DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.71175

Філософсько-антропологічні пріоритети у підготовці фахівців нафтогазового профілю

Д. М. Скальська

Анотація


В статті актуалізовано новітні педагогічні розробки специфіки викладання гуманітарних дисциплін в технічних вузах. Вказано на філософсько-антропологічні пріоритети та рефлексії у формуванні наукового світогляду майбутніх спеціалістів нафтогазової галузі. Обгрунтовано, що модернізація та реформування освіти у галузі гуманітарних наук, а зокрема тих, що викладаються при підготовці фахівців інженерно-технічних спеціальностей вимагають постійного удосконалення, естетизації. В полеміці з відчуженням, оречевленням та фетишизацією формуються інноваційні філософські проекти, їх досягнення залучаються до педагогічного процесу

Ключові слова


філософська антропологія; педагогіка; культурна глобалізація; духовна субстанція; художньо-естетичні орієнтири; інновації

Повний текст:

PDF

Посилання


Rozvytok pedahohichnoi maisternosti vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu nepedahohichnoho profiliu v umovakh informatsiino-tekhnolohichnoho suspilstva: kolektyvna monohrafiia / [Ziaziun I.A., Lavrinenko O.A., Soldatenko M.M., Pylypchuk V.V., Borovik O.M., Semenoh O.M., Hryshchenko O.A., Leshchenko M.P., Orlov V.F., Ivanova T.V., Trynus O.V., Padalka O.S.] / za red. akad. A. Ziaziuna. - K.: Pedahohichna dumka, 2012. - 390 s.

Rozvytok pedahohichnoi maisternosti vykladacha v umovakh informatsiinoho suspilstva: kohnityvnyi aspekt: monhrafiia / Soldatenko M. М. - K.: Pedahohichna dumka, 2012.- 168 s.

Kultura pedahohichnoho menedzhmentu vykladacha VNZ nepedahohichnoho profiliu: posibnyk / Ivanova T.V.- K.: Pedahohichna dumka, 2012. — 137 s.

Merab Mamardashvili. Soznaniie i tsyvilizatsiia // Kak ia ponimaiu filsofiiu - М.: Progress, 1992. - S.107-147.

Dolgov К. М. Ot Kirkehora do Kamiu: Filosofiia. Estetika. Kultura. – М.: Iskusstvo, 1990. - 399 s.

Teiiar de Sharden P. Fenomen cheloveka. - М.: Nauka, 1987. – 240 s.

Tabachkovskyi V. H. U poshukakh nevtrachenoho chasu: (narysy pro tvorchu spadshchynu ukrainskykh filosofiv-shistdesiatnykiv). – К.: Parapan, 2002. - 300 s.

Skalska D.М. Estetychni vymiry filosofsko-antropolohichnykh vchen XX stolittia: [Monohrafiia] / Dariia Mykolaivna Skalska – Ivano-Frankivsk NTUNH, “Fakel”, - 2003. - 231s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного суспільства: колективна монографія / [Зязюн I.A., Лавріненко O.A., Солдатенко М.М., Пилипчук В.В., Боровік О.M., Семеног О.M., Грищенко O.A., Лещенко М.П., Орлов В.Ф., Іванова Т.В., Тринус О. В., Падалка О.С.] / за ред. акад. А.Зязюна. - K.: Педагогічна думка, 2012. - 390 с.

2. Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах інформаційного суспільства: когнітивний аспект: монографія / Солдатенко M. М. - K.: Педагогічна думка, 2012.- 168 с.

3. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ непедагогічного профілю: посібник / Іванова Т. В. - K.: Педагогічна думка, 2012. — 137 с.

4. Мераб Мамардашвили. Сознание и цивилизация // Как я понимаю философию.: Прогресс-Культура, 1992. – 366 с.

5. Долгов К. М. От Киркегора до Камю: Философия. Эстетика. Культура. – М.: Искусство, 1990. - 399 с.

6. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М.: Наука, 1987. – 240 с.

7. Табачковський В. Г. У пошуках невтраченого часу: (нариси про творчу спадщину українських філософів-шістдесятників). – К.: Парапан, 2002. - 300 с.

8. Скальська Д.М. Естетичні виміри філософсько-антропологічних вчень ХХ століття: [Монографія] / Дарія Миколаївна Скальська – Івано-Франківськ, НТУНГ, «Факел», - 2003. – 232 с.

Copyright (c) 2016 Д. М. Скальська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941