DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.94473

Особливості сучасних конфліктів в контексті ноосферної концепції В. Вернадського

Т. І. Сергієнко

Анотація


В даній статті розглянуто теоретичні аспекти ноосферної концепції В.Вернадського. Досліджено сутність та значення конфлікту. Запропоновано рекомендації щодо попередження конфліктів на державному рівні, їх профілактики та послаблення. Також розглянуто теоретичні аспекти ноосферної концепції В. Вернадського. Досліджена сутність і значення конфлікту. Запропоновані рекомендації щодо попередження конфліктів на державному рівні, їх профілактики та послаблення

Ключові слова


ноосфера; біосфера; держава; конфлікт; політичний конфлікт; внутрішньополітичний конфлікт; політика; відносини; інтереси; концепція ноосферного розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Artsybasov J.H ., Egorov S. A. Vooruzhennыy Conflict : law, politics, diplomacy - M .: The International relations, 1989. - 248 s.

Military conflicts second half of the XX century : Coll. Science. articles. Ed. Kulczycki S.V. - K . : Ince of History Eng., 2004. – 100 s.

Voronkova V.G. Noosphere management system of the government of Ukraine. Institute President of Ukraine in the government of Ukraine : materials of scientific conferences. - K. : Publishing and Printing Center "Kyiv University", 2014. - 472 s.

Voronkova V. G. Concept noosphere formation region in the context of globalization. Zaporozhe Zaporizhzhya region and to noosfernoy WAYS for civilization. Materials of scientific conference 23-25 November 2012 / Pod red .kannd. ystor. n. Sci. Zh .D. Malahovoy. - Moscow - Zaporozhe, 2012. – 338 s.

Voronkova V. G. Formation of a new worldview, a new man, a new society of the future // Anthropological dimensions of philosophical studies, 2013.- Vol. № 3. - Pp.69-80.

Gumenyuk A. M. Security structural and institutional transformation of the regional economy: the theoretical foundations and practical aspects: monograph / Anatoliy Markovich Gumenyuk. - K., NISS, 2014. - 468 s.

Dyachenko V. I. , Tsyurupa M. V., Shumsky P. V. International humanitarian law: the philosophical and legal doctrine regulating armed conflicts: Part I. The history of. - K.: Scope, 1999. - 128 s.

Institute of the President of Ukraine in the government of Ukraine: materials of scientific conferences. - K. : Publishing - Printing Center "Kyiv University", 2014. Pp.12-16.

Conflict resolution : A. Reader / N.I. Leonov. – 2 nd ed., Erased. - M.: MPSY; Voronezh: Izd NPL "MODEK" 2003. - 304 s.

Osmachko S. G. Krasnaya lokalnыh Army in wars and conflict voennыh (1929 - 1941 biennium.): Boevoy Experience and Military policy. – Yaroslavl: Yaroslavl zenytnыy raketnыy in-t protyvovozdushnoy defense, 1999. - 221 s.

Prospects and directions of modernization of political system of Ukraine: monograph / ed. Kindratets O.M. - Zaporozhye, Zaporizhzhya National University, 2014. – 338 s.

The policy of European integration: Textbook / Ed. V.Voronkovф. - K .: Publishing House "Professional", 2007. – 512 s.

Politics. Tutorial. / Ed. professor. V.G. Voronkova. - Zaporozhye: DIG Publishing, 2008. – 232 s.

Serhiyenko T. I. The genesis of modern political conflicts in the context of the concept of the noosphere Vernadsky // Sotsyalnыe and Technological aspects noosferы sovremennoho society. Collections of the Scientific Labor. Materials II Mezhdunarodnoy scientific conference 5 December 2014h. / Ed. k. i. n., prof. Zh .D. Malahovoy. - Moscow-Kiev - Zaporozhe -Zheltыe water: 2014 - Pp.154-159.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Арцибасов И. Н., Егоров С. А. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия - М.: Международные отношения, 1989. – 248 с.

2. Воєнні конфлікти другої половини XX століття: Зб. наук. статей. За ред. С. В. Кульчицького – К.: Інс-т історії Укр., 2004. – 100 с.

3. Воронкова В. Г. Ноосферне управління в системі державної влади України. Інститут Президента України в системі державної влади України: матеріали наукової конференції. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. – 472 с.

4. Воронкова В. Г. Формування ноосферної концепції регіону в умовах глобалізації. Запорожье и Запорожская область на пути к ноосферной цивилизации. Материалы научно-практической конференции 23-25 ноября 2012г. /под ред.каннд.истор.н., проф. Ж.Д.Малаховой. - Москва - Запорожье: 2012. - 338с.

5. Воронкова В.Г. Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего // Антропологічні виміри філософських досліджень, 2013.- вип. № 3. - С.69-80.

6. Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / Анатолій Маркович Гуменюк. - К. : НІСД, 2014. – 468 с.

7. Дяченко В. І., Цюрупа М. В., Шумський П. В. Міжнародне гуманітарне право: філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів: Ч. І. Історія становлення. – К.: Сфера, 1999. – 128 с.

8. Інститут Президента України в системі державної влади України: матеріали наукової конференції. - К.: Видавничо - поліграфічний центр  "Київський університет", 2014. – C.12-16

9. Конфликтология: Хрестоматия / Составитель Н.И. Леонов. - 2-е изд., стер. - М.: МПСИ; Воронеж: Изд-во НПЛ "МОДЭК",2003. - 304 с.

10. Осьмачко С. Г. Красная Армия в локальных войнах и военных конфликтах (1929 - 1941 гг.): боевой опыт и военная политика. – Ярославль.: Ярославский зенитный ракетный ин-т противовоздушной обороны, 1999. – 221 с.

11. Перспективи та напрями модернізації політичної системи України: монографія /за ред. Кіндратець О.М. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. - 338с.

12. Політика європейської інтеграції: Навчальний посібник / Під ред. д.ф.н., проф. В. Г. Воронкової. - К.: ВД "Професіонал", 2007. - 512с.

13. Політологія. Навчальний посібник. / Під ред. д.ф.н., проф. В.Г. Воронкової. - Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2008. - 232с.

14. Сергієнко Т. І. Генезис політичних конфліктів сучасності в контексті ноосферної концепції В.Вернадського // Социальные и технологические аспекты ноосферы современного общества. Сборник научных трудов. Материалы ІІ Международной научно-практической конференции 5 декабря 2014г. / Под ред. к.и.н., проф. Ж.Д.Малаховой. - Москва-Киев - Запорожье -Желтые Воды: 2014. - С.154-159.

Copyright (c) 2017 Т. І. Сергієнко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941