DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.94376

Концептуалізація моделі ноосферного розвитку сучасного соціуму та освіти інформаційного суспільства

В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, Регіна Андрюкайтене

Анотація


Мета статті – сформувати концецпію моделі ноосферного розвитку сучасного соціуму, направлену на подлання криз та ризиків, пов’язаних з інформаційною цивілізацією. Великої актуальності набуває розробка поняттєво-категорійного апарату ноосферного розвитку соціуму та його застосування до сучасності. Методи використання - синергетичний  та системний, що дозволяють виявити нові проблеми та глибоко проникнути в соціальну та економічну дійсніть. Результат: в  основі філософії ноосферного управління – якісні гуманістичні характеристики управлінського процесу, перехід на вищий щабель. Все це демонструє загальноцивілізаційний рівень, виражає універсальні зв’язки і явища, що демонструють якісний розвиток сучасного соціуму в усіх сферах життєдіяльності – економічній, політичній, соціальній, духовній. Висновок: ноосферна освіта інформаційного суспільства та підготовка сучасного спеціаліста дозволяють упроваджувати концепцію моделі ноосферного розвитку сучасного соціуму завдяки конітивному управлінню та креативній, творчій особистості

Ключові слова


модель ноосферного розвитку; сучасний соціум; освіта інформаційного суспільства; когнітивне управління; ноосфера і біосфера

Повний текст:

PDF

Посилання


Vernadskij V. I. Biosfera i noosphere // V. I. Vernadskij. - M. : Ajris-Press, 2007. -576 p.

Vernadskij V. I. Biosfera i noosphere / V. I. Vernadskij // Thoughts о noosfere. - М. : Science,1989. - 259 s.

Vernadskij V. I. Scientific thought as a planetary phenomenon / V. I. Vernadskij. - M.: Science,1991.- Pp. 77.

Voronkova V. G. Philosophy of humanistic management (socio-anthropological dimensions): [Monograph] / V. G. Voronkova. – Zaporizhzhya : RVV ZDIA, 2008. - 254 s.

Voronkova V. G. Philosophy the development of modern society : theoretical and methodological context : [Monograph] / V.G. Voronkova. – Zaporizhzhya : RVV ZDIA, 2012. - 262 s.

Voronkova Valentina. The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society / «Philosophy and Cosmology», Vol. 16.- Kyiv : ISPC, 2016. – Pp. 179-191.

Voronkova Valentina, Maksimenyuk Marina, Nikitenko Vitalina. Humanistic Management in the Context of Philosophic Anthropology: Human Dimension. / «Intellectual Archive», Vol. 5, No. 1. - Ontario, Kanada, 2016. – P. 37-48.

Globalistika: International meždisciplinarnyj ènciklopedičeskij 2012 / Hl. Ed. S. S. Mazur; A. N. Chumakov / M.-St. Petersburg.: IC "Èmma", ID, "Peter", 2006. -1160 s.

Gaponenko A. L., Orlova T. M. Control znaniâmi. How to prevratit′ znaniâ in 2006 / A.L. Gaponenko, T.M. Orlova. – M.: Èksmo, 2008, 400 s.

Kyvliuk O. P. Education kul′utra information society in the context of the reality of globalìzacìjnoï / O. P. Kyvliuk // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy : [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya : publishing ZDIA, 2016. - Issue 67. – Pp. 225-232.

Korsak K.V. Noofuturologia XXI veka: usloviia spaseniia populiatsyi Homo Sapiens Sapiens // RELGA. - 2015. - № 1 [289] 25.01. (URL: www.relga.ru)

Korsak K.V. "Ukrainska ideia - XXI" - dukhovna osnova Vitchyzny // Svitohliad. - 2015. - №2. - Pp. 38-45

Maksimenûk M. Yu., Nikitenko V. O. Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction / M. Yu. Maksimenûk, V. O. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya : publishing ZDIA, 2016. – Issue 66. - Pp. 266-278.

Maksimenûk M. Yu. Philosophical Foundations of public administration / M. Yu. Maksimenûk // Gìleâ: scientific Bulletin: scientific papers/goal. Ed. V. M. Vaškevič. – K. : Publishing House hileya, 2016. - Issue 106. - Pp. 206-216.

Nikitenko V. O. Human values as geocìnnostì global scale: the anthropological dimension / V. O. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy : [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya : publishing ZDIA, 2013, Issue 55. – Pp. 139-146.

Melnik V. V. Intellektual′no-duhovnye prioritety civilizacionnogo development in usloviâh transformacii postindustrial′nogo society in UNIAN information and "obŝestvo famous" / V. V. Melnik // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: scientific papers. -Zaporozhye: publishing ZDIA, 2016. - Issue. 66. - Pp. 78-89.

Man of the future: whom and how to educate the younger generations: collective monograph / ed. O. A. Bazaluka. - K.: Condor, 2011. - t. 1.- 328 s.

Punčenko O. P. Informatization as a means of disseminating the information resources of the society / O. P. Punčenko, A. A. Lazarevich // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy : [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya : publishing of ZDIA is 2015. - Issue 63. - Pp. 21-30.

Savchenko S.V. Philosophy of the global information society as the civìlìzacìjna paradigm of the development of modern society / S. V. Savchenko // Gìleâ : scientific Bulletin : [GS Sciences Ave]. -K. : Publishing House of SCIENCE LLC NVP "," BELIEVE ", 2014. - Issue. 90. - Pp. 194-196.

Sidorenko S.V. Anthropological foundations of civil society as a special sphere: theoretical and methodological context / S.V. Sydorenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy : [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya : publishing of ZDIA is 2014. - Issue 57.- Pp. 139-149.

Sosnin A.V. Investments in human development in the face of global transformation: study guide /V.G. Voronkova, M. A. Ažaža. – Lviv : Magnolia 2006, 2011. - 602 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вернадский В. И. Бисфера и ноосфера // В. И. Вернадский.- М. : Айрис Пресс, 2007. - 576 с.

2. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский // Мысли о ноосфере. - М. : Наука, 1989. – 261с.

3. Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление / В. И. Вернадский.- М. : Наука, 1991.- С.77.

4. Воронкова В. Г. Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-антропологічні виміри): [Монографія] / В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : РВВ ЗДІА, 2008. - 254 с.

5. Воронкова В. Г. Філософія розвитку  сучасного суспільства: теоретико-методологічний контекст: [Монографія] / В. Г. Воронкова.- Запоріжжя : РВВ ЗДІА, 2012. - 262с.

6. Voronkova Valentina. The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. / «Philosophy and Cosmology», Vol. 16.- Kyiv : ISPC, 2016. – P. 179-191.

7. Voronkova Valentina, Maksimenyuk Marina, Nikitenko Vitalina. Humanistic Management in the Context of Philosophic Anthropology: Human Dimension. / «Intellectual Archive», Vol. 5, No. 1. - Ontario, Kanada, 2016. – P.37-48.

8. Глобалистика : Международный междисциплинарный энциклопедический словарь / Гл. ред. И. И. Мазур; А. Н. Чумаков.- М. - СПб.- Н.-Й.: ИЦ «Эмма», ИД «Питер», 2006.- 1160 с.

9. Гапоненко А. Л., Орлова Т. М. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал / А. Л. Гапоненко, Т. М. Орлова. – М. : Эксмо, 2008, – 400 с.

10. Кивлюк О. П. Освітня кульутра інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності / О. П. Кивлюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб.наук.пр.]  – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2016. - випуск №67.  -  С.225 - 232.

11.  Корсак К. В. Ноофутурология XXI века: условия спасения популяции Homo Sapiens Sapiens // RELGA. - 2015. - № 1 [289] 25.01. (URL: www.relga.ru)

12. Корсак К. В. "Українська ідея - XXI" - духовна основа Вітчизни // Світогляд. - 2015. - №2. - С. 38-45.

13.  Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О.  Інформаційно-комунікативне суспільство як різновид складної соціальної системи і  взаємодії / М. Ю. Максименюк, В. О. Нікітенко //  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб.наук.пр.]  – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2016. - випуск №66.  -  С.266 - 278.

14. Максименюк М. Ю.        Філософські засади публічного адміністрування / М. Ю. Максименюк //  Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. Ред..  В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво  «Гілея», 2016. – Вип.106.  - С. 206-216.

15. Нікітенко В. О. Загальнолюдські цінності як геоцінності планетарного масштабу : антропологічний вимір / В. О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2013,  №  55. - С. 139 - 146.

16. Мельник В. В. Интеллектуально-духовные приоритеты цивилизационного развития в условиях трансформации постиндустриального общества в информационное и «общество знаний» / В. В. Мельник // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016.- Вип. 66.- С. 78-89. – С.78-89.

17. Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях: коллективная монография / Под ред. О . А. Базалука. - К. : Кондор, 2011.- Т.1.- 328 с.

18. Пунченко О. П. Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства / О. П. Пунченко, А. А. Лазаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, – 2015. – Вип. 63. – С.21-30.

19. Савченко С. В. Філософія глобального інформаційного суспільства як цивілізаційна парадигма розвитку сучасного суспільства / С. В. Савченко // Гілея : науковий вісник : [зб. наук. пр.] – К. : Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. – Вип. 90. – С. 194-198.

20. Сидоренко С.В. Антропологічні засади громадянського суспільства як особливої сфери соціуму: теоретико-методологічний контекст / С. В. Сидоренко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, – 2014. – Вип. 57. – С.138-149..

21. Соснін О. В. Інвестиції в людський розвиток в умовах глобальної трансформації : навчальний посібник / В. Г. Воронкова, М. А. Ажажа. – Львів : «Магнолія 2006», 2011. – 602 с.

Copyright (c) 2017 В. Г. Воронкова, О. П. Кивлюк, Регіна Андрюкайтене

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941