DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.71219

Значущість філософії освіти в історичному контексті

Г. Д. Берегова

Анотація


У статті зроблено огляд значущості філософії освіти в історичному контексті. Акцентовано увагу на потенційних можливостях теорій філософії освіти як галузі філософського знання в  історичній ретроспективі. Визначено ідейну сутність основних спрямувань і течій філософії освіти, що містять низку поглядів на освіту й виховання й можуть бути використаними сучасними освітянами в розробці нових освітньо-філософських систем і парадигм. Стверджується значущість філософії освіти як дослідницької галузі педагогіки в сучасному інформаційному суспільстві, котра покликана  вирішувати найважливіші завдання в стратегії виживання людства – забезпечення новому поколінню повноцінного життя, успішної соціалізації нових громадян суспільства в умовах інформаційної майбутності

Ключові слова


філософія освіти; виховання; педагогіка; історична ретроспектива; освітньо-виховний процес; соціокультурна реальність

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Andrushhenko V.P. Filosofiya osvity v Ukrayini: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku / V.P. Andrushhenko, V.S. Lutaj // Naukovi zapysky AN VSh Ukrayiny. – Vyp. 6. – 2004. – S. 59-72.

2. Bazaluk O.O. Filosofiya osvity / O. Bazaluk, N. Yuxymenko. – K.: Kondor, 2010. – 164 s.

3. Beregova G.D. Osvitno-vyxovnyj potencial filosofskyx znan u systemi vyshhoyi agrarnoyi osvity v Ukrayini: Monografiya / Galyna Beregova. – Xerson: Ajlant, 2012. – 312 s.

4. Vaxovskyj L.Cz. Filosofiya vyxovannya zaxidnoyi cyvilizaciyi v epohu prosvitnycztva: avtoref. dys. … d-ra ped. nauk: specz. 13.00.01 – teoriya i metodyka vyhovannya / L.Cz. Vahovskyj. – Harkiv, 2002. – 40 s.

5. Gusynskyj E.N. Vvedenye v fylosofyyu obrazovanyya / E.N. Gusynskyj, Yu.Y.Turchanynova. – M.: Yzdatelskaya korporacyya «Logos», 2000. – 224 s.

6. Zapesoczkyj A.S. Obrazovanye: fylosofyya, kulturologyya, polytyka / A.S. Zapesoczkyj. – M.: Nauka, 2002. – 456 s.

7. Klepko S.F. Filosofiya osvity v yevropejs`komu konteksti / S.F. Klepko. – Poltava: POIPPO, 2006. – 328 s. 180

8. Kremen V.G. Filosofiya lyudynocentryzmu v strategiyah osvitnogo prostoru / V.G.Kremen. – K.: Pedagogichna dumka, 2009. – 520 s.

9. Lutaj V.S. Osnovnoj vopros sovremennoj fylosofyy: synergetycheskyj podhod / V.S.Lutaj. – K.PARAPAN, 2004. – 156 s.

10. Lutaj V.S. Filosofiya suchasnoyi osvity: [navchalnyj posibnyk] / V.S. Lutaj. – K.: Centr «Magistr-S» Tvorchoyi spilky vchyteliv Ukrayiny, 1996. – 256 s.

11. Novaya fy losofskaya encyklopedyya; [elektronnij resurs] / YF RAN. – Rezhym dostupa: http://iph.ras.ru/elib/2251.html.

12. Pyshhulyn N.P. Fylosofyya obrazovanyya / N.P. Pyshhulyn, Yu.A. Ogorodnykov. – M.: MGPU, 1999. – 234 s.

13. Filosofiya osvity: navchalnyj posibnyk / [za zag. redakciyeyu V.Andrushhenka]. – K.: Vyd-vo NPU imeni N.P.Dragomanova, 2009. – 328 s.

14. Soltis F. Jonas. An introduction to the analysis of educational concepts / Reading, Mass // Jonas F. Soltis. – Addison-Wesley Pub. Co., 1978. – 128 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.Андрущенко В.П. Філософія освіти в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку / В.П. Андрущенко, В.С. Лутай // Наукові записки АН ВШ України. – Вип. 6. – 2004. – С. 59-72.

2.Базалук О.О. Філософія освіти / О. Базалук, Н. Юхименко. – К.: Кондор, 2010. – 164 с.

3.Берегова Г.Д. Освітньо-виховний потенціалфілософських знань у системі вищої аграрної освіти в Україні: Монографія / Галина Берегова. – Херсон: Айлант, 2012. – 312 с.

4.Ваховський Л.Ц. Філософія виховання західної цивілізації в епоху просвітництва: автореф. дис. … д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 – теорія і методика виховання / Л.Ц. Ваховський. – Харків, 2002. – 40 с.

5.Гусинский Э.Н. Введение в философию образования / Э.Н. Гусинский, Ю.И. Турчанинова. – М.: Издательская корпорация «Логос», 2000. – 224 с.

6.Запесоцкий А.С. Образование: философия, культурология, политика / А.С. Запесоцкий. – М.: Наука, 2002. – 456 с.

7.Клепко С.Ф. Філософія освіти в європейському контексті / С.Ф. Клепко. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 328 с. 180

8.Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору / В.Г. Кремень. – К.: Педагогічна думка, 2009. – 520 с.

9.Лутай В.С. Основной вопрос современной философии: синергетический поход / В.С. Лутай. – К.ПАРАПАН, 2004. – 156 с.

10.Лутай В.С. Філософія сучасної освіти: [навчальний посібник] / В.С. Лутай. – К.: Центр «Магістр-S» Творчої спілки вчителів України, 1996. – 256 с.

11.Новая философская энциклопедия; [электронный ресурс] / ИФ РАН. – Режим доступа: http://iph.ras.ru/elib/2251.html.

12.Пищулин Н.П. Философия образования / Н.П. Пищулин, Ю.А. Огородников. – М.: МГПУ, 1999. – 234 с.

13.Філософія освіти: навчальний посібник / [за заг. редакцією В.Андрущенка]. – К.: Вид-во НПУ імені Н.П.Драгоманова, 2009. – 328 с.

14.Soltis F. Jonas. An introduction to the analysis of educational concepts /Reading, Mass // Jonas F. Soltis. – Addison-Wesley Pub. Co., 1978. – 128 p.

Copyright (c) 2016 Г. Д. Берегова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941