DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.57515

Світоглядний та аксіологічний аспект культури життєтворчості особистості

Н. Г. Богданова

Анотація


У статті визначено сутнісні фундаментальні, необхідні взаємозв’язки і взаємозалежності між світоглядними підвалинами та ціннісно-орієнтаційним контекстом життєтворчості особистості. Встановлено, що цілісність цих понять пов’язана з такою категорією, як духовність, яка у своєму енергетично-вольовому розумінні стає взаємопов’язуючою ланкою між ними. Підкреслено, що життєтворчість, яка є духовно-вольовою основою процесу світоперетворення, завершує утворення цілісного світогляду і системи цінностей. Доведено, що життєтворчість, яка ґрунтується на світоглядних цінностях і переконаннях, дозволяє людині перетворюватися на особистість, яка є духовним ядром людської життєдіяльності.


Ключові слова


світогляд; свідомість; аксіологічний аспект; базові цінності особистості; ціннісні орієнтації; культура життєтворчості особистості; активна життєва позиція; формування особистості; духовність; духовний світ людини; життєдіяльність; самотворення; життєреал

Повний текст:

PDF

Посилання


Outlook and the world of man: collective monograph / general editorship of Dr. of philosophy, Professor p. Kapìtona. - Dnepropetrovsk: DDFA, 2008. – 324 s.

Sagatovsky V. N. Philosophy of developing harmony: the philosophical foundations of world-view. In 3:00 H. 1: Introduction: philosophy and life / V. N. Sagatovsky. -Spb: Publishing House of St.-Petersburg State University, 1997. -224 s.

Makuton P.YA. Worldview, its formation and education / P.YA. Makuton.: Institute for system studies of education, 1994. – 123 s.

Schweitzer A. Culture and ethics. Philosophy of culture. Part two // Albert Schweitzer / Schweizer A.Reverence for life. - М.: Progress, 1992. - P. 82-239.

Krymskiy S. B. Requests for philosophical meanings / Sergiy Krymskiy. – K.: PARAPAN, 2003. -240 s.

Trukhin I.A. Personality as a system of ideas. Scientific publication / I.A. Trukhin. - K.: CMC "Poetry", 2009. -508 p.

Kagan M. S. Philosophical theory of values / M. S. Kagan. - Spb.: Petrópolis, 1997. - 205 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Світогляд і світ людини: Колективна монографія / За загальною редакцією доктора філософських наук, професора В. П. Капітона. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2008. – 324 с.

2. Сагатовский В. Н. Философия развивающейся гармонии: философские основы мировоззрения. В 3ч. Ч.1: Введение: философия и жизнь / В. Н. Сагатовский. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1997. – 224 с.

3. Макутон П. Я. Світогляд, його формування і виховання / П. Я. Макутон.–К.: Інститут системних досліджень освіти, 1994. – 123 с.

4. Швейцер А. Культура и этика. Философия культуры. Часть вторая / Альберт Швейцер // Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М.: Прогресс, 1992. – С. 82-239.

5. Кримський С. Б. Запити філософських смислів / Сергій Кримський. – К.: Видавництво ПАРАПАН, 2003. – 240 с.

6. Трухин И. А. Личность как система идей. Научное издание / И. А. Трухин. – К.: КМЦ «Поэзия», 2009. – 508 с.

7. Каган М. С. Философская теория ценностей / М. С. Каган. – СПб.: Петрополис, 1997. – 205 с.

Copyright (c) 2015 Н. Г. Богданова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941