DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.71192

Культурна компетентність особистості як чинник упередження агресивності

О. В. Качмар

Анотація


У статті розглянуто значення культури та культурної компетентності особистості. Саме культура має можливість щонайбільше стимулювати ініціативу і самостійність, долати людську пасивність, несамостійність мислення та дії. Смислова домінанта культури — це головний сенс, те загальне ставлення людини до оточуючого світу, яке визначає характер усіх інших стосунків. Культура здатна зміцнювати розум людини, гуманізувати її почуття, гартувати волю та розвивати конструктивно-творчі сили особистості, пробуджувати в ній бажання творити та самореалізовуватись. Саме тому культурна компетентність особистості — це необхідна передумова подолання такого негативного явища як людська агресивність

Ключові слова


культура; культурна компетентність; агресивність; цінності

Повний текст:

PDF

Посилання


Bandurа А. Тeoriia sotsial`njgo nauczeniia / А. Bandurа. — Spb. : Evraziia, 2000. — 320 s.

Bondarenkо S. V. Кul`tura mobil`nykh telekomunikatsii / S. V. Bondarenkо. — Rostov n/D : ZАО «Кniga», 2007. — 352 s.

Beron R. Аgressiia / R. Beron, D. Riczardson. — Spb. : Piter, 1998. – 336 s.

Golovina N. Problema formuvannia kulturnoi kompetentnosti osobystosti v konteksti reformuvannia vyszczoi szkoly / N. Golovina [Еlektronnii resurs]. — Rezhym dostupu : http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/4770.

Gorodetskaia L. А. Lingvokul`turnaia kompetentnostlicznosti kak kul`turologiczeskaia problema : avtoref. dis. na zdobuttia naukovogo stupenia doktora kul`turologiczeskuh nauk : 24.00.01 «Теoriia i istoriia kul`tury» / L. А. Gorodetskaia. – М., 2007. — 42 s.

Коlomiets` О. G. Filosofs`ka paradygma uperedzhennia agresyvnosti v suczasnomu suspil`stvi. Dysertatsiia na zdobuttia naukovogo stupenia doktora filosofs`kuh nauk / О. G. Коlomiets`. — К., 2015. — 396 s.

Lur`ie S. V. Psykhologiczeskaia antropologiia : istoriia, sovremennjie sostoianiie, perspektyvy / S. V. Lur`ie. — М. : Аkademiczeskii proekt; Еkaterinburg : Delovaia kniga, 2003. — 624 s.

Flier А. Ia. Кulturologiia dlia kulturologov / A. Ia. Flier. — М. : Аkademiczeskii proekt, 2002. — 492 s.

Freid Z. Оsnovnyie pryntsypy psykhoanaliza / Z. Freid. — К. : Vakler, 1998. — 283 s.

Erli К. Кulturnaia kompetentnost` / К. Erli, E. Мosakovski // Harvard Business Review. — Rossia. — 2004. — № 2. — S. 15–19.

Hofstede G. Cultures consequences : International differences in work–related values / G. Hofstede. — Beverly Hills, CA : Sage, 1984. — 315 p.

Read H. Education through art / Read Herbert. — L., 1965. — 328 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура. — Спб. : Евразия, 2000. — 320 с.

2. Бондаренко С. В. Культура мобильных телекоммуникаций /
С. В. Бондаренко. — Ростов н/Д : ЗАО «Книга», 2007. — 352 с.

3. Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. — Спб. : Питер, 1998. —
336 с.

4. Головіна Н. Проблема формування культурної компетентності особистості в контексті реформування вищої школи/
Н. Головіна [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/4770.

5. Городецкая Л. А. Лингвокультурная компетентность личности как культурологическая проблема : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня док. культурол. наук : 24.00.01 «Теория и история культуры» / Л. А. Городецкая. — М., 2007. — 42 с.

6. Коломієць О. Г. Філософська парадигма упередження агресивності в сучасному суспільстві. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук / О. Г. Коломієць. — К., 2015. — 396 с.

7. Лурье С. В. Психологическая антропология : история, современное состояние, перспективы : уч. пособ. для вузов / С. В. Лурье. — М. : Академ. проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. — 624 с.

8. Флиер А. Я. Культурология для культурологов / А. Я. Флиер. — М. : Академический проект, 2002. — 492 с.

9. Фрейд З. Основные принципы психоанализа / З. Фрейд. — К. : Ваклер, 1998. — 283 с.

10. Эрли К. Культурная компетентность / К. Эрли, Э. Мосаковски // Harvard Business Review. — Россия. — 2004. — № 2. — С. 15–19.

11. Hofstede G. Cultures consequences : International differences in work–related values / G. Hofstede. — Beverly Hills, CA : Sage, 1984. — 315 p.

12. Read H. Education through art / Read Herbert. — L. , 1965. — 328 р.

Copyright (c) 2016 О. В. Качмар

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941