DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.57526

Освіта в інформаційному суспільстві: очікування і виклики

А. І. Бойко

Анотація


У статті проаналізовано очікування і вимоги інформаційного суспільства до освіти. Освіта в умовах інформаційного суспільства покликана формувати інноваційну людину. Освіта є фактором самовдосконалення, який супроводжує активне соціальне буття людини. В умовах інформаційного суспільства освіта має формувати здатність особистості до креативності як можливості приймати неординарні рішення. Освіта покликана перейти від моделі наповнення знаннями до самоактуалізації особистості, що прагне знань в суспільстві швидкоплинних змін і постійно оновленої інформації. Освіта, як діяльність, за допомогою якої здійснюється особистісне зростання людини в системі нових економічних реалій, породжених інформаційним суспільством, набуває безпрецедентного значення.


Ключові слова


освіта; інформаційне суспільство; креативність; самоактуалізація особистості; інноваційна людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Kaleniuk S. I. Ekonomika osvity. – K.: Znannia Ukrainy, 2005. – 316 s.

Bobrov V., Padalka O. Problemy osvity u stvorenni modeli innovatsiino oriientovanoi ekonomiky // Vyshcha osvita Ukrainy. – 2004. – № 3. – S.45-48.

Skubashevska T. Novi stratehii v konteksti vprovadzhennia novitnikh informatsiinykh tekhnolohii // Vyshcha osvita Ukrainy. – 2004. – № 4. – S. 82-88.

Kozeletskyi Yu. Chelovek mnohomernыi (psykholohycheskoe эsse) . –K.: Lыbyd, 1991. – 288 s.

Lutai V. Pro rozroblennia kontseptualnykh zasad filosofii suchasnoi osvity // Vyshcha osvita Ukrainy. – 2005. – № 4. – S.13-17.

Shubelka N.V. Do pytannia pro osvitniu paradyhmu // Pedahohika i psykholohiia. – 2000. – № 3. – S.43-50.

Senko Yu. Obrazovanye: obrashchennost v budushchee // Alma Mater. – 2006. – № 3. – S.3-10.

Skotna N. Rol osvity v tsyvilizatsiinomu vykhovanni molodi // Vyshcha osvita Ukrainy. – 2004. – № 4. – S.114-118.

Kremen V.H. Liudynotsnetryzm v osviti: suchasnyi napriam rozvytku dukhovnosti natsii // Pedahohika i psykholohiia. – 2006. – № 2 (51). – S.17-30.

Bevzenko L.D. Sotsyalnaia samoorhanyzatsyia. Synerhetycheskaia paradyhma: vozmozhnosty sotsyalnыkh ynterpretatsyi. – K.: Ynstytut sotsyolohyy NAN Ukraynы, 2002. – 437 s.

Budanov V.H. Transdystsyplynarnoe obrazovanye, tekhnolohyia y pryntsypы synerhetyky // Synerhetycheskaia pardyhma. Mnohoobrazye poyskov podkhodov. – M.: Prohress-Tradytsyia, 2000. – S.285-304.

Vasylkova V.V. Poriadok y khaos v razvytyy sotsyalnыkh system: Synerhetyka y teoryia sotsyalnoi samoorhanyzatsyy. – SPb.: Lan, 1999. – 480 s.

Luzik E. Kreatyvnist yak kryterii yakosti v systemi pidhotovky fakhivtsiv profilnykh VNZ Ukrainy // Vyshcha osvita Ukrainy. – 2006. – № 3. – S.76-81.

Kelle V.Zh. Yntellektualnaia y dukhovnaia kulturы // Voprosы fylosofyy. – 2005. – № 10. – S.38-54.

Chaplyhin O.K. Tvorchyi potentsial liudyny: vid stanovlennia do realizatsii. – Kh.: Osnova,1999. – 277 s.

Hershunskyi B.S. Kontseptsyia samorealyzatsyy lychnosty v systeme obosnovanyia tsennostei y tselei obrazovanyia // Pedahohyka. – 2000. – № 10. – S.3-7.

Predborska I.M. Metodolohichni zasady istorii pedahohiky // Istoriia pedahohiky v strukturi profesionalnoi pidhotovky vchytelia. Zb.nauk.prats Kamianets-Podilskoho derzh. ped. universytetu. Vyp.Z. T.2. – Kamianets-Podilskyi: AbetkaNOVA, 2002. – S. 5-12.

Zenkovskyi V.V. Psykholohyia detstva. – M.: Shkola-Press, 1996.- 336s.

Huberskyi L., Andrushchenko V. Filosofiia yak teoriia ta metodolohiia rozvytku osvity / L. Huberskyi, V. Andrushchenko. – K. : «MP Lesia», 2008. – 516 s.

Ylyn H.L. Fylosofyia obrazovanyia (ydeia nepreryvnosty) / H.Ylyn. – M. : «Vuzovskaia knyha», 2002. – C. 92.

Kremen V.H. Filosofiia liudynotsentryzmu v osvitnomu prostori /V. Kremen. – 2-e vyd. – K. : T-vo «Znannia» Ukrainy 2010. – 520 s.

Toffler Э. Tretia volna: Per. s anhl. / Э. Toffler. – M: Novыi myr, 2004. – 781, [2]s. – Philosophy. – S.31-32.

Boiko A.I. Filosofiia modernizatsii osvity v systemi rynkovykh transformatsii: svitohliadno-filosofskyi analiz: [monohrafiia] / Boiko A.I. – K.: Znannia Ukrainy, 2009. – 379 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Каленюк С. І. Економіка освіти. – К.: Знання України, 2005. – 316 с.

2. Бобров В., Падалка О. Проблеми освіти у створенні моделі інноваційно орієнтованої економіки // Вища освіта України. – 2004. – № 3. – С.45-48.

3. Скубашевська Т. Нові стратегії в контексті впровадження новітніх інформаційних технологій // Вища освіта України. – 2004. – № 4. – С. 82-88.

4. Козелецкий Ю. Человек многомерный (психологическое эссе) . –К.: Лыбидь, 1991. – 288 с.

5. Лутай В. Про розроблення концептуальних засад філософії сучасної освіти // Вища освіта України. – 2005. – № 4. – С.13-17.

6. Шубелка Н.В. До питання про освітню парадигму // Педагогіка і психологія. – 2000. – № 3. – С.43-50.

7. Сенько Ю. Образование: обращенность в будущее // Alma Mater. – 2006. – № 3. – С.3-10.

8. Скотна Н. Роль освіти в цивілізаційному вихованні молоді // Вища освіта України. – 2004. – № 4. – С.114-118.

9. Кремень В.Г. Людиноцнетризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2 (51). – С.17-30.

10. Бевзенко Л.Д. Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2002. – 437 с.

11. Буданов В.Г. Трансдисциплинарное образование, технология и принципы синергетики // Синергетическая пардигма. Многообразие поисков подходов. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – С.285-304.

12. Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем: Синергетика и теория социальной самоорганизации. – СПб.: Лань, 1999. – 480 с.

13. Лузік Е. Креативність як критерій якості в системі підготовки фахівців профільних ВНЗ України // Вища освіта України. – 2006. – № 3. – С.76-81.

14. Келле В.Ж. Интеллектуальная и духовная культуры // Вопросы философии. – 2005. – № 10. – С.38-54.

15. Чаплигін О.К. Творчий потенціал людини: від становлення до реалізації. – Х.: Основа,1999. – 277 с.

16. Гершунский Б.С. Концепция самореализации личности в системе обоснования ценностей и целей образования // Педагогика. – 2000. – № 10. – С.3-7.

17. Предборська І.М. Методологічні засади історії педагогіки // Історія педагогіки в структурі професіональної підготовки вчителя. Зб.наук.праць Кам'янець-Подільського держ. пед. університету. Вип.З. Т.2. – Кам’янець-Подільський: АбеткаНОВА, 2002. – С. 5-12.

18. Зеньковский В.В. Психология детства. – М.: Школа-Пресс, 1996.- 336с.

19. Губерський Л., Андрущенко В. Філософія як теорія та методологія розвитку освіти / Л. Губерський, В. Андрущенко. – К. : «МП Леся», 2008. – 516 с.

20. Ильин Г.Л. Философия образования (идея непрерывности) / Г.Ильин. – М. : «Вузовская книга», 2002. – C. 92.

21. Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі /В. Кремень. – 2-е вид. – К. : Т-во «Знання» України 2010. – 520 с.

22. Тоффлер Э. Третья волна: Пер. с англ. / Э. Тоффлер. – М: Новый мир, 2004. – 781, [2]с. – Philosophy. – С.31-32.

23. Бойко А.І. Філософія модернізації освіти в системі ринкових трансформацій: світоглядно-філософський аналіз: [монографія] / Бойко А.І. – К.: Знання України, 2009. – 379 с.

Copyright (c) 2015 А. І. Бойко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941