко, В. І. Ростовська

Анотація


У статті розкрито значення екологічної та гендерної освіти як засобів подолання глобальних ризиків. Показана недоцільність однобокої ідентифікації жінок з природою, а чоловіків із соціумом. Доведено, що саме взаємозумовленість екологічної та гендерної освіти забезпечує адекватні засоби сталого розвитку суспільства. Інтереси кожної гендерної групи мають бути представленими на рівні прийняття рішень щодо природокористування та захисту довкілля.


Ключові слова


екологічна освіта; гендерна освіта; сталий розвиток; екологічна криза; гендерна рівність; філософія освіти; гендерна чутливість

Повний текст:

PDF

Посилання


Beck, Ulrich. Risk Society. On the way to another modern / Ulrich Beck. – Transl. from German: V.Sedelnik and N.Fedorova; Afterword. A. Filippov. - M .: Progress-Tradition, 2000. -384 p.

Bem S. Gender lens. Transformation of views on the problem of gender inequality. - M .: ROSSPEN, 2004. - 331 p.

Vlasova T.I. Formation of gender stereotypes in Western philosophy. Monograph. - K .: Genesis, 2006. – 291 p.

Voronkova V. The philosophy of the information society in the context of contemporary globalization processes / V.G. Voronkova // Collection of the Scietific Works. – Journal of Humanities of the Zaporozhe State Engineering Academy" – 2015.– № 60. – P. 13-23.

Hankivska O., Salnikova A. Mainstream gender and misleading Ukrainian / Elena Hankivska Anastasia Salnikov. – 2011. – № 5-6. – P. 163-164.

Gardaschuk T.V. Environmental education in the context of a new philosophy of education [Electronic resource] / T.V. Gardaschuk. – RELGA – Scientific and cultural magazine. – (№14 [252] 25.09.2012). – Access: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?level1=magazine .

Hrabovska I.M. Gender education as a factor of the higher education in Ukraine / I.M. Hrabovska. Problems of humanization of education in the context of the transformation of higher education. Monograph. – Dnepropetrovsk: Art-Press. – 2008. – P. 169-179.

Karpenko K.І. Globalization and ecofeminist criticism of patriarchal domination / K. I. Karpenko // Modern Ukrainian society in the dimensions of globalization and European integration. Materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation. – Zaporozhe. – – 2013. – P.77-80.

Kremen V., V. Ilyin. Creative synergy philosophy of education in the modern knowledge / V.Kremen, V. Ilyin // Philosophy of education: academic reader. guidances. for the studio. Universities. – Kyiv: Kyiv.un. named after. B.Grinchenko, 2014.– P. 469-473.

Kultaeva M.D. Some problems of categorical apparatus building of modern educational philosophy // Practical Philosophy. – 2004. – № 1. – P. 129-136.

Education for sustainable development in international documents and agreements. – M .: Eco-Accord, 2005. - 142 p.

Radіonova І.O. Contemporary American Philosophy of Education: thematic fields and conceptual paradigm-construction. - Kharkov: NPU, 2000. – 208 p.

Tal'ko T.M. Gender methodology in the context of the introduction of the Bologna system in Ukrainian universities / Bulletin of Dnipropetrovsk University. Philosophy. Sociology. Politology. – Issue 15, 2007 p.

Yurchenko L.І. Ecological culture in the context of environmental safety: Monograph / L.I.Yurchenko. - K .: Publish.: PARAPAN, 2008. - 296 p.

Education and Sustainability: Responding to the Global Challenge / D.Tilbury, R.B.Stevenson, J.Fien, D.Schreuder – Gland; Cambridge: IUCN, 2002. – 202 p.

Keitaro Morita. Ecological Reflection Begets Ecological Identity Begets Ecological Reflexivity [Electronic resource] / Morita Keitaro. – Access: http://h10.cgpublisher.com/proposals/289/index_html#author-0


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бек, Ульрих. Общество риска. На пути к другому модерну / Ульрих Бек Пер. с нем. В.Седельника и Н.Федоровой; Послесл. А. Филиппова. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. -384 с.

Бем С. Линзы гендера. Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. – М.: РОССПЭН, 2004. – 331 с.

Власова Т.И. Формирование гендерных стереотипов в западноевропейской философии. Монография. – К.: Генеза, 2006. – 291 с.

Воронкова В.Г. Философия информационного общества в контексте глобализационных процессов современности / В.Г. Воронкова // Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії». – 2015.- № 60. – С. 13-23.

Ганьківська О., Сальникова А. Мейнстрим і манівці українського ґендеру / Олена Ганьківська, Анастасія Сальникова. – 2011. – № 5-6. – С. 163-164.

Гардащук Т.В. Экообразование в контексте новой философии образования [Електронний ресурс] / Т.В. Гардащук. – RELGA – научно-культурологический журнал. – (№14 [252] 25.09.2012). – Режим доступу: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?level1=magazine .

Грабовська І. М. Гендерна освіта як чинник вищої освіти в Україні / І. М. Грабовська. Проблеми гуманітаризації освіти в контексті трансформації вищої школи. Монографія. – Дніпропетровськ: Арт-Прес. – 2008. – С. 169-179.

Карпенко К.І. Глобалізація та екофеміністична критика патріархального домінування / К. І. Карпенко // Сучасне українське суспільство у вимірах глобалізації і євроінтеграції. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Запоріжжя, – 2013. – С.77-80.

Кремень В., Ільїн В. Креатив філософії освіти в синергії сучасного знання / В.Кремень, В. Ільїн // Філософія освіти : хрестоматія навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Київ: Київ.ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С . 469–473.

Култаєва М.Д. Деякі проблеми розбудови категоріального апарату сучасної філософії освіти // Практична філософія. – 2004. – № 1. – С.129–136.

Образование в интересах устойчивого развития в международных документах и соглашениях. – М.: Эко–Согласие, 2005. – 142 с.

Радіонова І.О. Сучасна американська філософія освіти та виховання: тематичні поля та парадигмально-концептуальні побудови. – Харків: ХДПУ, 2000. – 208 с.

Талько Т. М. Гендерні методології у контексті запровадження Болонської системи в українських вищих навчальних закладах / Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія. – Випуск 15, 2007 с.

Юрченко Л.І. Екологічна культура в контексті екологічної безпеки: Монографія / Л.І. Юрченко. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2008. – 296 с.

Education and Sustainability: Responding to the Global Challenge / D.Tilbury, R.B.Stevenson, J.Fien, D.Schreuder – Gland; Cambridge: IUCN, 2002. – 202 p.

Keitaro Morita. Ecological Reflection Begets Ecological Identity Begets Ecological Reflexivity [Електронний ресурс] / Morita Keitaro. – Режим доступу: http://h10.cgpublisher.com/proposals/289/index_html#author-0 

Copyright (c) 2015 К. І. Карпенко, В. І. Ростовська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941