DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.67320

Інтернет як глобальна тенденція розвитку мережевого суспільства та інформаціоналізму

В. Г. Воронкова

Анотація


Представлено еволюцію розвитку Інтернет як глобальної тенденції інформаціоналізму і мережевого суспільства. Інтернет сприяв розвитку кіберпростору, детермінованого парадигмою інформаційної технології, яка сприяла формуванню комп’ютерної мережі. Розкривається, що комунікативне за своїм охопленням глобальне середовище самоорганізується за принципом мережі, породжуючи феномен мережевого суспільства. Виникненню нової глобальної інформаційної економіки сприяла поява нової організаційної форми – мережевого підприємства. Робиться висновок, що нова економіка, яку очолює сьогодні Інтернет-бізнес, є економікою, яку рухають інформаційні технології і яка організована навколо комп’ютерних мереж. Саме інформаційна економіка виступає джерелом зростання продуктивності праці і створення багатства у вік інформації

Ключові слова


Інтернет; інформаціоналізм; мережеве суспільство; кіберпростір; інформаційна технологія; комп’ютерна мережа; глобальна інформаційна економіка; мережеве підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Kastel′s M. Informacionnaâ èpoha: President, obŝestvo and culture. – M.: GUVŠÈ, 1996. – 608 s.

Dubov D.V. Broadband access to the Internet as an important precondition for innovation development of Ukraine: analìt. Ext. / D. Dubov, M. Oževan. -K.: NÌSMD, 2013. -108 s.

Voronkova V.G. Formation of informational culture of personality as a condition of successful human adaptation to living in the information society "/V.G.Voronkova // Gìleâ: scientific Bulletin: GB. Sciences. works. – K.: Publishing House of SCIENCE LLC NVP "," BELIEVE ", 2014. Is the Issue. No. 86 (7). P. 198-203.

Kastel′s Manuèl′. Stanovlenie setevyh society structures / Manuèl′ Kastel′s / /Novaya volna postindustrial′naâ on Zapade: [bots are]/edited. V.l. Inozemceva.-m.: Academia, 1999. – 505 s.

Bazaluk O. Formation of the image of the man of the future as a strategic goal of the philosophy of education / O. Bazaluk // Education and management – 2010. -TK 13. No. 2/3- p. 49-55.

Punčenko O.P. Informatization as a means of disseminating the information resources of the society/O.P.Punčenko, A. Lazarevìč // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya: publishing of ZDIA is 2015. -Issue 63. P. 21-30.7.

Sosnin A.V. Information security: new dimensions of threats related to information and communication area / A.V. Sosnin, O.P.Dz′oban′ // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2015. No. 61. - p. 24-34.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУВШЭ, 1996. – 608 с.

2. Дубов Д.В. Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України: аналіт. доп. / Д.В.Дубов, М.А.Ожеван. - К.: НІСМД, 2013. – 108 с.

3. Воронкова В.Г. Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві» / В.Г.Воронкова // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. – К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. – Вип. № 86(7). – С.198-203.

4. Кастельс Мануэль. Становление общества сетевых структур / Мануэль Кастельс // Новая постиндустриальная волна на Западе: [Антология ] / под ред. В.Л.Иноземцева. – М.:Academia, 1999. – 505 с.

5. Базалук О. Формування образу людини майбутнього як стратегічна мета філософії освіти / О. Базалук // Освіта і управління – 2010. - Т.13. № 2/3 - С.49-55.

6. Пунченко О.П. Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства / О.П.Пунченко, А.А.Лазаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, – 2015. – Вип.63. – С.21-30.

7. Соснін О.В. Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних з інформаційно-комунікаційною сферою / О.В.Соснін, О.П.Дзьобань // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2015. – №61. – С.24 -34.

Copyright (c) 2016 В. Г. Воронкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941