DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.71197

Культурні маркери світоглядного потенціалу гуманітарної освіти в умовах мовленнєвої глобалізації ХХІ століття

Т. М. Черниш

Анотація


В статті дається аналіз культурних маркерів світоглядного потенціалу гуманітарної освіти, що передбачають звернення до виявлення  «коду» культурного розвитку. Досліджено гуманітарну освіту, яка покликана дати цілісний світогляд, детермінований культурними маркерами інформаційного суспільства, глобалізацією. Гуманітарна освіта покликана обґрунтовувати новий діалог людини з природою як ноосферою. З’ясовано місце і роль мовленнєвої глобалізації як процес активного взаємопроникнення мов в умовах глобалізації, що характеризується домінуванням англійської мови. Завдяки використанню системного та синергетичного методів досліджено культурні маркери світоглядного потенціалу гуманітарної освіти в умовах нелінійного простору. Зроблено висновок, що епоха трансформації освіти під впливом чинників глобалізації та інформатизації спричиняє суттєві зміни у світоглядно-ціннісних системах сучасних спільнот

Ключові слова


культурні маркери; світоглядний потенціал; гуманітарна освіта; мовленнєва глобалізація; інформаційне суспільство; англійська мова; трансформація освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronkova V.G. Philosophy of globalization: socìoantropologìčnì, and socio-economic and socio-cultural dimensions: [monograph] / V.G., Voronkova. – Zaporizhzhya: ZDIA, 2010. – 272 p.

Kastel′s M.. Informacionnaâ èpoha: President, obŝestvo, culture / M. Kastel′s. – M.: GU VŠÈ, 2000. – 607 s.

Otreško V.S. Humanitarian strategy of innovation development of Ukrainian society. Political context: monograph / Vladimir Otreško; National Pedagogic University Ave. M. P. Drahomanov.-Kyiv: Genesis, 2014.-432 c.

Kastel′s M. Informacionnaâ èpoha: President, obŝestvo and culture. – M.: GUVŠÈ, 1996. – 608 s.

Dubov D.V. Broadband access to the Internet as an important precondition for innovation development of Ukraine: analìt. Ext. / D. Dubov, M. Oževan. -K.: NÌSMD, 2013. -108 s.

Voronkova V.G. Formation of informational culture of personality as a condition of successful human adaptation to living in the information society "/V.G.Voronkova // Gìleâ: scientific Bulletin: GB. Sciences. works. – K.: Publishing House of SCIENCE LLC NVP "," BELIEVE ", 2014. Is the Issue. No. 86 (7). P. 198-203.

Kastel′s Manuèl′. Stanovlenie setevyh society structures / Manuèl′ Kastel′s / /Novaya volna postindustrial′naâ on Zapade: [bots are]/edited. V.l. Inozemceva.-m.: Academia, 1999. – 505 s.

Bazaluk O. Formation of the image of the man of the future as a strategic goal of the philosophy of education / O. Bazaluk // Education and management – 2010. -TK 13. No. 2/3- p. 49-55.

Punčenko O.P. Informatization as a means of disseminating the information resources of the society/O.P.Punčenko, A. Lazarevìč // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya: publishing of ZDIA is 2015. -Issue 63. P. 21-30.7.

Kastel′s M. Internet and Galaxy - Considerations for Internet, business and society. Lane. With the English. / M. Kastel′s.- K.: Publishing House "Vakler" in the form of the LLC, 2007. - 304 c.

Sosnin A.V., Voronkova V.G., Postol O.E. Modern international systems and global development (socio-political, socio-economic and socio-anthropological dimensions): textbook / A.V. Sosnin, V.G. Voronkova, O.E. Postol // Kyiv: Center for educational literature, 2015. – 556 p.

Bazaluk O., Blazhevich T. Cosmic Education: Formation of a Planetary and Cosmic Personality. / "Philosophy and Cosmology", Vol. 12. – Kiev: ISPC, 2013. – P.147–160.

Bazaluk Oleg. The basic postulates of the universal evolution model «Evolving matter». / "Philosophy and Cosmology", Vol. 14. - Kyiv: ISPC, 2015. – P. 11-20.

Bazaluk Oleg. The Theory of Evolution / "Philosophy and Cosmology", Vol. 15. - Kyiv: ISPC, 2015. – P. 25-33.

Voronkova V.G. Koncepcii vzaimosvâzi razuma, soznaniâ, rights in context virtual′no-informacionnogo space / V.G. Voronkova // «Philosophy and cosmology».- Kyiv: ISPC, 2014 (vol. 14) – С.170-182.

Voronkova V.G. Graždanskoe obŝestvo as a paradigm concept and construct social′no-filosofskogo discourse / «Philosophy and cosmology».- Kyiv: ISPC, 2015 (vol.15). - С.198-215.

Voronkova Valentina. The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. / «Philosophy and Cosmology», Vol. 16.- Kyiv: ISPC, 2016. – P. 179-191.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Воронкова В.Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри: [монографія] / В.Г. Воронкова. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2010. – 272 с.

2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура / М.Кастельс. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 607 с.

3. Отрешко В.С. Гуманітарна стратегія інноваційного розвитку українського суспільства. Політологічний контекст: монографія / Володимир Отрешко; Нац.пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова.- Київ: Генеза, 2014.- 432 с.

4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУВШЭ, 1996. – 608 с.

5. Дубов Д.В. Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України: аналіт. доп. / Д.В.Дубов, М.А.Ожеван. - К.: НІСМД, 2013. – 108 с.

6. Воронкова В.Г. Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві» / В.Г.Воронкова // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. – К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. – Вип. № 86(7). – С.198-203.

7. Кастельс Мануэль. Становление общества сетевых структур / Мануэль Кастельс // Новая постиндустриальная волна на Западе: [Антология ] / под ред. В.Л.Иноземцева. – М.:Academia, 1999. – 505 с.

8. Базалук О. Формування образу людини майбутнього як стратегічна мета філософії освіти / О. Базалук // Освіта і управління – 2010. - Т.13. № 2/3 - С.49-55.

9. Пунченко О.П. Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства / О.П.Пунченко, А.А.Лазаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, – 2015. – Вип.63. – С.21-30.

10. Кастельс М. Інтернет і Галактика - Міркування щодо Інтернету, бізнесу і суспільства. Пер. з англ. / М.Кастельс.- К.: Видавництво «Ваклер» у формі ТОВ, 2007.- 304 с.

11. Соснін О.В., Воронкова В.Г., Постол О.Є. Сучасні міжнародні системи та глобальний розвиток (соціально-політичні, соціально- економічні та соціально-антропологічні виміри): Навчальний посібник / О.В.Соснін, В.Г.Воронкова, О.Є.Постол // Київ: Центр навчальної літератури, 2015. – 556 с.

12. Bazaluk O., Blazhevich T. Cosmic Education: Formation of a Planetary and Cosmic Personality. / "Philosophy and Cosmology", Vol. 12. – Kiev: ISPC, 2013. – P.147–160.

13. Bazaluk Oleg. The basic postulates of the universal evolution model «Evolving matter». / "Philosophy and Cosmology", Vol. 14. - Kyiv: ISPC, 2015. – P. 11-20.

14. Bazaluk Oleg. The Theory of Evolution / "Philosophy and Cosmology", Vol. 15. - Kyiv: ISPC, 2015. – P. 25-33.

15. Воронкова В.Г.  Концепции взаимосвязи человека, сознания, разума в контексте виртуально-информационного пространства  / В.Г.Воронкова //  «Philosophy and cosmology».- Kyiv: ISPC, 2014 (vol. 14) – С.170-182.

16. Воронкова В.Г. Гражданское общество как парадигма, концепт и конструкт социально-философского дискурса / «Philosophy and cosmology».- Kyiv: ISPC, 2015 (vol.15). - С.198-215.

17. Voronkova Valentina. The Formation of  the Concept of  Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. /  «Philosophy and Cosmology», Vol. 16.- Kyiv: ISPC, 2016. – P. 179-191.

Copyright (c) 2016 Т. М. Черниш

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941