DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.57533

Організації як об’єкт публічного адміністрування: теоретико-методологічні виміри

М. Ю. Максименюк

Анотація


Мета наукового дослідження – теоретико-методологічні засади організації як об’єкт публічного адміністрування. В результаті даного аналізу виявлено сутність організації як складного соціального та економічного феномена; з’ясовано умови побудови організацій, формування інноваційного типу організацій, інноваційної людини, організації, яка б стала інструментом перетворень у суспільстві. В статті розкрито сутність міждисциплінарного підходу, що отримав назву «організаційного розвитку», в основі якого уявлення про організацію як соціотехнічну систему, та проаналізовано теорії організації, в основі яких еволюція розвитку організацій та їх організаційні структури. Методи - системний метод і системний підхід до аналізу організації як об’єкт адміністрування та вплив системного методу і підходу на діяльність організації. Результат – організації як об’єкт адміністрування представлено як складні соціотехнічні системи, що потребують сучасних управлінських підходів управління організацією, що відповідають перетворенням у суспільстві. Висновки – керівники повинні оволодіти теорією управління сучасними організаціями, щоб сприяти прогресу організацій.


Ключові слова


організація; адміністрування; організаційний розвиток; соціотехнічна система; система; системний метод; системний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Bertalanfi l. General theory of systems – overview of problems and rezul′tatov/ l. Bertalanfi// Sistemnye issledovaniâ. Ežegodnik 1969 –M.: Nauka, 1969. - 424 p.

Vasylkova V.V. Order and chaos in the development of social′nyh systems: (Sinergetika s theory social′noj samoorganizacii ) / V. Vasylkovf [Desing. obložki S. Šapiro, A. Oleksenko]. – Spb.: Izdatel′stvo DOE ", 1999. – 480 p.

Voronkova V.G. Philosophy the development of modern society: theoretical and methodological context. Monograph / Valentina Grigoryevna Voronkova. – Zaporizhzhya: RVV ZDIA, 2012.-262 p.

Sosnin A.V. Voronkova V.G., Postol O.E.. Modern international systems and global development (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions). Textbook / A.V. Sosnin, V.G., Voronkova, E.E. Postol. – Kyiv: Center for educational literature, 2015. – 556 p.

Kucepal S.V. Modelling organizacionnyh mehzanizmov ierarhičeskih systems usloviâh stohastičnosti / S. Kucepal // Razvitie s dinamika ierarhičeskih (mnogourovnevyh) systems (filosofskie, teoretičeskie s praktičeskie aspekty) / Sbornik articles on materialam in intern.conf of electro-praktičeskoj konferenci (11-13 November 2013). Book 1. OTV. Ed. Prof. EST m. Hakimov-Kazan: Izdatel′stvo «Pozanie» èkonomiki Instituta, control and rights, 2013-340 s.

Popov S.M. Feedback in the system of social management / Sergey Popov. Zaporizhzhya: Prosvita, 2010. – 444 s.

Osipenko L.O. Management information-komunìkativnim process in conditions of globalization: theoretical and methodological principles / L. Osipenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: industries. etc. – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2013-№ 53.- S. 251-260.

Shavkun I.G. And organizational culture as the problem management kroskul′turnogo / I.G.. Shavkun, I.Dibčins′ka // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: industries. etc. – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2014.-№ 58.- P. 53-63.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Берталанфи Л. Общая теория систем – обзор проблем и результатов / Л.Берталанфи // Системные исследования. Ежегодник1969 г. – М.: Наука, 1969. – 424 с.

2. Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем: (Синергетика и теория социальной самоорганизации) / В.В.Василькова [оформл. обложки С.Шапиро, А.Олексенко]. – СПб.: Издательство «Лань», 1999. – 480 с.

3. Воронкова В.Г. Філософія розвитку сучасного суспільства: теоретико-методологічний контекст. Монографія / Валентина Григорівна Воронкова.- Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2012.- 262 с.

4. Воронкова В.Г., Постол О.Є. Сучасні міжнародні системи і глобальний розвиток (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри). Навчальний посібник / О.В.Соснін, В.Г.Воронкова, О.Є.Постол.- Київ: Центр навчальної літератури, 2015. – 556 с.

5. Куцепал С.В. Моделирование организационных мехзанизмов иерархических систем в условиях стохастичности / С.Куцепал // Развитие и динамика иерархических (многоуровневых) систем (философские, теоретические и практические аспекты) / Сборник статей по материалам У международной научно-практической конференци (11-13 ноября2013 г.). Книга 1. Отв. ред. проф. Э.М.Хакимов.- Казань: Издательство «Позание» Института экономики, управления и права, 2013.- 340 с.

6. Попов С.М. Зворотний зв’язок у системі соціального менеджменту / Сергій Попов. - Запоріжжя: Просвіта, 2010. – 444 с.

7. Осипенко Л.О. Управління інформаційно-комунікативним процесом в умовах глобалізації: теоретико-методологічні засади / Л.О.Осипенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб.наук.пр. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2013.- №53.- С. 251-260.

8. Шавкун І.Г. Організаційна культура як проблема кроскультурного менеджменту / І.Г.Шавкун, Я.С. Дибчинська // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб.наук.пр. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014.- №58.- С. 53-63.

Copyright (c) 2015 М. Ю. Максименюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941