DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.71210

Антропологічні засади культури як основи багатовимірності людини в умовах реконфігурації глобального соціального простору

В. В. Мельник

Анотація


В статті проаналізовано сутність культури та кризові духовні явища, що проявляються в культурі в умовах реконфігурації соціального простору. Виявлено кризові явища, що складають духовну кризу, що представляє собою  кризу суспільних ідеалів і цінностей. Визначено, що саме духовність забезпечується антропологічними, онтологічними, аксіологічними чинниками. З’ясовано  сутність культури як умови реалізації багатовимірності людини в умовах поглиблення глобальних викликів сучасності, що  представляють собою основу для виявлення міжцивілізаційного спілкування і діалогу;. Розкрито умови переосмислення  культурно-історичних, філософських і морально-аксіологічних принципів облаштування соціуму. Зроблено висновок, що  антропологічні засад культури як основи багатовимірності людини в умовах реконфігурації глобального соціального простору  забезпечують становлення умов  самореалізації людини в умовах культурної глобалізації

Ключові слова


антропологічні засади; культура; багатовимірність людини; реконфігурація соціального простору; глобальний простір; глобалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Philosophy of man as a way of humanism and dignity in your life: an approach of philosophical anthropology and philosophy, he: a collection of scientific papers. Materials of the international scientifically-practical Conference. 30-31 March 2015/floor. Ed. N. Hamìtova-Kiev: the NEC name m.p. drahomanov, 2015-150 c.

Voronkova V.G., Nikitenko V.O. Modern geokul′tura as a sociocultural phenomenon of cultural globalization/ V.G. Voronkova, V.O. Nikitenko // Gìleâ: scientific Bulletin: [GS Sciences etc.]. -K.: Publishing House of SCIENCE LLC NVP "," BELIEVE ", 2013-Issue 72.-s. 487-492.

Melnik V.V. Culture of being human as a sociocultural phenomenon / V. Melnik // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2015. Is the Issue. 60.-p. 253-268.

Oleksenko R.I. Philosophy of market relations. Formation and development in Ukraine in the period of globalization and the information revolution: social-philosophical analysis / R.I. Oleksenko. – Кyiv: Znannya Ukraine, 2013. – 367 p.

Voronkova V.G. Koncepcii vzaimosvâzi razuma, soznaniâ, rights in context virtual′no-informacionnogo space / V.G. Voronkova // «Philosophy and cosmology».- Kyiv: ISPC, 2014 (vol. 14) – С.170-182.

Voronkova V.G. Graždanskoe obŝestvo as a paradigm concept and construct social′no-filosofskogo discourse / «Philosophy and cosmology».- Kyiv: ISPC, 2015 (vol.15). - С.198-215.

Voronkova Valentina. The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. / «Philosophy and Cosmology», Vol. 16.- Kyiv: ISPC, 2016. – P. 179-191.

Bazaluk O., Blazhevich T. Cosmic Education: Formation of a Planetary and Cosmic Personality. / "Philosophy and Cosmology", Vol. 12. – Kiev: ISPC, 2013. – P.147–160.

Bazaluk Oleg. The basic postulates of the universal evolution model «Evolving matter». / "Philosophy and Cosmology", Vol. 14. - Kyiv: ISPC, 2015. – P. 11-20.

Bazaluk Oleg. The Theory of Evolution / "Philosophy and Cosmology", Vol. 15. - Kyiv: ISPC, 2015. – P. 25-33.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Філософія людини як шлях гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства: підхід філософської антропології та метаантропології: збірник наукових праць. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 30-31 березня 2015 р. / За заг. ред. Хамітова Н.В.- Київ: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015.- 150 с.

2. Воронкова В.Г., Нікітенко В.О. Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації / В.Г.Воронкова, В.О.Нікітенко // Гілея: науковий вісник: [зб. наук.пр.].- К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2013.- Випуск 72.- С. 487-492.

3. Мельник В.В.Культура буття людини як соціокультурний феномен/ В.В.Мельник // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2015. – Вип. 60. - С.253-268.

4. Олексенко Р.І. Філософія ринкових відносин. Становлення та розвиток в Україні в період глобалізації та інформаційної революції: соц.-філос.аналіз / Р.І.Олексенко. – К.: Знання України, 2013. – 367 с.

5. Воронкова В.Г.  Концепции взаимосвязи человека, сознания, разума в контексте виртуально-информационного пространства  / В.Г.Воронкова //  «Philosophy and cosmology».- Kyiv: ISPC, 2014 (vol. 14) – С.170-182.

6. Воронкова В.Г. Гражданское общество как парадигма, концепт и конструкт социально-философского дискурса / «Philosophy and cosmology».- Kyiv: ISPC, 2015 (vol.15). - С.198-215.

7. Voronkova Valentina. The Formation of  the Concept of  Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. /  «Philosophy and Cosmology», Vol. 16.- Kyiv: ISPC, 2016. – P. 179-191.

8. Bazaluk O., Blazhevich T. Cosmic Education: Formation of a Planetary and Cosmic Personality. / "Philosophy and Cosmology", Vol. 12. – Kiev: ISPC, 2013. – P.147–160.

9. Bazaluk Oleg. The basic postulates of the universal evolution model «Evolving matter». / "Philosophy and Cosmology", Vol. 14. - Kyiv: ISPC, 2015. – P. 11-20.

10. Bazaluk Oleg. The Theory of Evolution / "Philosophy and Cosmology", Vol. 15. - Kyiv: ISPC, 2015. – P. 25-33. 

Copyright (c) 2016 В. В. Мельник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941