DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.94387

Концептуалізація розвитку інформаційного суспільства в контексті глобалізації: методологія постмодерністського дискурсу

М. Ю. Максименюк

Анотація


В статті розглядається розвиток інформаційного суспільства в умовах глобалізації та методології постмодерністського дискурсу. Проаналізовано, що представляє собою постмодерністська цивілізація, в контексті якої розвивається інформаційне суспільство. Виявлено сутність постмодерністського розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації та проаналізовано сучасні проблеми інформаційного суспільствам в  умовах постмодерністського дискурсу. Методологія дослідження - методологія нелінійного розвитку, яка представлена постмодерністським дискурсом. Наукова новизна проблеми – у здійсненні аналізу інформаційного суспільства у вимірах нелінійного розвитку цивілізації,  детермінованих постмодерністською глобальною історією. Висновок: зростання процесів нелінійної динаміки розвитку сучасного віту  зумовлено економікою, розвитком інформації, безпекою (екологія, ядерна енергетика, атомне знаряддя), хоча і часто фрагментарна, розірвана, амбівалентна

Ключові слова


концептуалізація; інформаційне суспільство; глобалізація; нелінійний розвиток; постмодерністський дискурс; постмодерністський розвиток; методологія постмодерністського дискурсу

Повний текст:

PDF

Посилання


Vashkevych V. M. Istorychna evoljucija naukovoi’ kartyny svitu [Tekst] / V. M. Vashkevych // Gileja : naukovyj visnyk: zb. nauk.prac’. – K.: Vyd–vo UAN TOV «NVP» «VIR», 2016. – Vyp.109. – S.133–139.

Vlasov V. Human concept of "economic globalization" [Tekst] / V. Vlasov / Gileja: naukovyj visnyk: zb. nauk.prac’. – K.: Vyd–vo UAN TOV «NVP» «VIR», 2017. – Vyp.116 (1). – S. 189-194.

Voronkova V. G. Filosofija globalizacii’: socioantropologichni, socioekonomichni ta sociokul’turni vymiry: monografija [Tekst] / V. G. Voronkova. – Zaporizhzhja: Vyd–vo ZDIA, 2010. – 272 s.

Lazarevich A. A. Stanovlenie informacionnogo obshhestva: kommunikacionno–jepistemologicheskie i kul’turno–civilizacionnye osnovanija [Tekst] : monografija / A. A. Lazarevich; nauch. red. I. Ja. Levjash. – Minsk: Belaruskaja navuka, 2015. – 537 s.

Maksimenûk M. Yu., Nikitenko V. O. Informational and communicative society as a kind of complex social systems and interaction / M. Yu. Maksimenûk, V. O. Nikitenko/ / Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2016. - Issue 66. - Pp. 266-278.

Maksimenûk M.Yu. Forming marketing concepts of social services in terms of informatization, intellectualization and Internet economy / M.Yu. Maksimenûk // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya : publishing ZDIA, 2016. – Issue 67. - Pp. 183-192.

Mel’nyk V. V. Formuvannja koncepcii’ informacijnogo menedzhmentu: sutnist’, zadachi, osnovni naprjamy rozvytku [Tekst] / V. V. Mel’nyk // Gumanitarnyj visnyk Zaporiz’koi’ derzhavnoi’ inzhenernoi’ akademii’: [zb. nauk. pr.]. – Zaporizhzhja : Vyd–vo ZDIA, 2012. – Vyp.49. – Pp.122–134.

Nikitenko Vitalina. Cultural and social competence creation in the process of English language study: information society aspect [Tekst] / V. Nikitenko // Gumanitarnyj visnyk Zaporiz’koi’ derzhavnoi’ inzhenernoi’ akademii’: [zb. nauk. pr.]. – Zaporizhzhja : Vyd–vo ZDIA, 2016. – Vyp.67. – Pp .251–257.

Sosnin O. V., Voronkova V. G. Informacijne suspil’stvo jak vyklyk globalizacii’ [Tekst] / O. V. Sosnin, V. G. Voronkova // Chas vyboru: vyklyky informacijnoi’ epohy: [kolektyvna monografija] / za zag. red. O. A. Ivakina, D. V. Jakovleva. – Odesa : Vydavnychyj dim «Gel’vetyka», 2016. – Pp. 344–359.

Kyvliuk O. P. Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education / O. P. Kyvliuk // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya : publishing ZDIA, 2014. – Issue 57. - Pp. 192-200.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вашкевич В. М. Історична еволюція наукової картини світу [Текст] / В. М. Вашкевич // Гілея : науковий вісник: зб. наук. праць. – К. : Вид–во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2016. – Вип.109. – С.133–139.

2. Власов В. І. Ґенеза поняття «економічна глобалізація» [Текст] / В. І. Власов // Гілея : науковий вісник : зб. наукових праць / гол. ред.. проф. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2017. – Вип.116 (1) . С.189-194.

3. Воронкова В. Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри: монографія [Текст] / В. Г. Воронкова. – Запоріжжя: Вид–во ЗДІА, 2010. – 272 с.

4. Лазаревич А. А. Становление информационного общества: коммуникационно–эпистемологические и культурно–цивилизационные основания [Текст]: монография / А. А. Лазаревич; науч. ред. И. Я. Левяш. – Минск: Беларуская навука, 2015. – 537 с.

5. Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О.    Інформаційно-комунікативне суспільство як різновид складної соціальної системи і взаємодії / М. Ю. Максименюк, В. О. Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016.- випуск №66 - С. 266-278.

6. Максименюк М. Ю.          Формування концепції маркетингу соціальних послуг в умовах інформатизації, інтелектуалізації та інтернет-економіки     / М. Ю. Максименюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. – випуск № 67. -С.183-192.

7. Мельник В. В. Формування концепції інформаційного менеджменту: сутність, задачі, основні напрями розвитку [Текст] / В. В. Мельник // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид–во ЗДІА, 2012. – Вип.49. – С.122–134.

8. Nikitenko Vitalina. Cultural and social competence creation in the process of English language study: information society aspect / V. Nikitenko // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид–во ЗДІА, 2016. – Вип.67. – С.251–257.

9. Соснін О. В., Воронкова В. Г. Інформаційне суспільство як виклик глобалізації [Текст] / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова // Час вибору: виклики інформаційної епохи: [колективна монографія] / за заг. ред. О. А. Івакіна, Д. В. Яковлева. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – C.344–359.

10. Кивлюк О.П. Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти / О.П.Кивлюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014. – випуск №57. - С.192-200. 

Copyright (c) 2017 М. Ю. Максименюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941