DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.57512

Національна самосвідомість як чинник ефективного державотворення та модернізації політичної системи

Д. І. Дзвінчук

Анотація


У статті розглянуто особливості національної самосвідомості як чинника ефективних державотворчих змін та політичної модернізації. Зроблено висновок, що радикальна трансформація традиційних структур і принципів самоідентифікації призводить до зміни ідентичності всього суспільства і є однією із важливих функцій модернізації. Національна самосвідомість виступає одним із найважливіших чинників формування політичної нації, стійкого розвитку політичної системи, легітимації інститутів держави.


Ключові слова


ідентичність; національна самосвідомість; cамоідентифікація; модернізація політичної системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranovsky F. Overcoming crisis of identity in Ukraine as a factor in transition to organic models of modernization of the political system / F. Baranovskiy [electronic resource]. – Access mode: http://social-science.com.ua/article/427.

Dodonov R. Priority directions of optimization of national and State identity in Ukraine / R. Dodonov, C. Mofa // Political management. – 2003. – № 2. – P. 3-13.

Zakharuk D. Up pìdnesìmo heart:/popular science essay. / D. Zakharuk, D. And Dzvìnčuk. Ivano-Frankivsk: HB, 2015. - 80 c.

Identity [electronic resource]. – Access mode: http://uk.wikipedia.org/wiki/identity (psychology).

Charles V. Place and role of humanitarian space the State in shaping the national identity /Charles [electronic resource]. – Access mode: http://visnyk.academy.gov.ua/wp .../2011-1-7.pdf.

Lesovoj O. Identification and self-personality: approaches and concepts / O.. Sylvanus // Bulletin of the Institute of child development. Series: philosophy, pedagogy, Psychology: a collection of scientific papers. – K.: NEA named m.p. Dragomanov National Pedagogical University, 2011. Is the Issue. 16.-p.46-56.

About Strategìû stalogo rozvitku «Ukraine-2020 ": Decree of the President of Ukraine of 12 sìčnâ 2015 Rock [Elektronnij resource]. -Access Mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Smìt E. Nacìonal′na ìdentičnìst′/E. Smìt. -K., 1994. -224 c.

Freud's Z. Entry to psihoanalìzu /Freud / lane. w nìm. Peter Taraŝuka. - K.: Basics, 1998. -with 709.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Барановський Ф. Подолання кризи ідентичності в Україні як чинник переходу до органічної моделі модернізації політичної системи / Ф. Барановський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://social-science.com.ua/article/427.

2. Додонов Р. Пріоритетні напрямки оптимізації національно-державницької самосвідомості в Україні / Р. Додонов, С. Мофа // Політичний менеджмент. – 2003. – № 2. – С. 3-13.

3. Захарук Д. Вгору піднесімо серця : / Науково-популярний нарис. / Д. В. Захарук, Д. І. Дзвінчук. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 80 с.

4. Ідентичність [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/ідентичність_(психологія).

5. Карлова В. Місце та роль гуманітарного простору держави у формуванні національної самосвідомості / В. Карлова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://visnyk.academy.gov.ua/wp.../2011-1-7.pdf.

6. Лісовий О. В. Ідентифікація та самоідентифікація особистості : підходи та концепції / О. В. Лісовий // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія : Філософія, педагогіка, психологія : збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 16. – С. 46-56.

7. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : указ Президента України від 12 січня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

8. Сміт Е. Національна ідентичність / Е.Сміт. – К., 1994. – 224 c.

9. Фрейд З. Вступ до психоаналізу / З. Фрейд /Пер. з нім. Петра Таращука. – К.: Основи, 1998. – 709 с.

Copyright (c) 2015 Д. І. Дзвінчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941