DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.94384

Інформаційно-семіотичні виміри інформації як головного тренду інформаційного суспільства

М. О. Кириченко

Анотація


Семіотика постає необхідною характеристикою інформації, яка пронизує інформаційне суспільство. Представлено мету і цілі концепції інформаційно-семіотичних вимірів інформації як головного модусу і тренду інформаційного суспільства. Проаналізовано поняттєво-категорійний апарат  розвитку інформаційно-семіотичних вимірів інформації як головного модусу і тренду інформаційного суспільства та розкрито сутність інформаційно-семіотичних вимірів інформації. Проаналізовано проблеми інформаційно-семіотичних вимірів інформації як головного модусу інформаційного суспільства та знакові механізми, призначення яких експлікувати і раціонально висвітлювати інформацію, що в них закладена. Термін «семіотика» (semiotics) – синонім семіології, яка визначає дослідження знаків, користується деяким впливом у тих сферах філософії, які мають справу з комунікаціями в  інформаційному суспільстві, так як мета семіотики – розробка методу аналізу повідомлень, як вербальних, так і невербальних

Ключові слова


інформація; семіотика; інформаційне суспільство; інформцаійно-семіотичні виміри; модус; тренд

Повний текст:

PDF

Посилання


Blûmin A. M., Feoktistov N. A. Mirovye informacionnye resources: Učebnoe book / A.M. Blûmin, N.A.. Feoktistov. – 3 rd ed., pererab. s ext. – M. : Izdatel′sko-torgovaâ korporaciâ «Daškovi s K, 2015. - 384 p.

Voronkova V. G. Formirovanie new mirovozzreniâ, new rights, new society of the future: [Monografiâ] / V. G. Voronkova / Who and as vospityvat′ in podrastaûŝih pokoleniâh // edited. O. A. Bazaluka. – Кyiv : Izdatel′skij DOM "Skif '." is 2012. – T. 2. - P. 134-152.

Voronkova V. G., Sosnin A.V. Formation of information society in Ukraine: challenge or need time? / Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: scientific papers. – Zaporizhzhya : ZDIA, 2015. - Iissue 60. - Pp. 13-24.

Voronkova V. G, , Nikitenko V.O. Modern geokul′tura as a sociocultural phenomenon of cultural globalization / Gìleâ: scientific Bulletin: [GS Sciences etc.]. -K.: Publishing House of SCIENCE LLC NVP "," BELIEVE ", 2013.- Iissue 72.- P. 487-492.

Dz′oban′ S. Iinformation society as a network-communicative space management / O. Dz′oban′, A. Sosnin // Veche. -2015. No. 10. – P. 7-13.

Dubov D. V. Broadband access to the Internet as an important precondition for innovation development of Ukraine : analìt. Ext. / D.. Dubov, M. A. Oževan. -K.: NÌSMD, 2013. -108 s.

Zgurovsky M. Way k obŝestvu, osnovannomu on znaniâh. – Access mode: http://www.zn.ua/3000/3300/52340

Information society in Ukraine : global challenges and national capabilities: analìt. Ext. / D. V. Dubov, O. A. Oževan, S. L. Hnatiuk. – K. : NISS, 2010. - 64 s.

Information technology as a factor of social transformation in Ukraine: singles. analìt. Ext. / M. A. Oževan, S. L. Hnatyuk, T. A. Isakova; for the floor. Ed. D. V. Dubova.. – K. : NISS, 2011. – 96 s. electronic version: http://www.niss.gov.ua. Date of access: Sir. 2016 – screen Name

Kozlovec′ M. A. Phenomenon of national identity: challenges of globalization: [Monograph] / M.A.Kozlovec′. – Zhytomyr : Publishing House WAITING for them. Franko, 2009. – 558 s.

Kremen V. Ukraine: the way to self. Problems of social transformation. Textbook. guidances. / V. Kremen, V. Tkachenko – K. : Publishing Center print, 1998. – 622 s.

Sosnin O. V.., Voronkova V. G.., Ažaža M. A. Investment in human capital in terms of global transformation: tutorial-Lviv: Magnolia: 2006. -2011. - 610 s.

Kyvliuk O. P. Some psychological and pedagogical questions study computer science in junior /O. P. Kyvliuk // Computer in the school and family. – Kiev : Institute of Pedagogics of Ukraine. 2000.- № 2. Pp. 38-41.

Kyvliuk O. P. Capabilities of basics of computer science in elementary school / O. P. Kyvliuk / Computer in the school and family. – Kiev: Institute of Pedagogics of Ukraine. -2001. – №5. Pp. 33-34.

Kyvliuk O. P. Analysis of the scientific research on the problems of Informatics in elementary school / O. P. Kyvliuk // Informatics and information technologies. – Kiev: Publ. "Education of Ukraine". 2006 – № 6. - Pp. 69-72.

Kyvliuk O. P. The formation elements of computer platform savvy junior high school students: DIS. … the candidate of pedagogical sciences: 13.00.09 (learning theory) / Olga Kyvliuk. – Kyiv, 2017. – 210 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Блюмин А. М., Феоктистов Н. А. Мировые информационные ресурсы: Учебное пособие / А. М. Блюмин, Н. А.Феоктистов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашкови и К̊», 2015. – 384 с.

Воронкова В. Г.Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего: [Монография]  / В. Г. Воронкова / Кого и как воспитывать в подрастающих поколениях // Под ред. О. А. Базалука. – К.: Издательский дом «Скиф`».  – 2012. –  Т.2. –  С.134-152.

Воронкова В. Г. Формування інформаційного суспільства в Україні: виклик чи потреба  часу? / О. В.Соснін // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – № 60.- С.13-24.

Воронкова В. Г.              Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації  / В. О. Нікітенко // Гілея: науковий вісник: [зб. наук.пр.].- К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2013.- Вип.72.- С. 487-492.

Дзьобань О. Інформаційне суспільство як мережево-комунікативний простір управління / О. Соснін // Віче. - 2015. - № 10. - С. 7-13.

Дубов Д. В. Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України: аналіт. Доп. / Д. В. Дубова, М. А. Ожеван. - К.: НІСМД, 2013. – 108 с.

Згуровский М. Путь к обществу, основанному на знаниях. – режим доступа: http://www.zn.ua/3000/3300/52340

Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості: аналіт. доп. / Д. В. Дубов, О. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк. – К. : НІСД, 2010. – 64 с.

Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні: зб. аналіт. доп. / М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова; за заг. ред. Д. В. Дубова. – К. : НІСД, 2011. – 96 с. Електронна версія: http://www.niss.gov.ua. - Дата доступу: сер. 2016. – Назва з екрана

 Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: [Монографія] / М. А. Козловець. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с.

Кремень В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. Навч. посіб. / Кремень В., Ткаченко В. – К.: Видавничий центр «Друк», 1998. – 622 с.

Соснін О. В., Воронкова В. Г., Ажажа М. А. Інвестиції  в людський капітал в умовах глобальної трансформації: Навчальний посібник.- Львів: «Магнолія: 2006», - 2011.- 610 с.

Кивлюк О. П. Деякі психолого-педагогічні питання вивчення інформатики в молодших класах / О. П. Кивлюк // Комп’ютер у школі та сім’ї. – Київ : Інститут педагогіки НАПН України. 2000. - №2. – С. 38–41.

Кивлюк О. П. Можливості пропедевтики основ інформатики в початковій школі  / О. П. Кивлюк // Комп’ютер у школі та сім’ї. –Київ : Інститут педагогіки НАПН України. - 2001. – №5. – С. 33–34.

Кивлюк О. П. Аналіз наукових досліджень з проблематики пропедевтики інформатики в початковій школі / О. П. Кивлюк // Інформатика та інформаційні технології. – Київ: Вид-во «Освіта України». 2006. – №6. – С. 69–72.

Кивлюк О. П. Формування елементів комп’ютерної грамотності молодших школярів : дис. … кандидата педагогічних наук : 13.00.09 (теорія навчання) / Кивлюк Ольга Петрівна. – Київ, 2017. – 210 с.

Copyright (c) 2017 М. О. Кириченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941