№ 67 (2016)

Зміст

Філософія

Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах цифрової трансформації до smart-суспільствa PDF
В. Г. Воронкова, Т. П. Романенко, Регина Андрюкайтене 13-27
Динаміка ноосферизації освіти інформаційної цивілізації PDF (Русский)
О. П. Пунченко, Н. Е. Шилина 28-39
Cпін-офф-технології сценарування в мобілізації споживачів і політичних прихильників PDF
М. А. Лепський 40-48
Виклики і загрози при впровадженні відкритих інформаційно-комунікаційних науково-освітніх систем та технологій PDF
О. В. Соснін 49-58
Становлення і розвиток теорії клієнт-центрованої терапії К. Роджерса та її гуманістичний зміст PDF (Русский)
Л. А. Шаповалова 59-70
Методологічний потенціал теорії аутопоезису в становленні нової парадигми гуманізму PDF
С. О. Силкіна 71-80
Аспекти осягнення суспільного ідеалу в сучасній Україні PDF (English)
Lydia Chorna 81-88
Екологічний туризм як чинник розвитку сучасного суспільства PDF
І. В. Халімовська 89-96
Life strategies of modern ukrainian students: methodological approaches and classification PDF (English)
Iulia Zablotska 97-104
Концептосфера світоглядного потенціалу гуманітарної освіти як фактор модернізації сучасної україни та інформаційного суспільства PDF
Т. М. Черниш 105-118
Риси релігійної культури майбутнього : соціально-філософська антиципація PDF
І. І. Капріцин 119-130
Поняття толерантності в історичному контексті та особливості її формування у студентської молоді PDF
Л. С. Банах, І. А. Ільчук 131-140
Філософія господарства: природні смисли діяльності людини PDF (English)
Evgenija Levcheniuk 141-149
Змістовна поліфонічність поняття «сучасне суспільство»: спроба філософського узагальнення PDF
О. В. Крицький 150-159
Проблема становлення особистості в світі спорту з позиції філософської антропології PDF (English)
Vlada Bilogur 160-168
Популістичні детермінанти легітимації політичної влади в демократичних суспільствах PDF
Н. О. Рєзанова 169-181
Формування концепції маркетингу соціальних послуг в умовах інформатизації, інтелектуалізації та інтернет-економіки PDF
М. Ю. Максименюк 182-190
Щодо теоретичного аналізу і уточнення поняття «управлінська пара» як основи розвитку та удосконалення публічного управління PDF
Д. І. Дзвінчук, О. В. Лютий, В. П. Петренко 191-202
Психологічний вплив та засоби протидії небажаному впливу: практичні аспекти PDF
О. Г. Богуславська 203-213
Феномен жіночої святості: філософсько-релігійний дискурс PDF
Г. П. Макушинська 214-224
Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності PDF
О. П. Кивлюк 225-232
Пантеїзм як основа світогляду і поетики О. Олеся PDF
І. В. Чернова 233-241
Теоретичні аспекти управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів у позааудиторний час PDF (Русский)
Л. В. Клименко, Муц Луай Файсал 242-250
Формування культурно-соціальної компетентності у процесі вивчення англійської мови: аспекти інформаційного суспільства PDF (English)
Vitalina Nikitenko 251-257
Інформаційно-комуніативна культура особистості та проблеми її віртуалізації: соціально-філософські виміри PDF
В. В. Мельник 258-266
Управління ризиками для збереження життя людей PDF
С. А. Воденніков, В. К. Тарасов, В. Р. Румянцев, Т. В. Шкляр 267-275