DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.67386

Кризові й конфліктні ситуації «нового покоління» у сучасному поліетнічному соціумі та спроби їх подолання

М. Ю. Максименюк

Анотація


В статті дається кризових й конфліктних ситуацій «нового покоління» у сучасному поліетнічному соціумі та спроби їх подолання. Для досягнення цієї мети проаналізовано логіку розгортання кризових й конфліктних ситуацій «нового покоління» у сучасному поліетнічному соціумі в епоху глобалізації причини впливу етнонаціональних та регіональних факторів на перебіг конфліктів в Об’єднаній Європі, а саме, головним чином мовних, міжрелігійних, міжконфесійних, економічних і територіальних; обгрунтовано сутність процесів глобалізації та прояви нового типу конфліктів; виявлено еволюцію у поглядах на конфлікти від традиційного «класичного» типу до нових форм миротворчих операцій, які мають часто багатокомпонентний характер

Ключові слова


кризові ситуації; конфліктні ситуації; конфлікти «нового покоління»; сучасний поліетнічний соціум; глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


McCormic, J. The European Union: Politics and Policies. Colorado: Westview, 1999. P 45.

Avery D. H. Poole. Cooperation in Contention: The Evolution of ASEAN Norms. University of British Columbia YCISS Working Paper. 2007. January No 44. P 5.

Електронний ресурс. Режим доступу: http://novsten.com/4730-otelnaya-baza-perta-mneniya-i-otzyvy.html

O’Brein D. and Nusbaum S. Intelligence Gathering on Asymmetric trheats // Jane’s Intelligence Reviуew. 2000. October. P 52.

Mace J. Geopolitical ìmplìkacìï etnopolìtiki / J. Mace //Political thought. – 1995. - № 1. – С. 87 – 96.

Kalyanaraman S. Conceptualisazation of Guerrilla Warfare // Strategic Analssis: A Monthly Jurnal of the IDSA. 2003 April - june. Vol. ХХУІІ. No 2.

Stajkuca S. Sociotechnical aspects of formation of modern information civilization: Science: 09.00.03 / Sergey Stajkuca. -Ukrainian State Pedagogical University K. D. Ushinsky.- Odessa, 2009.

Baluev D.G. Privatizaciâ voenno-silovyh funkcij gosudarstva: Kakovy perspective? //| Mirovaya President and international otnošeniя. -2004. №3.- с.64-70.

Tkachenko А. М., Voronkova V.G., Tkachenko M.A. International economic relations. Tutorial. -K.: Publishing House «Pro», 2009.- 352 с.

Perepelitsa G.M. The genesis of conflicts in the post-Communist space in Europe. – K.: Stylos-PC "Folio", 2003. – 256 с.

Beeson M. Regionalism an Globalisation in East Asia. London: Palgrave Macmillan, 2007. 218 p.

The European Integration Theory / A. Wiener и T. Diez (eds). Oxford: Oxford University Press, 2005. P 54-61.

New: vyzovy granicy Vozmožnosti Evropy /edited. And M. Busyginoj. -Moscow: MGIMO (U) MID Russia, 2003. – 395 с.

Maksimenûk M.Y. Ethnonational and regional conflicts: models, strategies and methods of settlement in terms of modern civilizational trends /M. Maksimenûk //Zapiski Učenye National University V.I. Vernadskogo. Volume 24 (65), 3. Series: Filosofiâ. Kul′turologiâ. Politologiâ. Sociologiâ. – Simferopol, 2013. P. 341-352.

Voronkova V.G. Philosophy of globalization: socìoantropologìčnì, and socio-economic and socio-cultural dimensions. Monograph / Valentina Grigoryevna Voronkova. -Zaporozhye: ZDIA, 2010.- 272 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. McCormic, J. The European Union: Politics and Policies. Colorado: Westview, 1999. P 45.

2. Avery D. H. Poole. Cooperation in Contention: The Evolution of ASEAN Norms. University of British Columbia  YCISS Working Paper. 2007. January No 44. P 5.

3. Електронний ресурс. Режим доступу: http://novsten.com/4730-otelnaya-baza-perta-mneniya-i-otzyvy.html

4.  O’Brein D. and Nusbaum S. Intelligence Gathering on Asymmetric trheats // Jane’s Intelligence Reviуew. 2000. October. P 52.

5. Мейс Дж. Геополітичні імплікації етнополітики // Політична думка. – 1995. - № 1. – С. 87 – 96.

6. Kalyanaraman S. Conceptualisazation of Guerrilla Warfare  // Strategic Analssis: A Monthly Jurnal of the IDSA. 2003 April - june. Vol. ХХУІІ. No 2.

7. Стайкуца С.В. Соціотехнічні аспекти становлення сучасної інформаційної цивілізації: дис. канд. філософ. наук: 09.00.03 / Сергій Володимирович Стайкуца. - Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського.- Одеса, 2009.

8. Балуев Д.Г. Приватизация военно-силовых функций государства: Каковы перспективы? // Мировая экономика и международные отношения. 2004. №3.- с.64-70.

9. Ткаченко А.М., Воронкова В.Г., Ткаченко М .О. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник.- К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009.- 352 с.

10. Перепелиця Г. М. Генезис конфліктів на посткомуністичному просторі Європи. – К.: Стилос - ПЦ „Фоліант”, 2003. – 256 с.

11. Beeson M. Regionalism an Globalisation in East Asia. London: Palgrave Macmillan, 2007. 218 p.

12. The European Integration Theory / A. Wiener и T. Diez (eds). Oxford: Oxford University Press, 2005.  P 54-61.

13. Новые границы Европы: Возможности вызовы / Под ред. И.М.Бусыгиной . - М.: МГИМО (У) МИД России, 2003. – 395 с.

14. Максименюк М.Ю. Етнонаціональні та регіональні конфліктні ситуації: моделі, стратегії і методи урегулювання в умовах сучасних цивілізаційних тенденцій / М.Ю. Максименюк // Ученые записки национального университета им. В.И. Вернадского. Том 24 (65), № 3. Серия : Философия. Культурология. Политология. Социология. – Симферополь, 2013. – С. 341-352.

15. Воронкова В.Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри. Монографія / Валентина Григорівна Воронкова.  - Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2010.- 272 с.

Copyright (c) 2016 М. Ю. Максименюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941