DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.57519

Проблема подолання «роздвоєності особистості» в процесі соціалізації

В. О. Береза

Анотація


Політична соціалізація особистості – це насамперед засвоєння нею політичного досвіду, політичної культури, системи особливих ролей. Але водночас це й процес становлення людини як особистості загалом. Проте під час вирішення реальних проблем індивід немов би залишається наодинці з самим собою. Отож, виникає своєрідна «роздвоєність особистості». Як наслідок, відбувається «збій» у її соціалізації. Адже людина влаштована надто складно і суперечливо. Їй притаманні різні риси свідомість, потреби, мотиви, темперамент, здібності, активність, саморегуляція, воля, які гармонійно поєднані між собою. Тому подолання індивідом власної роздвоєності часто є його переходом від віртуального світу до світу реального.


Ключові слова


людина; політика; культура; освіта; соціалізація; політична соціалізація; «роздвоєність особистості»

Повний текст:

PDF

Посилання


Proskurìna O. Improvement of forms of socialization and the process of becoming a personality / O. Proskurìna // Political management. 2003. -№ 2. P. 50-56.

Vlasenko I.A. Problem internally personal conflict in the context of psychological research of personality /I. A. Vlasenko // Problems of modern psychology. 2013. Issue. 21. Pp. 46-56.

Zavac′ka N.E. Of the essence of the system approach to the problem of resocialization of personality under the conditions of dynamic social and cultural space / N.E. Zavac′ka // Theoretical and applied problems of psychology. 2013.-№ 2 (31). - Pp. 6-14.

Ponomareva N.S. Analysis of theoretical and methodological approaches to the process for th,e individual and his stadìjnosti / N.S.. Ponamar′ova // Theoretical and applied problems of psychology. 2013. № 2 (31). - Pp. 185-194.

Krivokon′ O.G. Social Factors of the formation of personality in terms of the development of the information society (socio-philosophical analysis): avtoref. DIS. .. Kand. Science: 09.00.03 social philosophy and philosophy of history / Alexander Krivokon′. Kharkiv,, 2007. 19 s.

Merkotan К. Personality dimensions present / Mrs. Merkotan / Social Psychology. – 2004.- № 4 (6). - C.106-112.

Zhadko V.A. Educational impact of social sciences on the consciousness of students of distance learning /V.. Zhadko, P. Bìzdìlâ, O. Prâhìn, O. Denisenko // Zaporožskij mediciskij / 2011. №3.- T. 13.- C. 95-98.

Ks′onzenko M.A. Actuals problems of the relationship professional self-development and self-realization of personality teacher / M.A. Ks′onzenko // People's treasure trove education Arena. - 2012. № 4. - Pp. 96-98.

Tat′ânčikova I.V. The Socialization of children in violation of the psycho-physical development [Electronic resource] / I. Tat′ânčikova // Actual problems of correctional education. 2011.- Prom. 2. Mode of access: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-irbis_nbuv/bin/URcgiirbis_64.exe? C21COM = 2 & I21DBN = UJRN&P 21DBN = UJRN&Z 21ID = & IMAGE_FILE_DOWNLOAD = 1 & Image_file_name = PDF/URapko_2011_2_31.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Проскуріна О. Удосконалення форм соціалізації і процес становлення особистості / О. Проскуріна // Політичний менеджмент. 2003. № 2. С. 50-56.

2. Власенко І. А. Проблема внутрішньо особистісного конфлікту в контексті психологічних досліджень особистості / І. А. Власенко // Проблеми сучасної психології. 2013. Вип. 21. С. 46-56.

3. Завацька Н. Є. Сутність системного підходу до проблеми ресоціалізації особистості в умовах динамічного соціокультурного простору / Н. Є. Завацька // Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2013. № 2 (31). С. 6-14.

4. Пономарьова Н. С. Аналіз теоретико-методологічних підходів до процесу ресоціалізації особистості та його стадійности / Н. С. Понамарьова // Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2013. № 2 (31). С. 185-194.

5. Пономарьова Н. С. Аналіз теоретико-методологічних підходів до процесу ресоціалізації особистості та його стадійности / Н. С. Понамарьова // Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2013. № 2 (31). С. 185-194.

6. Кривоконь О. Г. Чинники соціального формування особистості в умовах розбудови інформаційного суспільства (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис ... канд. філос. наук: 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії / Олександр Григорович Кривоконь. Харків: 2007. 19 с

7. Меркотан К. Особистісні виміри сьогодення / Катерина Меркотан // Соціальна психологія. 2004. № 4 (6). C.106-112.

8. Жадько В. А. Виховний вплив суспільних дисциплін на свідомість студентів заочної форми навчання / В. А. Жадько, П. О. Бізділя, О. Р. Пряхін, О. М. Денисенко // Запорожский медицинский журнал. 2011. № 3. Т.13 C. 95-98.

9. Ксьонзенко М. А. Актуальні проблеми взаємозв’язку професійного саморозвитку та самореалізації особистості педагога / М. А. Ксьонзенко // Народна скарбниця освіти Донбаса. 2012. №4. С. 96-98.

10. Татьянчикова І. В. Соціалізація дітей з порушенням психофізичного розвитку [Електронний ресурс] / І. В. Татьянчикова // Актуальні питання корекційної освіти. 2011. Вип. 2. Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apko_2011_2_31.pdf

Copyright (c) 2015 В. О. Береза

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941