DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.86847

Інформаційно-комуніативна культура особистості та проблеми її віртуалізації: соціально-філософські виміри

В. В. Мельник

Анотація


В статті представлено концептуалізацію розвитку інформаційної культури особистості в умовах сучасного суспільства; сформульовано методологічні засади інформаційної культури, що розвивається в умовах віртуально-мережевого суспільства; з’ясовано сутність і зміст інформаційної культури та проаналізовано поняттєво-категорійний апарат інформаційної культури, показано зв’язок інформаційного менеджменту з інформаційною культурою; виявлено проблеми розвитку інформаційної культури та шляхи їх вирішення. Зроблено висновок, що інформаційна культура, що розвивається в сучасних умовах потребує розробки відповідних теоретико-концептуальних підходів до цієї інноваційної проблематики, яка зачіпає багато проблем аксіологічного, гносеологічного, онтологічного вимірів.


Ключові слова


інформаційна культура особистості; інформаційне суспільство; складові інформаційної культури; віртуалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushchenko V. P. Organized society : the problem of organization and social self-organization in a period of radical transformation in Ukraine at the turn of the century: socio-philosophical analysis / V. P. Andrushchenko. – K. : TOV «Atlant ÛEmSÌ ", 2006. -502 s.

Bazaluk Oleg. The basic postulates of the universal evolution model «Evolving matter». / Philosophy and Cosmology, Vol. 14. – Kyiv : ISPC, 2015. – S. 11-20.

Vaškevič V. M. In the Historical consciousness of modern youth: research methodology / V.M. Vaškevič // Higher education in Ukraine. 2005. – Issue. No. 4. – S. 74-79.

Voronkova V. G. Formation of informational culture of personality as a condition of successful human adaptation to living in the information society [text] / V. Voronkova // Gìleâ: scientific Bulletin: GB. Sciences. works. – K.: Publishing House of SCIENCE LLC NVP "," BELIEVE ", 2014. - Issue No. 86 (7). - S. 198-203.

Voronkova V. G., Nikitenko V. O. Modern geokul′tura as a sociocultural phenomenon of cultural globalization / V. Nikitenko // Gìleâ (Research Bulletin): Col. Sciences. - K.: Publishing House of SCIENCE LLC NVP "" believe. " - 2013. - Issue. No. 72. - S. 487-492.

Voronkova V.G. The Internet as a global trend of development of the information society [text] / V. Voronkova // Gìleâ: scientific Bulletin: GB. Sciences. works. – K.: Publishing House of SCIENCE "SEC", "BELIEVE", by 2015.- Issue. No. 93 (2). – S. 174-179.

Kastel′s M. Informacionnaâ èpoha: President, obŝestvo, culture / M. Kastel′s; [Père. O. S. Škaratana]. – M.: GU VŠÈ, 2000. – 607 s.

Kivlûk O. Information Education: philosophy, theory, practice: [monograph] / O. Kivlûk. – K.: UAS BELIEVE, 2011. – 336 p.

Melnik V. V. Formation of the concept of information management: essence, objectives, main directions of development / V. Melnik // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: scientific papers. - Zaporozhye: publishing ZDIA, 2012. - Issue No. 49. - S. 122-134.

Nikitenko V.O. Problem field of the geokul′turnogo phenomenon: scientific approaches / V. Nikitenko // Gìleâ (Research Bulletin): Col. Sciences. K.: Publishing House of SCIENCE LLC NVP "" believe. " -2013. - Issue No. 71. – S. 500-504.

Punčenko O. P. Frejmy for reprezentacii ètapa sovremennogo civilizacionnogo development [text] / O. Punčenko // Filosofiâ s social Science: Naučnyj magazine: Belorusskij old University. – 2014. – Issue. No. 2. - P. 26-30.

Savchenko S. V. Theoretic-istoričeskie osnovaniâ stanovleniâ informacionnogo society as a new type of "society known / S. V. Savchenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya: publishing of ZDIA is 2014. Is the. Issue No. 57 - S. 38-50.

Sosnin A. V., Voronkova V. G., Ažaža M. A. Philosophy of humanistic management (socio-political, socio-economic, socio-anthropological dimensions): textbook / A. Sosnin, V. Voronkova, M. Ažaža/ – Zaporizhzhya: Wild field, 2016. – 356 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрущенко В. П. Організоване суспільство: проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть : досвід соціально-філософського аналізу /  В. П. Андрущенко. – К. : ТОВ «Атлант ЮЕмСІ», 2006. – 502 с.

2. Bazaluk Oleg. The basic postulates of the universal evolution model «Evolving matter». / Philosophy and Cosmology, Vol. 14. – Kyiv : ISPC, 2015. – P. 11-20.

3. Вашкевич В. М. Історична свідомість сучасної молоді: до методології дослідження / В. М. Вашкевич // Вища освіта України. – 2005. – № 4. – С.74-79.

4. Воронкова В.Г. Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві [Текст ] / В. Г. Воронкова // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. – К. : Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. – Вип. № 86 (7). – С. 198 - 203.

5. Воронкова В. Г., Нікітенко В. О. Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації /  В. О. Нікітенко //  Гілея (науковий вісник) : зб. наук.пр. - К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР». - 2013. - Вип.72. - С.487-492.

6. Воронкова В. Г. Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства [Текст ] / В. Г. Воронкова // Гілея : науковий вісник: зб. наук. праць. – К.: Вид-во УАН ТОВ “НВП” “ВІР”, 2015. – Вип. № 93(2). – С. 174-179.

7. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура / М. Кастельс; [пер. с англ. О. И. Шкаратана]. – М. : ГУ ВШЭ, 2000. – 607 с.

8. Кивлюк О. Інформаційна педагогіка: філософія, теорія, практика : [монографія] / О. Кивлюк. – К. : УАН ВІР, 2011. – 336 с.

9. Мельник В. В. Формування концепції інформаційного менеджменту: сутність, задачі, основні напрями розвитку / В.В.Мельник // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2012.- Вип.49. - С. 122-134.

10. Нікітенко В. О. Проблемне поле геокультурного феномену : наукові підходи / В. О. Нікітенко //  Гілея (науковий вісник): зб. наук.пр.- К. : Вид - во УАН ТОВ «НВП» «ВІР». - 2013. - Вип.71. - С.500 - 504.

11.Пунченко О. П. Фреймы для репрезентации современного этапа цивилизационного развития [Текст ] / О. П. Пунченко // Философия и социальные науки: Научный журнал. – Минск : Белорусский государственный университет. – 2014. – №2. – С.26-30.

12. Савченко С. В. Теоретико-исторические основания становления информационного общества как нового типа «общества знаний» / С. В. Савченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : Вид - во ЗДІА, – 2014. – Вип. 57. – С. 38 - 50.

13. Соснін О.В., Воронкова В.Г., Ажажа М.А. Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри): Навчальний посібник / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, М. А. Ажажа – Запоріжжя : Дике поле, 2016. – 356 с.

Copyright (c) 2016 В. В. Мельник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941