DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.57530

«Аксіологічний поворот» сучасної філософії від культури як буття до буття культури

В. В. Мельник

Анотація


Мета наукового дослідження - виявити теоретико-методологічні засади «аксіологічного повороту» сучасної філософії до аналізу культури як буття. Виявлено аксіологічні виміри буття, що формують цінності, які сприяють самореалізації людини у соціокультурному просторі, який формує як сама людина, так і суспільство; проаналізовано категорію «буття» яка є основоположною у плані аксіологічного повороту» сучасної філософії від культури як буття до буття культури. Методи – системний, синергетичний та підходи – аксіологічний, що сприяє виявленню поставлених задач. Результат - розкрито «аксіологічний поворот» сучасної філософії від культури як буття до буття культури, що пронизує всі ланки суспільства в умовах глобалізації; продемонстровано, що культура буття поступово перетворюється на складну мозаїку транслокальних культур, що глибоко проникають одна в одну й утворюють нові культурні ареали, що мають мережеву структуру. Висновок. Тому «аксіологічний поворот» сучасної філософії від культури як буття до буття культури приводить до підпорядкування життя культурі, в результаті чого аксіологія означає керівництво у житті і утвердження цінностей у бутті особистості, яка прагне досягти високих ідеалів


Ключові слова


аксіологічний поворот; буття культури; культура буття; самореалізація людини; культурна глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Heidegger M. Time s bytie: Articles and vystupleniâ / M. Heidegger. – Moscow: Respublika, 1993. – 447 s.

Sosnin A.V., Voronkova V.G., Postol O.E.. Modern international systems and global development (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions): textbook / A.V. Sosnin, V.G.Voronkova, O.E. Postol. – Kyiv: Center for educational literature, 2015-556 p.

Voronkova V.G. Metaphysical dimensions of the human being (human problems at the turn of the Millennium): [Monograph]/ V.G. Voronkova. – Zaporizhzhya: Pavel, 2000. -176 s.

Melnik V. Socio-philosophical analysis of the influence and interaction of individual and globalised society / V. Melnik // Humanitarian bulletin Zaporizhzhya State Engineering Academy:-Zaporozhye: publishing ZDIA, 2011- Issue 46. - P. 96-108.

Globalistika: International meždisciplinarnyj ènciklopedičeskij dictionary/Hl. Ed.: S. s. Mazur, a. n. Chumakov.-Moscow-St. Petersburg-n-th: IC «ELIMA», ID of "Peter", 2006.-1160 s.

Encyclopedia etnokul′turoznavstva. Ponâtìjno-terminology tools, conceptual approaches. Part of the first person. Nation. Culture.: Kiev State Academy of culture and arts of the commanding personnel. -2001-522 s..


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. - М.: Республика, 1993. – 447 с.

2. Соснін О.В., Воронкова В.Г., Постол О.Є. Сучасні міжнародні системи та глобальний розвиток (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри): Навчальний посібник / О.В.Соснін, В.Г.Воронкова, О.Є. Постол.- Київ:Центр навчальної літератури, 2015.- 556с.

3. Воронкова В.Г. Метафізичні виміри людського буття (проблеми людини на зламі тисячоліть): [Монографія ] / В.Г.Воронкова.- Запоріжжя: Павел, 2000. - 176 с.

4. Мельник В.В. Соціально-філософський аналіз взаємовпливу і взаємодії особистості і глобалізованого соціуму / В.В.Мельник // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2011.- Вип.46. - С.96-108.

5. Глобалистика: Международный междисциплинарный энциклопедический словарь / Гл. ред.: И.И.Мазур, А.Н.Чумаков.- М.- Спб- Н.-Й: ИЦ «ЕЛИМА», ИД «Питер», 2006.- 1160с.М

6. Енциклопедія етнокультурознавства. Понятійно-термінологічний інструментарій, концептуальні підходи. Частина перша Особа. Нація . Культура. -: Київ: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - 2001-.522с.

Copyright (c) 2015 В. В. Мельник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941