DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.71209

Ideal as a functional system: theoretico-methodological analysis

Lydia Chorna

Анотація


Проблема ідеалу залишається у ХХІ столітті актуальною для дослідження. Взаємовідносини між ідеалом та його практичним втіленням є гострою темою для дискусій в сучасній філософії, політології, теорії державного управління. Мета статті -  надати теоретико-методологічний аналіз  розуміння ідеалу, розглянути ідеал як функціональну систему. Тому основним методом – є метод системно-структурного аналізу. Сучасне полісистемне бачення проблеми ідеалу базується на теорії динамічних систем, що надає можливість досліджувати ідеал як ідентичність на межі деструкцій, втрати ідентичності та тих процесів, що пов’язані з глобалізацією, з  метаекологічним   контекстом, з соціокультурними трансформаціями. Діалог культур у  глобалізаційних  процесах призводить до адаптації однієї культури іншою. «Щеплення» ідеалів часто-густо призводить до перетворення культури, яка колонізує у  культуру, яка здатна до адаптації. Формуються  ідеали як актори метакультурних відносин, актори цивілізаційного процесу. Це стає запорукою  методологічного аналізу ідеалу як  функціональної системи

Ключові слова


ідеал; суспільний ідеал; ідеал як функціональна система; діалог культур

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Anohin P.K. Filosofskie aspekty teorii funkcional'noj sistemy. [Philosophical Aspects of the Functional System Theory] Izbr. Trudy [Selected Works]. Moscow: Nauka, 1978, 388p. [in Russian].

Gumilev L.N. Etnogenez i biosfera zemli. Lev Nikolaevich Gumilev. [Ethnogenesis and Biosphere of the Earth]. Moscow: DI – KART, 1993, 503p. [in Russian].

Krymskij S.B. Epistemiologiya kul'tury. B.S. Krymskij, B.A. Parahonskij, V.M. Mejzerskij. [Epistemology of Culture]. Kiev: Naukova dumka, 1993, 216p. [in Russian]

Krymskij S.B. Filosofiya kak put' chelovechnosti i nadezhdy / Sergej Borisovich Krymskij. [Philosophy as a Way of Humanity and Hope]. Kiev: Kurs, 2000. 308 p. [in Russian]

Moren E. Metod: Priroda Prirody. Edgar Morin [The Method: The Nature of Nature]; translated from French by E.N. Knyazeva. Moscow: Progress-Tradiciya, 2005, 464 p. [in Russian].

Petrov M.K. Yazyk, znak, kul'tura. Mikhail Konstantinovich Petrov. [Language, Sign, Culture]. Moscow: Nauka, 1991, 328 p. [in Russian].

Rozova T.V., Chorna L.V. Vchennia pro liudynu u filosofii Yohana Hotliba Fikhte. Rozova T.V., Chorna L.V. [The Doctrine of Human in the Philosophy of Johann Gottlieb Fichte]. Aktualni problemy filosofii ta sotsiolohii, [Actual Problems of Philosophy and Sociology], 2014, No.11, pp.16-20. [in Ukrainian].

Rozova T.V., Chorna L.V. Kulturotvorche osiahnennia liudyny u filosofii Immanuila Kanta / Rozova T.V., Chorna L.V. Rozova, T.V., Chorna, L.V. [The Culture-creative Comprehension of a Man in the Philosophy of Immanuel Kant] Hileya: Zbirnyk naukovykh prats [Hileya: Collected papers, Editor-in-Chief V.M. Vashkevych]. Kyiv: VIR UAN, 2013, Vol. 72 (No 5), pp. 658 – 664. [in Ukrainian].

Rozova T.V., Chorna L.V. Filosofska systema Hehelia yak vchennia pro etapy rozvytku Absoliutnoi Idei. Rozova T.V., Chorna L.V. [Hegel's Philosophical System as the Doctrine of Evolution Stages of the Absolute Idea] Hileya: Zbirnyk naukovykh prats [Hileya: Collected papers, Editor-in-Chief V.M. Vashkevych]. Kyiv: VIR UAN, 2013, Vol. 93 (No2), pp. 226 – 233. [in Ukrainian].

Haidegger M. Vremia y bitye. Martin Heidegger. [Being and Time]. Moscow: Respublyka, 1993, 448 p. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Анохин П.К. Философские аспекты теории функциональной системы. Избр. Труды. — М.: Наука, 1978. — 388 с.

2.  Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли / Лев Николаевич Гумилев. –  М.: ДИ – КАРТ, 1993. – 503 с.

3. Крымский С.Б. Эпистемиология культуры / Б. С. Крымский, Б.А. Парахонский, В. М. Мейзерский. – К. : Наукова думка, 1993. – 216с.
4. Крымский С.Б. Философия как путь человечности и надежды / Сергей Борисович Крымский. – К. : Курс, 2000. – 308 с.

5. Морен Э. Метод. Природа Природы / Эдгар Морен ; пер. с фр.                 Е.Н. Князевой. – М.: Прогресс-Традиция, 2005. – 464 с.

6. Петров М. К. Язык, знак, культура / Михаил Константинович Петров. – М.: Наука, 1991. – 328 с.

7. Розова Т.В., Чорна Л.В. Вчення про людину у філософії Йогана Готліба Фіхте / Розова Т.В., Чорна Л.В. Актуальні проблеми філософії та соціології.- №1.- 2014. – С.16-20.

8. Розова Т.В., Чорна Л.В. Культуротворче осягнення людини у філософії Іммануїла Канта / Розова Т.В., Чорна Л.В. Гілея: Збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 72 (№ 5). – С. 658 – 664.

9. Розова Т.В., Чорна Л.В. Філософська система Гегеля як вчення про етапи розвитку Абсолютної Ідеї / Розова Т.В., Чорна Л.В. Гілея: Збірник наукових праць / гол.ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2015. – Вип. 93 (№2). – С.226-233.

10. Хайдеггер М. Время и бытие / Мартин Хайдеггер. – М.: Республика, 1993. – 448 с.

Copyright (c) 2016 Lydia Chorna

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941