DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.71153

Формування концепції гуманістичного менеджменту та її вплив на розвиток людського потенціалу в умовах глобалізації та євроінтеграції

В. Г. Воронкова, Регіна Андрюкайтене, М. Ю. Максименко, В. О. Нікітенко

Анотація


Представлено аналіз концепції гуманістичного менеджменту, розкриваються його проблеми і на цій основі розробляються шляхи і напрямки підвищення ефективності гуманістичного менеджменту. Гуманістичний менеджмент представляє собою новий тип управлінської діяльності, яка повинна бути направлена на вирішення проблем соціоантропологічного характеру. Розроблено нову управлінську парадигму гуманістичного менеджменту, яка включає принципи гуманізму і людиноцентризму і формується на основі науки, культури, освіти і нових управлінських технологій. Зроблено висновок. що концепція гуманістичного менеджменту базується на антропологічних засадах, які представляють сукупність ідей гуманізму, які сприяють людському розвитку

Ключові слова


гуманістичний менеджмент; нова управлінська концепція; людиноценнтризм; гуманізм; людський потенціал; людський розвиток; глобалізація; євроінтеграція; антропологічна парадигма

Повний текст:

PDF

Посилання


Aandriukaitiene Regina. Connections of social responsibility, ethics and sustainability principles in the context of enhancing the organization’s reputation // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2016- Іsue № 64.- p.157-167.

Bazaluk O., Blazhevich T. Cosmic Education: Formation of a Planetary and Cosmic Personality. / "Philosophy and Cosmology", Vol. 12. – Kiev: ISPC, 2013. – P.147–160.

Bazaluk Oleg. The basic postulates of the universal evolution model «Evolving matter». / "Philosophy and Cosmology", Vol. 14. - Kyiv: ISPC, 2015. – P. 11-20.

Bazaluk Oleg. The Theory of Evolution / "Philosophy and Cosmology", Vol. 15. - Kyiv: ISPC, 2015. – P. 25-33.

Voronkova Valentina. The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. / «Philosophy and Cosmology», Vol. 16.- Kyiv: ISPC, 2016. – P. 179-191.

Voronkova Valentina, Maksimenyuk Marina, Nikitenko Vitalina. Humanistic Management in the Context of Philosophic Anthropology: Human Dimension. / «Intellectual Archive», Vol. 5, No. 1.- Ontario, Kanada, 2016. – P.37-48.

Voronkova Valentina, Ažaža Marina, Andrûkajtene Regina. Culture management: teoretičeskij s praktičnij аspect. / Theory and practice: problems and prospects". International scientific-practical conference. 2016, April 21-22.- Marijampole, 2016.- P.61-62.

Voronkova V.G.. Philosophy of humanistic management (socio-anthropological dimensions): [Scientific monography]. /V.G. Voronkova – Zaporizhzhya: RVV ZDIA, 2008. 250 s.

Voronkova V.G. Management activities as a matter of social-philosophical refleksì / V.G. Voroknova // Gìleâ: scientific Bulletin: [GS Sciences etc.]. -K.: Publishing House of SCIENCE LLC NVP "," BELIEVE ", 2013. - Issue 69.- p. 347-354.

Nikitenko V.O. Problem field of the geokul′turnogo phenomenon: scientific approaches /V.O. Nikitenko // Gìleâ (Research Bulletin): Col. Sciences. Ave: publishing SCIENCE LLC NVP. -2013. – Issue 71. – p. 500-504.

Nikitenko V.O. Human values as geocìnnostì global scale: the anthropological dimension/v. Nikitenko//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. / Ed. G. Voronkova. – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2013. - Issue. 55.- p. 131-138.

Nikitenko Vitalina. Conzeptualization of geo-cultural values in the process of teaching of foreign language / Humanitarian Bulletin of Zaporozhye State Engineering: – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2016. Is the Issue.64. - P.. 255-260.

Sosnin O.V., Voronkova V.G., Ažaža M.A.. Investments in human development in the face of global transformation: a training manual. /V.G. Voronkova, M.A. Ažaža//– Lviv: Magnolia-2006», 2011. - 602 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Aandriukaitiene Regina. Connections of social responsibility, ethics and sustainability principles in the context of enhancing the organization’s reputation // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]  – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2016.  - issue  64.-| 157-167.

2. Bazaluk O., Blazhevich T. Cosmic Education: Formation of a Planetary and Cosmic Personality. / "Philosophy and Cosmology", Vol. 12. – Kiev: ISPC, 2013. – P.147–160.

3. Bazaluk Oleg. The basic postulates of the universal evolution model «Evolving matter». / "Philosophy and Cosmology", Vol. 14. - Kyiv: ISPC, 2015. – P. 11-20.

4. Bazaluk Oleg. The Theory of Evolution / "Philosophy and Cosmology", Vol. 15. - Kyiv: ISPC, 2015. – P. 25-33.

5. Voronkova Valentina. The Formation of  the Concept of  Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. /  «Philosophy and Cosmology», Vol. 16.- Kyiv: ISPC, 2016. – P. 179-191.

6. Voronkova Valentina, Maksimenyuk Marina,  Nikitenko Vitalina. Humanistic Management in the Context of Philosophic Anthropology: Human Dimension. / «Intellectual Archive», Vol. 5, No. 1.- Ontario, Kanada, 2016. – P.37-48.

7. Воронкова Валентина, Ажажа Марина, Андрюкайтене Регина.  Культура менеджмента: теоретический и практический аспект / «Theory and practice: problems and prospects». International scientific-practical conference. 2016, April 21-22.- Marijampole, 2016.- P.61-62.

8. Воронкова В.Г. Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-антропологічні виміри): [Наукова монографія]. / В.Г.Воронкова – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2008. – 250 с.

9 Воронкова В.Г. Управлінська діяльність як предмет соціально-філософської рефлексі / В.Г.Ворокнова // Гілея: науковий вісник: [зб. наук.пр.].- К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2013.- Випуск 69.- С. 347-354.

10. Нікітенко В.О. Проблемне поле геокультурного феномену: наукові підходи / В.О.Нікітенко // Гілея (науковий вісник): зб. наук.пр. – К. : Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР». – 2013. – Вип.71. – С.500 – 504.

11. Нікітенко В.О. Загальнолюдські цінності як геоцінності планетарного масштабу: антропологічний вимір / В.О.Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.]. / ред. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2013. – Вип. 55. – С. 131 – 138.

12. Nikitenko Vitalina. Conzeptualization of geo-cultural values in the process of  teaching of foreign language /  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної : [зб.наук.пр.]. / ред. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. – Вип. 64. – С. 255 – 260.

13.  Соснін О.В., Воронкова В.Г., Ажажа М.А. Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації: Навчальний посібник.  / В.Г.Воронкова, М.А.Ажажа//– Львів: «Магнолія-2006», 2011.- 602 с.

Copyright (c) 2016 В. Г. ВОРОНКОВА, РЕГІНА АНДРЮКАЙТЕНЕ, М. Ю. МАКСИМЕНЮК, В. О. НІКІТЕНКО

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941