DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.86722

Формування концепції маркетингу соціальних послуг в умовах інформатизації, інтелектуалізації та інтернет-економіки

М. Ю. Максименюк

Анотація


В статті з’ясовано умови формування концепції маркетингу соціальних послуг; виділено складові компоненти концепції маркетингу соціальних послуг; накреслено шляхи і напрями підвищення ефективності концепції маркетингу соціальних послуг в умовах інформатизації та інтелектуалізації, які є основою формування інтернет-економіки; представлено аналіз розвитку концепції маркетингу соціальних послуг в умовах інтернет-економіки, що сформувалася на основі інформатизації та інтелектуалізації. Зроблено висновок, що сучасна концепція соціального маркетингу виступає важливим і принципово новим підходом до урегулювання соціальних змін і соціальних процесів у демократичному, ринковому суспільстві. Її можна пролонгувати на сферу державного та регіонального управління, організації політичної діяльності тощо.


Ключові слова


маркетинг соціальних послуг; концепція; інформатизація; інтелектуалізація; інтернет-економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronkova V. G. Formuvannâ contest ìnformacìjnoï osobistostì yak uspìšnoï adaptacìï umov rites to life in ìnformacìjnomu suspìl′stvì [Text] / V. G. Voronkova // Gìleâ: scientific bulletin: ZB. Sciences. Prats ' mother. - K. : UEN LLC NVP "«VÌR», 2014. - No. 86 (7). - P. 198-203.

Voronkova V. G. The Internet as a global trend of development of the information society[Text] / V. G. Voronkova // Gìleâ: scientific Bulletin: GB. Sciences. works. – K.: Publishing House of SCIENCE "SEC", "BELIEVE", by 2015. Is the Issue. 93 (2). – P. 174-179.

CastellsM. Information era: economy, society, culture [Text] / M. Castells. -M.: HSE, 2000. – 607 s.

Castells M. Internet і Galaxy. Mіrkuvannja shhodo і bіznesu, Internet suspіl'stva [Text] / M. Castells. -K.: "Virobnictvo Vakler", 2007. -304 p.

Melnik V. V. Formation of the concept of information management: essence, objectives, main directions of development [Text] / V. V. Melnik // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy : [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2012. – Issue 49.- P. 122-134.

Maksimenûk M. Mechanisms of forming and improving the marketing of social services in the face of the Internet economy / M. Maksimenûk. Materials of the international scientific-practical Conference faculty and graduate students ' socio-economic and humanitarian aspects of the world of innovative transformations ", 30 March 2016 [electronic resource]. Including mechanisms of formation and improvement of the system of project management of the economic and social area in terms of socio-political transformations in Ukraine / Of the education management University, 2016. – Pp. 65-69.

Nikitenko Vitalina. Сonceptualization of geo-cultural values in the process of teaching of foreign language [Text] / Nikitenko Vitalina // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy : [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya : publishing ZDIA, 2016. – Issue 64. - P. 255-259.

Sosnin A. V. Problems state management system of national information resources of the scientific potential of Ukraine : [monograph] [Text] / A. V. Sosnin. – K.: Institute of State and law. In M. Koretsky. – 2003. – 572 s.

Savchenko S. V. Philosophy of the global information society as the civìlìzacìjna paradigm of development in modern society [text] / S. V. Savchenko // Gìleâ: scientific Bulletin: [GS Sciences Ave]- K. : Publishing House of SCIENCE LLC NVP "," BELIEVE ", 2014. Is the Issue. 90. - P. 194-198.

Punčenko O. P. Civilizacionnoe izmerenie history čelovečestva: [monografiâ] [Text] / O.P. Punčenko. – Odessa : Astroprint, 2013. – 448 s.

Osipenko L. O. Komunіkativnij process of yak cіlіsna socіokul'turna system: socіal'no-fіlosofs'kij analysis [Text] / L. O. Osipenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy : [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2013. – Issue 54.- P. 241-250.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Воронкова В. Г. Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві [Текст ] / В. Г. Воронкова // Гілея : науковий вісник: зб. наук. праць. – К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. – Вип. № 86 (7). – С.198-203.

 

2. Воронкова В. Г. Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства [Текст ] / В. Г. Воронкова // Гілея : науковий вісник: зб. наук. праць. – К.: Вид-во УАН ТОВ “НВП” “ВІР”, 2015. – Вип. № 93(2). – С. 174-179.

 

3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура [Текст ] / М.Кастельс. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 607 с.

 

4. Кастельс М. Інтернет і галактика. Міркуання щодо Інтернету, бізнесу і суспільства [Текст ] / М. Кастельс. – К.: Виробництво «Ваклер», 2007. – 304 с.

 

5. Мельник В. В. Формування концепції інформаційного менеджменту: сутність, задачі, основні напрями розвитку [Текст ] / В. В. Мельник // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2012. – Вип.49 .- С.122-134.

 

6. Механізми формування та удосконалення маркетингу соціальних послуг в умовах інтернет-економіки / М.Ю. Максименюк. // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій», 30 березня 2016 р. [Електронний ресурс]. Ч. І. Механізми формування та удосконалення системи управління проектами економічного та соціального спрямування в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні / ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С.65-69.

 

7. Nikitenko Vitalina. Сonceptualization of geo-cultural values in the process of teaching of foreign language [Text] / Nikitenko Vitalina // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр. ] – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2016. - випуск № 64.- С. 255 - 259.

 

8. Соснін О. В. Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України : [монографія] [Текст ] / О. В. Соснін. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2003. – 572 с.

 

9. Савченко С. В. Філософія глобального інформаційного суспільства як цивілізаційна парадигма розвитку сучасного суспільства [Текст ] / С. В. Савченко // Гілея: науковий вісник: [зб. наук. пр.] – К. : Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. – Вип. 90. – С. 194-198.

 

10. Пунченко О. П. Цивилизационное измерение истории человечества: [монография] [Текст ] / О. П. Пунченко. – Одесса : Астропринт, 2013. – 448 с.

 

11. Осипенко Л. О. Комунікативний процес як цілісна соціокультурна система: соціально-філософський аналіз [Текст ] / Л. О. Осипенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. пр. ] – Запоріжжя : Вид - во ЗДІА, 2013. - № 54. - С. 241-250. 

Copyright (c) 2016 М. Ю. Максименюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941