DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.57506

Особливості етнокультурної самоідентифікації українця у глобалізаційному вимірі сучасності

В. В. Богаченко

Анотація


У статті досліджується процес етнокультурної самоідентифікації суб'єкта в сучасному українському суспільстві, визначаються особливості соціокультурного виміру інтерсуб'єктивного середовища, історико-культурологічний та соціально-філософський базис її формування в нашому трансформаційному і глобалізаційному світі.

Висвітлюються основні особливості українського ментального поля в процесі дослідження історико-культурного розвитку: відкритість та екстравертність; самобутність; толерантність та лояльність; волелюбність та індивідуалізм; релігійність та природна домінантність.

Визначаються перспективи розвитку сучасної соціокультурної системи українського суспільства в зрізі світових глобальних трансформацій.


Ключові слова


етнокультурна самоідентифікація; суб’єкт соціальної дії; громадянсько-національна ідентичність; менталітет; ментальне поле; глобалізація; соціальні трансформації; соціокультурні маркери; ієрархія цінностей

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Voronkova V.G. "Risk society" as a result of modern civilization in the global dimension / V. G. Voronkova // Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy: Proceedings Scientific publications. – Zaporizhzhe: ZSEA. – 2014. – № 58. – P. 13-24.

Punchenko O. Civilizational dimension of human history / O. P.Punchenko.– Odessa: Astroprint, 2013, 448 p.

DonnikovaI. A.Cultureandhuman in theontology of becoming / I. A.Donnikova// Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy: Proceedings Scientific publications. – Zaporizhzhe: ZSEA. – 2015. – № 60. – P. 63-73.

Socialidentityin the dynamics ofself-organizationandinstitutional / N.A.Pobeda, V.M. Onischuk, E.A. Gansovaand others. Odessa I.I. MechnikovNationalUniversity.Department of Sociology. – Odessa:VMV, 2013. – 312 p.

Autopoiesisofsocialsystems: monograph / [B. P. Bech and others]; by science. ed. V. P. Bech; Ministry of education and science, Nat. ped. university of Drahomanov. – K: Publisher NPU of Dragomanov, 2010.– 748p.

Ruchka A. Value mentalityof age groups of society/A.Ruchka // Sociological researchof culture: concepts and practice: Proceedings Scientific publications. – K .:Institute ofCultural StudiesNAMU, 2010. - P.117-127.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Воронкова В. Г. «Общество риска» как следствие кризиса современной цивилизации в глобальном измерении / В. Г. Воронкова //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць.– Запоріжжя: ЗДІА, 2014. – вип. № 58. – С.13-24.

2. Пунченко О. П. Цивилизационное измерение истории человечества / О. П. Пунченко.– Одесса, Астропринт, 2013. – 448 с.

3. ДонниковаИ. А. Культура и человек в онтологии становления/ И. А. Донникова// Гуманітарний вісникЗапорізької державноїінженерноїакадемії: збірник науковихробіт.– Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – вип. № 60. – С.63-73.

4. Социальные идентичности в динамике институционального и самоорганизационного / Н. А. Победа, В. М. Онищук, Э. А. Гансова и др. Одесск. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. Каф. социологии. – Одесса: ВМВ, 2013. – 312 с.

5. Аутопоезис соціальних систем: монографія / за науковою ред. В. П. Беха / В. П. Бех; Мін-во освіти і науки, Нац. пед.. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 748 с.

6. Ручка А. Ціннісна ментальність вікових груп соціуму /А. Ручка // Соціологічні дослідження культури: концепції та практики: зб. наук. праць. – К.: Ін-т культурології НАМУ, 2010. – С. 117-127.

Copyright (c) 2015 В. В. Богаченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941