DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.57517

Глобальна зміна контурів «життєвого простору» людини: аргументи антиглобалістів «за» і «проти»

В. С. Ігнатко

Анотація


Аналізується позиція антиглобалістів стосовно позитивного чи негативного значення глобалізаційних процесів для людини, її життєвого середовища; головна думка антиглобалістів полягає в тому, що глобалізація у існуючому вигляді звужує життєвих простір менш успішних країн за рахунок яких забезпечується процвітання так званого «золотого міліарду»; автор підкреслює, що антиглобалісти постійно акцентують увагу світової спільноти на небезпеці культурної уніфікації, «американізації» й вестернізації, що проявляється сьогодні як утвердження загальних культурних універсалій − системи цінностей західноєвропейської культури, яка активно упроваджується за допомогою ЗМІ. Для антиглобалістів більш природніми є ідеї культурної толерантності й мультикультуралізму як особливої практики і політики безконфліктного співіснування в одному життєвому просторі безлічі різнорідних культурних груп; полемізуючи з антиглобалістами, автор підкреслює, що кожна країна визначає власну стратегію та тактику модернізації, але найголовнішою її метою є створення механізмів самовдосконалення й самовідтворення суспільства як цілісної системи, яка є конкурентною у забезпеченні життєвого простору людини у глобальних процесах сучасності.


Ключові слова


людина; культура; діяльність; життєвий простір; глобалізація; модернізація; креативність; творчість

Повний текст:

PDF

Посилання


Mašura X A. Movement of anti-globalization activists as opposition to the destruction of the State sovereignty / H. A. Mašura // proceedings of the Black Sea State Petro Mohyla University. Sir. : Political science. 2012. -TN 197, issue. 185.-p. 89-91.

Samoilov O.F. Theory and practice antiglobalìsts′kogo / O. F. Samoilov // Problems of international relations / -2014. -Issue. 9.-p. 238-251.

Trofimenko M. Essence antiglobalìsts′kogo / M. Trofimenko // Veche. -2010. -№ 14. - s. 26-29.

Klein N. NO LOGO. People against brendov. - M.: Dobraâ book, 2003. -624 s.

Prudnikov О.V. Innovation aspect of globalization as a historical process / A. V. Prudnikov // Journal of the Humanities. -2013. - № 3. -P. 71-78.

Kutyrev V.A. Kul′turologičeskij smysl globalizma [Èlektronnyj resource] / V.A. Kutyrev. -Mode mode: http:// philosophy.ru/library/kutyrev/globalism.html.

Shevchenko I.V. Ecological economic development of Ukraine in conditions of globalization / I.V. Shevchenko // Economic Journal-XXI. -2013. -№ 7-8 (2). -S. 13-17.

Popper L.V. Environmental movement: from shares of objection and protest to search for reasonable alternatives / L.V. Popper // Humanities studies. -2014. -Issue. 21.-p. 147-154.

Heiko S.M. Cultural-anthropological dimensions of globalization/S. M. Heiko//Bulletin of the national aviation University. Sir. : Philosophy. Culture studies. 2012. - № 2. -S. 28-31.

Kulìšov V.V.Modern problems of the global economy / V. Kulìšov // Innovative economy.-2013. - № 3. -S. 8-11.

Ružens′ka T. M. The content of the process of modernization of the economy / T.M. Ružens′ka // Collection of scientific papers of the University of the State tax service of Ukraine. 2012. - № 2. - P. 216-225.

Štompka P. Sociologiâ social′nyh changes / P.Štompka. -M: Aspect Press, 1996. -359 c.

Kachala T.M. Modernization as a necessary condition for the economic reconstruction of the national socio-economic system / T.M Kachala // Bulletin of the Volyn Institute of Economics and management. - 2011-No. 2. - P. 163-171.

Kachala T.M. Modernization as a necessary condition for the economic reconstruction of the national socio-economic system/T.M. Kachala//Bulletin of the Volyn Institute of Economics and management. -2011. - № 2. -P. 163-171.

Lysiuk V.M. In innovation policy-the basis of modernization of the economy of the State / V. Lysiuk, M. Skripnik // Economics: realities of the time. 2013.-n 1. -147-152.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Машура Х. А. Рух антиглобалістів як протидія знищенню державного суверенітету / Х. А. Машура // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Політологія. - 2012. - Т. 197, Вип. 185. - С. 89-91.

2. Самойлов О. Ф. Теорія та практика антиглобалістського руху / О. Ф. Самойлов // Проблеми міжнародних відносин.- 2014. - Вип. 9. - С. 238-251.

3. Трофименко М. Сутність антиглобалістського руху / М. Трофименко // Віче. - 2010. - № 14.- С. 26-29.

4. Кляйн Н. NO LOGO. Люди против брендов. - М.:Добрая книга, 2003. - 624 с.

5. Прудникова О. В. Інноваційний ракурс глобалізації як історичного процесу / О. В. Прудникова // Гуманітарний часопис. - 2013. - № 3. - С. 71-78.

6. Кутырев В. А. Культурологический смысл глобализма [Электронный ресурс] / В. А. Кутырев. - Режим доступа : http://philosophy.ru/library/kutyrev/globalism.html.

7. Шевченко І. В. Еколого-економічний розвиток України в умовах глобалізації / І. В. Шевченко // Економiчний часопис-XXI. - 2013. - № 7-8(2). - С. 13-17.

8. Поппер Л. В. Екологічний рух: від акцій заперечення і протесту до пошуку розумних альтернатив / Л. В. Поппер // Гуманітарні студії. - 2014. - Вип. 21. - С. 147-154.

9. Гейко С. М. Культурно-антропологічні виміри глобалізації / С. М. Гейко // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. - 2012. - № 2. - С. 28-31.

10. Кулішов В. В. Сучасні проблеми глобальної економіки / В. В. Кулішов // Інноваційна економіка.- 2013. - № 3. - С. 8-11.-

11. Руженська Т. М. Зміст процесу модернізації української економіки / Т. М. Руженська // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2012. - № 2. - С. 216-225.

12. Штомпка П. Социология социальных изменений / П. Штомпка. - М: АспектПресс, 1996. - 359 с.

13. Качала Т.М. Модернізація як необхідна умова економічної відбудови національної соціально-економічної системи / Т.М. Качала // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. - 2011.- № 2. - С. 163-171.

14. Качала Т.М. Модернізація як необхідна умова економічної відбудови національної соціально-економічної системи / Т.М. Качала // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. - 2011. - № 2. - С. 163-171.

15. Лисюк В. М. Інноваційна політика - основа модернізації економіки держави / В. М. Лисюк, М. Г. Скрипник // Економіка: реалії часу. 2013. — №1. — 147-152.

Copyright (c) 2015 В. С. Ігнатко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941