DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.71166

Діалог і діалогічність в культурно-освітньому просторі: філософські засади

Олена Михайлівна Троїцька

Анотація


Системний підхід до використання у дослідженні наукових методів, міждисциплінарний синтез та методологічна рефлексія уможливили визначення і обґрунтування принципових положень щодо філософського осмислення діалогічності й діалогу. Ці положення можна сприймати як теоретико-методологічні настанови вивчення й організації діалогічних культурно-освітніх практик. Експлікована методологема, що вимагає розгляду діалогу в філософському розумінні як інтегральної цілісності й єдності діалогічності та діалогічної взаємодії зі світом. Нерівномірність, неоднозначність та неспівпадання за змістом і формою суспільного, цивілізаційного і культурного розвитку зумовили нас акцентувати увагу на сутності і значущості культурно-освітнього простору. Воно представлено як континуум, що об’єктивований у культурно-освітніх інституціях і суб’єктивований у структурі особистості; окреслено проблемні лінії підвищення його ролі у збільшенні «обсягу» культурності в діалогізації

Ключові слова


дефініція; діалог; діалогічність; компетентність діалогічна; культурно-освітній простір; партисипація діалогічна; толерантність; трансдисциплінарність

Повний текст:

PDF

Посилання


Asmolov A. On the way to an attitude of tolerance / hole. Ed. A. Asmolov. - M .: Meaning, 2000. - 255 p.

Bogdanov A. Formation of the valuable relation to tolerance in a multicultural educational environment // Basic Research. - 2012. - № 9 (2). - P. 337-341.

Bulatov M., Philosophical Dictionary. - K .: Stylos, 2009. – 575p.

A.Dzhurynskyy Concept and Implementation of education multicultural: sravnytelnoe Study // Professional innovations in school. - M .: APO NP, 2009. - 60 p.

Evtukh V.. Intercultural dialogue: construct an effective integrated development of multi-ethnic societies // Political Management. - 2009. - №3. - P.3 - 21.

Kiyaschenko L., Philosophy Transdisciplinarity [Text] / L.Kiyaschenko, V.Moiseev; Ros.akad.nauk, Institute filosofii.- AM: IFRAN, 2009.- 205 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Асмолов А.Г. На пути к толерантному сознанию / отв. ред. А.Г. Асмолов. – М.: Смысл, 2000. – 255 с.

2. Богданова А.И. Формирование ценностного отношения к толерантности в условиях поликультурной образовательной среды // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 9(2). – С. 337–341.

3.Булатов М.О. Філософський словник. – К.: Стилос, 2009. – 575с.    

4. Джуринский А.Н. Концепции и реализации мультикультурного воспитания: сравнительное исследование // Инновации в профессиональной школе. – М.: НП АПО, 2009. – 60 с.

5. Євтух В.Б. Міжкультурний діалог: ефективний конструкт інтегрального розвитку поліетнічних суспільств // Політичний менеджмент. – 2009. - №3. – С.3 – 21.    

6.Киященко Л.П. Философия трансдисциплинарности  [Текст] / Л.П.Киященко, В.И.Моисеев; Рос.акад.наук, Ин-т философии.- М.:ИФРАН, 2009.- 205 с.  

 

Copyright (c) 2016 Олена Михайлівна Троїцька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941