DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.57520

Екобезпечний розвиток українського суспільства

В. И. Попова

Анотація


В сучасній науковій літературі звертається увага на різні глобальні проблеми. Серед них виокремлюються не тільки екологічні питання, але й запити щодо виживання людства і збереження особистості. Водночас найактуальнішим завданням сьогодення є визначення рівня наукового обґрунтування екобезпечного розвитку з позиції впровадження сучасних нано- та біотехнологій. Крім того, необхідно забезпечити перехід країни до моделі сталого розвитку, яка ґрунтується на економічній міцності держави, надійності її відтворюваної структури та формуванні стабільних внутрішніх фондів нагромадження й споживання. Практична реалізація моделі сталого розвитку потребує активізації інвестиційно-інноваційної діяльності. Тому Україні, яка нині перебуває у складних економічних, політичних і соціальних умовах, доведеться подолати багато труднощів на шляху переходу від сировинно-орієнтованої до інноваційної моделі економіки. Також треба враховувати й те, що впровадження концепції сталого розвитку може бути успішним лише за умови напруженої роботи й консолідації зусиль політиків, управлінців, учених та всього населення держави.


Ключові слова


екологічні проблеми; сталий розвиток; інноваційна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Vandišev V.M. Fìlosofìâ: Ekskurs in a ìstorìû včen′ ta understand: Navč. posìbn/m. Vandišev. - K.: Condor, 2006. – 472 s.

Toffler E. Future shock: per. with engl. / E. Toffler. -М.: ACT, 2002. – 557 s.

Hakobyan V.G. Ekologìčnij aspect strategìï stalogo human rozvitku / V. Hakobyan // Gìleâ: Zb. Sciences. Prats ' mother. - K., 2011. -Vip. 50 (8). -P. 329-335.

Andrushchenko V. P. Organìzovane suspìl′stvo. Problem samoorganìzacìï suspìl′noï organìzacìï in the period radikal′nih transformacìj in Ukraine at rubežì stolìt′. Amount socìal′no-fìlosofs′kogo analìzu. - K., 2006.

On the introduction of indicators of sustainable development ". Policy briefing. May 2013. [electronic resource]. – Access mode: http://www.niss.gov.ua/articles/1160/

Ecological and natural-technological security of Ukraine: regional dimension of the threats and risks: monograph / S.P. Ivanyuta, A. B. Kaczynski. – K.: NISS, 2012. -308 p.

Voloshchuk V. Climate Of Ukraine. Section 5.3. Scenarios of potential climate changes of Ukraine in the 21st century. (under the influence of anthropogenic global warming) / v. M. Voloshchuk, S. G. Boychenko – Kiev: Publ. Rajewski, 2003. - P. 319-330.

Conservation and monitoring of biological and landscape diversity in Ukraine. – K.: the national ecological centre of Ukraine, 2000. -244 s.

Little S.P. Concept noosfernih ecosystems as a continuation of the ideas of V.I. Vernadsky [electronic resource] / S.P. Little. – Access mode: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Niz/2010_11/sonko.htm

"The land code of Ukraine" dated 25 October 2001, no. 2768-III. [Electronic resource] / legislative base of the Verkhovna Rada of Ukraine. − Access mode: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/URmain.cgi

Law of Ukraine "on the protection of the lands" 19 June 2003 N 962-IV. [Electronic resource] / Legislative base of the Verkhovna Rada of Ukraine. − Access mode: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/URmain.cgi

Decree of the Cabinet of Ministers "On approval of the concept of the State program of waste management for 2013-2020 from 3 January 2013 № 22-r. [electronic resource]/legislative base of the Verkhovna Rada of Ukraine. − Access mode: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/URmain.cgi

Herasymchuk Z. Ecological and economic foundations of the formation and implementation of policies for sustainable development (questions of methodology and techniques): abstract DIS. for the degree of doctor of economic sciences Special: 08.10.01 – Placement of productive forces and regional economics/z. Herasymchuk. – Lviv, 2002-51 s.

Shevel A. And the main trends of development of Ukraine ekobezpečnogo / Angelica Shevel // Political management. – №5. – 2009. P. 142-149.

Kaczynski A.B.., Hmil G.A. Ecological safety in Ukraine: analysis, prediction, evaluation and public policy / A. B. Kaczynski, G.A.Hmil. – K.: NISD, 1997. - 127 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вандишев В.М. Філософія: Екскурс в історію вчень та понять: Навч. посібн./ В. М. Вандишев. – К.: Кондор, 2006. – 472 с.

2. Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. / Э. Тоффлер. – М.: ACT, 2002. – 557 с.

3. Акопян В.Г. Екологічний аспект стратегії сталого людського розвитку / В.Г. Акопян // Гілея: науковий вісник: Зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 50 (8). – С.329-335.

4. Андрущенко В.П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть. Досвід соціально-філософського аналізу. – К., 2006.

5. Щодо запровадження індикаторів сталого розвитку". Аналітична записка. – Травень 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1160/

6. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків : монографія / С. П. Іванюта, А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2012. – 308 с.

7. Волощук В.М. Клімат України. Розділ 5.3. Сценарії можливих змін клімату України в 21 ст. (під впливом глобального антропогенного потепління) / Волощук В.М., Бойченко С.Г. – Київ: Вид-во Раєвського, 2003. – С.319-330.

8. Збереження та моніторинг біологічного та ландшафтного різноманіття в Україні. – К.: Національний екологічний центр України, 2000. – 244 с.

9. Сонько С.П. Концепція ноосферних екосистем як продовження ідей В.І. Вернадського [Електронний ресурс] / С.П. Сонько. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Niz/2010_11/sonko.htm

10. «Земельний кодекс України» від 25 жовтня 2001 року № 2768-III. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

11. Закон України «Про охорону земель» 19 червня 2003 року N 962-IV. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

12. Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки» від 3 січня 2013 р. № 22-р. [Електронний ресурс] / Законодавча база Верховної Ради України. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

13. Герасимчук З.В. Еколого-економічні основи формування та реалізації політики сталого розвитку (питання методології та методики): автореферат дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук спец.: 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / З.В.Герасимчук. – Львів, 2002 – 51 с.

14. Шевель А. Основні тенденції екобезпечного розвитку України / Анжеліка Шевель // Політичний менеджмент. – №5. – 2009. – С.142-149.

15. Качинський А. Б., Хміль Г. А.Екологічна безпека України: аналіз, прогноз, оцінка та державна політика / А. Б. Качинський, Г. А. Хміль.— К.: НІСД, 1997. 127 с.

Copyright (c) 2015 В. И. Попова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941