Поняття «дух», «духовність» і «особистість»: філософський зміст та взаємозв’язок

Автор(и)

  • В. О. Сабадуха Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.94391

Ключові слова:

дух, духовність, особистість, персоніфікація, мораль, етика

Анотація

У статті досліджено взаємозв’язок понять «дух», «духовність» і «особистість». Проаналізовано їх зміст у філософії Г. Гегеля, Й. Фіхте, Ф. Ніцше, Н. Гартмана, М. Бердяєва, С. Франка й сучасній українській філософії. Доведено, що у класиків європейської та російської філософії особистість сприймалася персоніфікацією духу. В авторській концепції  дух – це якість людини особистісного рівня розвитку, що змушує її діяти в інтересах суспільства, відмовлятися від егоїзму й вигоди, а духовність є вірою в можливість досягти моральної чистоти й рівня особистості, яка має бути метафізичною основою суспільного буття

Біографія автора

В. О. Сабадуха, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

Посилання

Berdyaev N. A. Tsarstvo Dukha y tsarstvo Kesarya / N. A. Berdyayev. – M.: Respublyka, 1995. – 383 s.

Berdyaev N. A. Fylosofyya neravenstva / N. A. Berdyaev; sost., predysl. y prymech. L. V. Polyakova. – M. : YMA-press, 1990. – 288 s.

Buber M. Dva obraza verы / M. Buber. – M. : OOO AST, 1990. – 592 s.

Bulatov M. O. Dukh / M. O. Bulatov // Bulatov M. O. Filosofs'kyy slovnyk – K. : Stylos, 2009. – S. 157.

Hartman N. Problema dukhovnoho bыtyya. Yssledovanyya k obosnovanyyu fylosofyy ystoryy y nauk o dukhe / N. Hartman // Kul'turolohyya. KhKh vek: Antolohyya. – M. : Yuryst, 1995. – S. 608– 648.

Hehel' H. V. F. Fenomenolohiya dukhu / H. V. F. Hehel'. – Z nim. per. P. Tarashchuk; Nauk. red. per. Yu. Kushakov. – K. : Osnovy, 2004. – 548 s.

Hehel' H. V. F. Fylosofyya dukha / H. V. F. Hehel' // Hehel' H. V. F. Эntsyklopedyya fylosofskykh nauk. T. 3. – M. : Mыsl', 1977. – 471 s.

Yevropeys'kyy slovnyk filosofiy: Leksykon neperekladnostey. Tom pershyy. Pid kerivnytstvom Barbary Kassen. – K. : Dukh i litera, 2009. – 576 s.

Kryms'kyy S. B. Dukh / S. B. Kryms'kyy // Filosofs'kyy entsyklopedychnyy slovnyk / Redkol. V. I. Shynkaruk. – K. : Abrys, 2002. – S. 177–178.

Krыmskyy S. B. Konturы dukhovnosty: novыe kontekstы ydentyfykatsyy / S. B. Krыmskyy // Vopr. fylosofyy. – 1992. – #12. – S. 21–28.

Losev A. Dukh / A. Losev // Fylosofskaya эntsyklopedyya. – M. : Sovet·skaya эntsyklopedyya, 1962. – T. 2. – S. 82–85.

Luman N. Vvedenye v systemnuyu teoryyu / N. Luman. – Per. s nem. K. Tymofeeva. – M. : Lohos, 2007. – 360 s.

Nitsshe F. Po toy bik dobra i zla / F. Nitsshe // Nitsshe F. Po toy bik dobra i zla. Henealohiya morali / Per. z nim. A. Onyshko. – L'viv: Litopys, 2002. – S. 7–184.

Potustoronnee, kotoroe real'no sushchestvuet. Nemistychne potoybichchya / [K. Zarubytskyy] Sost. K. Maleev. – K. : Stylos, 253 s.

Proleev S. V. Dukhovnost' y bыtye cheloveka / S. V. Proleev. – K. : Nauk. dumka, 1991. – 112 s.

Sabadukha V. O. Kontseptsiya chotyr'okh rivniv rozvytku sutnisnykh syl lyudyny yak metodoloho-teoretychna osnova suchasnoyi filosofs'koyi antropolohiyi / V. O. Sabadukha. – Visnyk natsional'noho aviatsiynoho universytetu. Seriya: Filosofiya. Kul'turolohiya: Zb. nauk. prats'. – Vyp. 1(17). – K. : NAU, 2013. – S. 55–59.

Stepanenko I. V. Metodolohichna funktsiya ponyattya «dukhovnist'» v sotsial'no-humanitarnomu piznanni / I. V. Stepanenko // Praktychna filosofiya. – 2003. – #3. – S. 41–48.

Stepanenko I. V. Kontseptualizatsiya dukhovnosti u konteksti postmetafizychnykh implikatsiy u filosofiyi svidomosti/dukhu / I. V. Stepanenko // Praktychna filosofiya. – 2011. – #4. – S.103–109.

Frank S. Dusha cheloveka: Opыt vvedenyya v fylosofskuyu psykholohyyu / S. Frank // Frank S. Real'nost' y chelovek / Sost. P. V. Alekseev; Prym. R. K. Medvedevoy. – M. : Respublyka, 1997. – S. 4–207.

Frank S. Real'nost' y chelovek. Metafyzyka chelovecheskoho bыtyya / S. Frank // Frank S. Real'nost' y chelovek / Sost P. V. Alekseev; Prym. R. K. Medvedevoy. – M. : Respublyka, 1997. – S. 208 – 431.

Shopenhauеr. A. Svoboda voly y nravstvennost' / A. Shopenhauэr. – Obshch. red., sost., vstup. st. A. A. Huseynova y A. P. Skrypnyka. – M. : Respublyka, 1992. – 448 s.

Shopenhauеr A. Ydey эtyky / A. Shopenhauэr // Shopenhauэr A. Yzbrannыe proyzvedenyya / Sost., avt. vstup. st. y prymech. Y. S. Narskyy. – M.: Prosveshchenye, 1992. – 479 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-03-01

Номер

Розділ

Соціальна філософія та філософія історії