DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.54899

Соціально-філософський дискурс процесів децентралізації державної влади в Україні

О. В. Звєрєва

Анотація


В статті висвітлюється перебіг процесу децентралізації державної влади в Україні. Проаналізовано правові основи децентралізації влади. Визначені рівні територіально-адміністративного устрою в Україні. Обгрунтовано доцільність застосування системного та прагматичного підходів як інструментів подолання політичних, економічних та соціальних кризових явищ в українському суспільстві. 


Ключові слова


публічне адміністрування; централізація; децентралізація; регіоналізм; регіональна політика; місцеве самоврядування; органи державної влади; органи місцевого самоврядування; субсидіарність

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronkova V.G. Philosophy of information society is in the context of globalization processes in our time / V.G. Voronkova // Journal of Humanities Zaporizhia State Engineering Academy. - 2015. - Vol. 61. - P. 13-23.

Voronkova V.G. Forming a synergetic model of reflexive self-governing society: the civilizational context / V.G. Voronkova // Journal of Humanities Zaporizhia State Engineering Academy. - 2012. - № 49. - P. 17-28.

Voronkova V.G. Philosophy of modern society: theoretical and methodological context: monograph / V.G.Voronkova./ Ministry of Education, Youth and Sports of Ukraine, Zaporozhye State Engineering Academy - Zaporozhye: DIG, 2012. - 264 p. - Ref .: s. 239-262 (400 titles).

National Strategy for Regional Development until 2020 [electronic resource] // approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine of 6 August 2014 r. № 385 - Access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 385-2014-% D0% BF # n11 (date of appeal: 09/13/2015).

European Charter of Local Self-Government, as of November 16, 2009 / Parliament of Ukraine. - Official. Kind. KA: Legal unity, 2011. - 88 p.

Law of Ukraine "On Principles of the State Regional Policy" // Supreme Council (BD), 2015, № 13, Article 90.

Prikhodko H.V. Decentralization of public authorities and local government: conceptual and legal issues / H. V. Prikhodko // Journal Kyiv University of Law. - 2014. - № 4. - P. 71-74.

Draft Law on Amendments to the Constitution of Ukraine (concerning the decentralization of power) [electronic resource] // Draft Law of 01.07.2015 №2217a - Access: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2 / webproc4_1? pf3511 = 55812 (the date of the appeal 22.09.2015).

Draft Law on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine regarding the empowerment of local governments and optimization of administrative services [electronic resource] // Draft Law of 02.06.2015 №2984 - Access: http: //w1.c1.rada .gov.ua / pls / zweb2 / webproc4_1? pf3511 = 55406 (the date of the appeal 22.09.2015).

Nomenclature of Territorial Units for Statistics http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/national-structures-eu


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Воронкова В. Г. Философия информационного общества в контексте глобализационных процессов современности / В. Г. Воронкова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2015. – Вип. 61. – С. 13-23.

Воронкова В. Г. Формування синергетично-рефлексивної моделі самоуправлінського суспільства: цивілізаційний контекст / В. Г. Воронкова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2012. – № 49. – С. 17-28.

Воронкова В. Г. Філософія розвитку сучасного суспільства: теоретико-методологічний контекст : монографія / В. Г. Воронкова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запорізька державна інженерна академія – Запоріжжя : ЗДІА, 2012. – 264 с. – Бібліогр.: с. 239-262 (400 назв).

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року [Електронний ресурс] // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11 (дата звернення: 13.09.2015).

Європейська хартія місцевого самоврядування : за станом на 16 листопада 2009 р. / Верховна Рада України. – Офіц. Вид. К. : Правова єдність, 2011. – 88 с.

Закон України «Про засади державної регіональної політики» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.90.

Приходько Х. В. Децентралізація публічної влади та місцеве самоврядування: концептуально-правові питання / Х. В. Приходько // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 71-74.

Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) [Електронний ресурс] // Проект Закону від 01.07.2015 №2217а - Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812 (дата звернення 22.09.2015).

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг [Електронний ресурс] // Проект Закону від 02.06.2015 №2984 – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55406 (дата звернення 22.09.2015).

Nomenclature of Territorial Units for Statistics http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/national-structures-eu

Copyright (c) 2015 О. В. Звєрєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941