DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.94388

Філософські засади комунікативних технологій у розвитку туристичного бізнесу в умовах інформаційного суспільства і глобалізації

В. О. Нікітенко

Анотація


В статті сформовано концепцію комунікаційних технологій у розвитку туризму в умовах інформаційного суспільства і глобалізації. Багато уваги приділяється поліпшенню комунікаційних технологій в розвитку туризму в умовах інформаційного суспільства та глобалізації. Виділено основні фактори успішного розвитку українського туризму в майбутньому; проводяться дослідження соціальних аспектів розвитку туризму різних культур. Проаналізовано сучасний стан вітчизняного та світового туризму

Ключові слова


концепція комунікаційних технологій; туризм; інформаційне суспільство; культура; глобалізація; культура спілкування; цивілізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronkova V. G., Sosnin A. V., Maksimenûk M. Yu., Nikitenko V. A. Philosophy of the information and communication society: theoretical and methodological context / V.G. Voronkova, A.V..osnin, M.Yu. Maksimenûk, V.A. Nikitenko / Zaporizhzhya State Engineering Academy. -Zaporozhye, ZDIA, 2016. 276 s.

Voronkova V. G. The Internet as a global trend and a new supra-national reality/v.g. Voronkova // VERSUS. 2016. No. 7. Melitopol: publishing the Melitopol State Pedagogical University named after Bogdan Khmelnitsky. Pp. 20-25.

Voronkova V. G., Andrûkajtene, Regina Maximenûk M. YU., Nikitenko V.A. Formation of concept of humanistic management in Ukraine and its impact on the development of human potential in today's information society, globalization and European integration / V.G. Voronkova, M.Yu. Maksimenûk, V. A. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2016. Issue 65. Pp. 13-26.

Voronkova V. G., Ažaža M. A., Andrûkajtene, Regina. Razvitie tourism in usloviâh kul′turnoj globalizacii and informacionnogo society: krosskul′turnyj analiz / V.G. Voronkova, M. A. Ažaža, Regina Andrûkajtene // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas 2016. Pp. 95-100.

Kyvliuk O. P. Globalization and Informatization of education in the subject field of the philosophy of education /O. P. Kyvliuk // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2014. Iissue 57. Pp. 192-200.

Maksimenûk M. Yu. Forming marketing concepts of social services in terms of informatization, intellectualization and Internet economy / M. Maksimenûk // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2016. Iissue 67. Pp. 183-192

Maksimenyuk Marina. The concept of human dimension in the context of anthropological discourse of humanistic management / Laisvalaikio tyrimai: elektroninis mokslo žurnalas, 2016, 1 (7) - Mode of access: http://www.marko.lt/leidinys-homo-societas-technologiae

Maksimenûk M. Yu. Mechanisms of forming and improving the marketing of social services in the face of the Internet economy / M. Maksimenûk // Socio-economic and humanitarian aspects of the world of innovative transformation: materials and international scientific-practical Conference faculty and graduate students on 30 March 2016. – K.: of the education management University, 2016. Pp. 36-39. Access mode: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30-03

Nikitenko V. The Meaning of E-Culture in the Field of Human Values: Philosophic and Anthropology Context. / V. Nikitenko / Dialog of cultures in èpohu global′nyh riskov: proc. Meždunar. nauč. confit. s x nauč.-teoret. seminara "Innovac. strategii in sovrem. social. filosofii», Minsk, 17-18 may 2016 g 2 h 2/nauč-ed. Tip: A. Danilchenko [etc.]; edited by. : V. Anohina [etc.]. - Èlektron. Dan. (5.07 MB). – Cheltenham: Ed. Center of BSU, 2016. Pp. 108-110.

Sosnin O. V., Voronkova V.G. Information society as a challenge of globalization/a. Sosnin, v.g. Voronkova//Time choice: challenges of the information era: collective monograph. / ed. A. Ìvakìna, d. Yakovleva.- Odessa: Publishing House "Helvetica" 2016. Pp. 344-359.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Воронкова В.Г., Соснін О.В., Максименюк М.Ю., Нікітенко В.О. Філософія інформаційно-комунікаційного суспільства: теоретико-методологічний контекст / В.Г.Ворокнова, О.В.Соснін, М.Ю.Максименюк, В.О.Нікітенко / Запорізька державна інженерна академія. - Запоріжжя, ЗДІА,- 2016.- 276 с.

2. Воронкова В.Г. Інтернет як глобальна тенденція і нова наднаціональна реальність / В. Г. Воронкова // VERSUS. – 2016.- №7. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.- 134 с. – С. 20-25.           

3. Воронкова В.Г., Андрюкайтене Регіна Макс именюк М.Ю., Нікітенко В.О. Формування концепції гуманістичного менеджменту в Україні та її вплив на розвиток людського потенціалу в умовах сучасного інформаційного суспільства, глобалізації та євроінтеграції / В.Г.Воронкова, М.Ю.Максименюк, В.О.Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016.- випуск №65.- с.13-26

4. Воронкова В.Г., Ажажа М.А., Андрюкайтене РегинРазвитие туризма в условиях культурной глобализации и информационного общества: кросскультурный анализ/ В.Г.Воронкова, М.А.Ажажа, Регина Андрюкайтене // MOKSLAS IR PRAKTIKA: aktualijos ir perspektyvos MOKSLINIŲ STRAIPSNIŲ RINKINYS KAUNAS 2016.- 134 с.- С.95-100.

5. Кивлюк О.П. Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти / О.П.Кивлюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014. – випуск №57. - С.192-200.

6. Максименюк М.Ю. Формування концепції маркетингу соціальних послуг в умовах інформатизації, інтелектуалізації та інтернет-економіки     / М. Ю. Максименюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. – випуск № 67. - с.183-192

7. Maksimenyuk Marina. THE CONCEPT OF HUMAN DIMENSION IN THE CONTEXT OF ANTHROPOLOGICAL DISCOURSE OF HUMANISTIC MANAGEMENT / Laisvalaikio tyrimai: elektroninis mokslo žurnalas, 2016, 1 (7) - Режим доступу: http://www.marko.lt/leidinys-homo-societas-technologiae

8. Максименюк М. Ю. Механізми формування та удосконалення маркетингу соціальних послуг в умовах інтернет-економіки / М. Ю. Максименюк // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і аспірантів 30 березня 2016 р. – К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – С.36-39. Режим доступу : http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferenc-30-03

9. Nikitenko V. The Meaning of E-Culture in the Field of Human Values: Philosophic and Anthropology Context .Nikitenko V.  / V. Nikitenko / Диалог культур в эпоху глобальных рисков : материалы Междунар. науч. конф. и Х науч.-теорет. семинара «Инновац. стратегии в соврем. социал. философии», Минск, 17—18 мая 2016 г. В 2 ч. Ч. 2 / науч.-ред. совет : А. В. Данильченко [и др.] ; редкол. : В. В. Анохина [и др.]. — Электрон. дан. (5,07 Мб). — Минск : Изд. центр БГУ, 2016. —– С.108-110.

10. Соснін О.В., Воронкова В.Г. Інформаційне суспільство як виклик глобалізації / О.В.Соснін, В.Г.Воронкова // Час вибору : виклики інформаційної епохи: колективна монографія. / За заг ред. О.А. Івакіна, Д. В. Яковлева.- Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2016.- 472 с. 344-359

Copyright (c) 2017 В. О. Нікітенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941