DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.71181

Вплив людських чинників на глобальні екологічні зміни в умовах глобального розвитку людства

І. І. Дуднікова

Анотація


В статті проаналізовано актуальність проблем людських вимірів глобальних екологічних змін, що відбуваються в сучасному суспільстві; різноманітних параметрів людських вимірів глобальних екологічних змін; порушення, що відбуваються в природних фізичних системах та їх потенційні наслідки; оцінка глобальних екологічних умов та змін. Визначено, як демографічні, економічні, культурні і технологічні фактори змінили і продовжують змінювати компоненти фізичних, хімічних і біологічних систем Землі і взаємодії між ними. Розкрито рівень сприйняття і оцінка глобальних екологічних умов та змін урядовими чиновниками, керівниками промислових підприємств та суспільними групами, які  у великій мірі впливають на їх реакцію і поведінку по відношенню до  екологічних змін. Виявлено, в чому суть екологічної картини світу  як загальнонаукової парадигми, в центрі якої проблема взаємодії людини і природи, та функції, які  вона виконує. Розкрито сутність і напрями дослідження філософії виживання як своєрідної пропедевтики філософії майбутнього та напрями вирішення екологічних проблем сучасності

Ключові слова


людський вимір; глобальні екологічні зміни; людська діяльність; природні фізичні системи; біохімічні цикли; кліматична система; кліматичні зміни; біологічна різноманітність; екологічна картина світу; філософія виживання

Повний текст:

PDF

Посилання


Akopyan V.G. The main outlines of modern ecological paradigm of development of civilization / V.G. Akopyan//New paradigm. Is the Issue. 96. – k.: Publishing House of the NEC name M.P. Dragomanov National Pedagogical University, 2010. – pp. 63-74.

Ecology and culture. – K.: Naukova dumka, 1991.-260 c.

Kiselev M.M., Kanak F.M. National being among the environmental realities // M.M.Kiselev, F.M.Kanak. – K.: Tandem, 2000.- 318 p.

Bondar O.I. "Rio + 20" is the path to sustainable development: assessment and prospects / O.I. Bondar // Environmental Science. is 2012. – №1. – P. 3-14.

Environmental Encyclopedia: 3 t / [Editor-in-Chief A.V.Tolstoukhov]. – Kyiv: Center for environmental education and information ", 2008. – T. 3. – 472 p.

Podolski M.K. Paradoxes of the system transformation of society: English version / M.K.. Podolski // Vìsn. National reserve. Tech. Har-TU "KHPI»: matc. Sciences. OL. : Them. issue: problems of history of Ukraine / Re. Ed. V. Nikolaenko. – H.: NTU «KHPI», 2011. Is the Issue. 37. p. 138 – 142.

Potapenko V.G. Strategic priorities the safe development of Ukraine on the basis of a "green economy" [monograph] / V.G. Potapenko. – K.: NISS, 2012. - 360 p.

About the national program of formation of national ecological network of Ukraine for 2000-2015 years: the law of Ukraine dated September 21, 2000//Supreme Council of Ukraine. 2000. No. 47. – Art. 405.

Voronkova Valentina. The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. / «Philosophy and Cosmology», Vol. 16.- Kyiv: ISPC, 2016. – P. 179-191.

Voronkova Valentina, Maksimenyuk Marina, Nikitenko Vitalina. Humanistic Management in the Context of Philosophic Anthropology: Human Dimension. / «Intellectual Archive», Vol. 5, No. 1.- Ontario, Kanada, 2016. – P.37-48.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Акопян В. Г. Головні контури сучасної екологічної парадигми розвитку цивілізації / В. Г. Акопян // Нова парадигма. – Вип. 96. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – С. 63-74.

2. Екологія і культура. - К.: Наукова думка, 1991.- 260 с.

3  Кисельов М.М., Канак Ф.М. Національне буття серед екологічних реалій. – К.: Тандем, 2000.- 318 с.

4.  Бондар О. І. «РІО+20» – шлях до сталого розвитку: оцінки та перспективи / О. І.  Бондар // Екологічні науки. – 2012. – №1. – С. 3-14.

5. Екологічна енциклопедія: у 3 т. / [гол. ред. А. В. Толстоухов]. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2008. – Т.3. – 472 с.

6. Подольський М. К. Парадокси системи трансформації суспільства: український варіант / М. К. Подольський // Вісн. Нац. тех. ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр. : темат. вип.: Актуальні проблеми історії України / відп. ред. В. І. Ніколаєнко. – Х. : НТУ «ХПІ», 2011. – Вип. 37. – С. 138 – 142.

7. Потапенко В. Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої економіки» [монографія] / В. Г. Потапенко. — К. : НІСД, 2012. – 360 с.

8. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки: Закон України від 21 вересня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 47. – Ст. 405.

9. Voronkova Valentina. The Formation of  the Concept of  Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. /  «Philosophy and Cosmology», Vol. 16.- Kyiv: ISPC, 2016. – P. 179-191.

10. Voronkova Valentina, Maksimenyuk Marina,  Nikitenko Vitalina. Humanistic Management in the Context of Philosophic Anthropology: Human Dimension. / «Intellectual Archive», Vol. 5, No. 1.- Ontario, Kanada, 2016. – P.37-48.

Copyright (c) 2016 І. І. Дуднікова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941