DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2015.57534

Партисипаторна модель управління в системі вищої освіти

Д. Є. Швець

Анотація


Партисипативне управління доцільно розглядати як управлінську діяльність, яка є грунтованою на включенні об'єкта управління в процес підготовки та прийняття рішень і являє собою істотний аспект демократизації основних сфер життя суспільства (політичної, економічної, духовної), інтенсифікованої в XX столітті. Основними умовами розвитку партисипативних процесів є: демократизація соціальних відносин; зорієнтованість загальносоціальних і галузевих цілей на розвиток показників людського потенціалу; розвиток організаційної культури і перехід від бюрократично-ієрархічного до адаптивного її типу. Партисипація управлінської діяльності в різних суспільних сферах може бути охарактеризована диференційовано стосовно до суб'єкта і до об'єкта управління. Ознаками партисипації з боку керівника є: делегування виконавцям частини повноважень та ресурсів; участь працівників у плануванні, здійсненні організаційних змін, підготовці та прийнятті рішень; включення працівників у здійснення контрольних функцій; вплив виконавців на якість кінцевого результату діяльності; відкритість керівника у відносинах з підлеглими. З боку виконавців ознаками партисипації є: наділення правами участі у прийнятті рішень і самостійного планування своєї діяльності (темпи, режим роботи, використовувані ресурси); делегування прав контролю та управлінської відповідальності; участь у вдосконаленні організаційної структури і виборі напрямів кооперування з іншими виконавцями; право на використання кінцевих результатів діяльності.


Ключові слова


партисипація; партисипативне управління; управління вищою освітою; адаптивна управлінська культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Avdoshina N.A, Tukumtsev B.P. Participatory methods of management in modern conditions //N.A. Avdoshina, B.P. Tukumtsev. – Problems of theory and practice of management. – 1994. - №5. – p.25-36.

Afanasiev, V.G. Scientific and technical revolution, management, education. / V.G. Afanasiev. – M.: Politizdat, 1972. – 343 p.

Bemert, B. Participation in profit (salaries and business profits research). Part I. / B. Bemert - Kyiv, 1886.-443 p.

Democratization of management or searching for a new labour motivation. Interuniversity collection of articles. – Publishing House of Samara University, 1993. – 665 p.

Democracy in production: Practice of advanced western countries. / under the general editorship and introductory article. M. Caltsev. – M .: Nauka, 2001 – 779 p.

Ziyatdinova, F.G. Social problems of education. / F.G. Ziyatdinova. – M .: PGGU 1999. - 443 p.

Lloyd, D. G. Korpartnerpsh. / D.G. Lloyd. - SPb.: SPb.: Edition of the journal "Education", 1909. – 318 p.

Sekun V.I. Participatory management and democracy //V.I. Sekun .// Sociological Research, 1992, №2, p.44-50.

Udaltsova M.V. Management Sociology. / M.V., Udaltsova. – Moscow – Novosibirsk, 1999. – 335 p.

Udaltsova M.V., LV Averchenko Sociology and Psychology of Management. – M .: INFRA-M, 1999;

Management of modern education. Social and economical aspects. / Ed. prof. A.N. Tikhonov. – M.: Vita-Press, 1998. – 442 p.

Allen, M. The goals of universities./ М. Allen. – Philadelphia: Open University Press, 1988. – 312 р.

Aches, O. The Austrian Educational System./O. Aches. – Vienna, 1990. – 223 S

Spees E.R. Higher education: an arena of conflicting philosophies / Eirril Ray Spees. – New-York; Bern; Frankfurt am Main; Paris; Lang. 1989. – 522 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Авдошина Н.А., Тукумцев Б.П. Партисипативные методы управления в современных условиях //Н.А. Авдошина, Б.П. Тукумцев. – Проблемы теории и практики управления. – 1994. – №5. – с.25-36.

2. Афанасьев, В.Г. Научно-техническая революция, управление, образование./В.Г. Афанасьев. – М.: Политиздат, 1972. – 343 с.

3. Бемерт, В. Участие в прибыли (исследование о заработной плате и предпринимательской прибыли). Часть I./В. Бемерт – Киев, 1886.-443 с.

4. Демократизация управления, или поиск новой мотивации труда. Межвузовский сб. статей. – Изд-во Самарского ун-та, 1993. – 665 с.

5. Демократия на производстве: Практика передовых стран Запада./Общ.ред. и вст. ст. М. Кальцева. – М.: Наука, 2001. – 779 с.

6. Зиятдинова, Ф.Г. Социальные проблемы образования./Ф.Г. Зиятдинова. – М.: РГГУ, 1999. – 443 с.

7. Ллойд, ГД. Корпартнерпш./Г.Д. Ллойд. – СПб.: Издание журнала «Образование», 1909. – 318 с.

8. Секун, В.И. Партисипативное управление и демократия //В.И. Секун.// Социологические исследования, 1992, №2, с.44-50.

9. Удальцова М.В. Социология управления./М.В, Удальцова. – М. – Новосибирск, 1999. – 335 с.

10. Удальцова М.В., Аверченко Б.В. Социология и психология управления. – М.: ИНФРА-М, 1999;

11. Управление современным образованием. Социальные и экономические аспекты. / Под ред. проф. А.Н. Тихонова. – М.: Вита-Пресс, 1998. – 442 с.

12. Allen, M. The goals of universities./ М. Allen. – Philadelphia: Open University Press, 1988. – 312 р.

13. Aches, O. The Austrian Educational System./O. Aches. - Vienna, 1990. – 223 S.

14. Spees E.R. Higher education: an arena of conflicting philosophies / Eirril Ray Spees. – New-York; Bern; Frankfurt am Main; Paris; Lang. 1989. – 522 р.

Copyright (c) 2015 Д. Є. Швець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941