DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.94368

Філософія людини як об’єкт соціально-філософської рефлексії

V. E. Bilogur

Анотація


В статті сформовано теоретичні основи філософії людини  як об’єкта   соціально-філософської рефлексії, що є однією з самих найсучасніших постнекласичної науки і має велике значення для рефлексії зворотних зв’язків як єдиного соціального організму. Проаналізовано соціальні виміри пізнання людини, які виходить з того, що людина – це “рефлексивна монада»,    яка направляє свій розум на природно-буттєві виміри життя; визначено сучасне бачення людини і світу, що формується в процесі взаємодії різних теоретичних традицій і підходів, які глибоко проникають у сутність людини; розкрито напрями соціального пізнання, які сприяють глибокому розумінню соціального простору і соціального часу

Ключові слова


філософія людини; людина і світ; пізнання людини; сутність людини; соціум; соціально-філософська рефлексія

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Andrienko О. The personality in a democratic society, ideological dichotomy between integrity and [ Тext ] / O. Andriyenko // Gilea : Research Journal [Coll. Science. pr.]. - K. : publ. UAS LLC "SPE" "Believe", 2013. – Vol. Number 70 (3). – P. 303-309.

Voronkova V. Formation of a new worldview, a new man, a new society of the future [Тext]: monographs / V. Voronkova / Whom and How to behave the rising generation // Ed. O. Bazaluka. - K. : Publishing Home "Skif». – 2012. – T.2. – P.134-152.

Lukyanets V., Kravchenko O., Ozadovska L. Modern scientific discourse: Update methodological culture [Тext]: monographs / V. Luk'yanets, O. Kravchenko, L.Ozadovska. – K .: "Center of Practical Philosophy", 2000. – 304 p.

Pascal Blaise. Thoughts [Тext ] / B.Paskal. – M., "Eksmo", 2009. – P. 108.

Voropaeva V. Formation of personality paradigm in terms of cultural globalization

[Тext ] / V. Voropayeva // Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy [Coll. Science. pr.]. – Zaporozhye : Publ. DIG, 2014. – Edition 58. – P. 157-167.

Heidegger M. Time and Genesis, articles and behavior [Тext] / M. Heidegger. – M.: Republic, 1993. – 447 p.

Frank V. Man in Search sense [Тext ] / V. Frank. – M. : Progress, 1990. – P.78.

Human-like harmonization of cultural and educational space: Methodology, assessment and psycho-pedagogical reception [Тext]: monographs / [by the Society. Ed. T. Troyitskoyi], I. Anosov, V. Molodychenko, T. Troyitska. – Melitopol: MMD Publishing House, 2012. – 378p .

Oleksenko R. The philosophy of market relations. The formation and development in Ukraine in the period of globalization and the information revolution: Social-Philosophy. analysis [Тext]: monographs / R. Oleksenko. – K.: Knowledge Ukraine, 2013. – 367 p.

Troyitska O. The political identity of students in the system of values and tolerantnisnoho growth [Тext ] // Humanitarian Bulletin Zaporozhye State Engineering Academy [Coll. Science. pr.]. - Zaporozhye: Publ. DIG, 2014. – view p.57. – P. 130-137.

Bilohur V. Ideological orientation of students: trends in social transformation: [The book] [ Тext ] / V. Bilohur. - Dnepropetrovsk: thresholds, 2011. – 311 p.

Voronkova V. G. Formation of informational culture of personality as a condition of successful human adaptation to living in the information society [Тext ] / V. G. Voronkova // Gìleâ: scientific Bulletin: scientific papers /goal. Ed. Prof. V. M. Vaškevič. – K.: Publishing House hileya, 2014. Is the Issue. 86.- P. 198-203.

Voronkova V.G., Nikitenko V.O. Modern geokul′tura as a sociocultural phenomenon of cultural globalization [Тext ] / Gìleâ: scientific Bulletin: [GS Sciences etc.]. -K. : Publishing House of SCIENCE LLC NVP "," BELIEVE ", 2013-issue 72.- P.487-492.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрієнко О. В. Особистість у демократичному соціумі : між світоглядною дихотомією та цілісністю [Текст]  /  О.В.Андрієнко // Гілея : науковий вісник: [зб. наук. пр.]. – К. : Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2013. – Вип. № 70 (3). – С. 303-309.

2. Воронкова В. Г. Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего [Текст] : монография   / В. Г. Воронкова / Кого и как воспитывать в подрастающих поколениях // Под ред. О. А. Базалука.- К. : Издательский дом «Скиф». –  2012. – Т. 2. - С. 134-152.

3. Лук’янець В. С., Кравченко О. М.,  Озадовська  Л. В. Сучасний науковий дискурс:  Оновлення методологічної культури [Текст]: монографія  / В. С. Лук’янець, О. М. Кравченко,  Л. В. Озадовська. – К. : «Центр практичної філософії», 2000. – 304 с.

4. Паскаль Блез. Мысли. [Текст]   / Б. Паскаль. –   М., «Эксмо»,  2009. – С. 108.

5. Воропаєва В. Г. Формування парадигми особистості в умовах культурної глобалізації [Текст]  / В. Г. Воропаєва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2014. – Вип.58. – C. 157-167.

 6. Хайдеггер М. Время и бытие [Текст]  : Статьи и выступления / М. Хайдеггер. – М. : Республика, 1993. – 447 с.

7. Франк В. Человек в поисках смысла [Текст]   – М.: Прогресс, 1990. – C.78 .

8. Людиномірність гармонізації культурно-освітнього простору особистості: методологія, експертиза та психолого-педагогічні рецепції: [Текст] монографія  / [за заг. ред. Т.С.Троїцької] / Аносов І. П., Молодиченко В. В., Троїцька Т.С. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2012. – 378 с.

9. Олексенко Р. І. Філософія ринкових відносин. Становлення та розвиток в Україні в період глобалізації та інформаційної революції : соц.-філос. аналіз [Текст]: монографівя   / Р. І.Олексенко. - К. : Знання України, 2013. – 367 с.

10. Троїцька О. М. Політична ідентичність студентства в системі ціннісних орієнтацій і толерантнісного зростання [Текст]  / О. М.Троїцька // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014. – Вип.57. – C. 130-137.

11. Білогур В. Є. Світоглядні орієнтації студентів : тенденції змін у трансформаційному суспільстві [Текст]: монографія  /  В. Є. Білогур. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 311 с.

12. Воронкова В.Г. Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві [Текст]  / В.Г.Воронкова // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. проф. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 86. - С.198-203. 

13. Воронкова В.Г., Нікітенко В.О.Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації [Текст] /           Гілея: науковий вісник: [зб. наук.пр.].- К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2013.- Вип.72.- С. 487-492.

Copyright (c) 2017 V. E. Bilogur

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941