DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.94475

Концептуальні засади інформаційної безпеки в україні як умови інноваційного розвитку держави та сучасного тренду суспільства

О. В. Соснін

Анотація


Представлено концептуалізацію подолання  проблем інформаційної безпеки як умови інноваційного розвитку  держави та сучасного тренду суспільства.  Для реалізації цієї мети проаналізовано комплекс проблем інформаційної безпеки, які пов’язані з  проникненням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в усі сфери життєдіяльності  людини; розкрито причини відставання України у розвитку інформаційного суспільства в контексті цивілізаційного розвитку сучасного світу та  показано шляхи їх подолання. З'ясовано проблеми, чому знання та інформація не сформувалися в Україні як впливова економічна та соціально-політична сила; виявлено проблеми організації безперервної освіти  і вдосконалення освітньої сфери, яка виявилася загальною тенденцією (трендом) світового розвитку і основою інноваційного суспільства

Ключові слова


інформаційна безпека; інформаційно-комунікативні технології; інформатизація; інноваційний розвиток держави; інформаційна взаємодія; громадянське суспільство; свобода; освітня сфера; інформаційний ресурс; тренд

Повний текст:

PDF

Посилання


Dz′oban′ A. P., Sosnin A.V. Ìnformcìajna security: new dimensions of threat-related information and communicative dìâl′ìnstû / A. P. Dz′oban′, A. V. Sosnin // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy ": collection of scientific works / ed. V.G. Voronkova. -Issue. 61. – Zaporizhzhya, RVV ZDIA, 2015. - Pp. 24-34.

Zbignev Bžezinskij. Strategičeskij view: America s global′nyj in crisis/lane. with the English. M. Desâtovoj. – M. : Astrel″, 2012. – 258 s.

Voronkova V. G., Nikitenko V. O. Modern geokul′tura as a sociocultural phenomenon of cultural globalization / V. G. Voronkova, V. O. Nikitenko // Gìleâ : scientific bulletin. Collection of scientific papers / goal. Ed. V. M. Vaškevič. - K. : publishing Hileya, 2013. Is the Issue. 72 (5). Pp. 487-492.

Maksimenûk M. Yu., Nikitenko V. A. Formation of the paradigm of information-communicative society as a kind of complex social systems and interaction / M.Yu. Maksimenûk, V. A. Nikitenko // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy ": collection of scientific works / ed. V .G. Voronkova. - Issue. 66. – Zaporizhzhya, RVV ZDIA, 2016. Pp. 266-278.

Kozachok I. A. The formation and management of efficient use of financial resources of the enterprise / I. A. Kozachok // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy ": collection of scientific works /ed. V. G. Voronkova. - Issue. 47. – Zaporizhzhya, RVV ZDIA, 2011. – Pp. 277-283.

Kuznetsov A. Town in ob″âtiâh transnacional′nogo kapitala / Eženedel′nik "2000". No. 28 (661) 12-18 Jul 2013 g. [electronic resource]http://2000.nct.ua/2000/derzhava/ekonomika/9222S.

On the basic principles of the development of the information society in Ukraine for 2007-2015 years: the law of Ukraine of 9.01.2007 p. No. 537-V/Supreme Council of Ukraine (BD), 2007, № 12, cent. 102. [electronic resource]http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16.

The programme of action "Agenda for the XXI century" : Adopted by the Conference of the United Nations Environment and development in Rio de Janeiro (the "Earth Summit" of 1992 p.): Lane. with the English. – 2-nd. – Кyiv : Ìntelsfera, 2000. – 360 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дзьобань О. П., Соснін О. В. Інформціайна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних із інформаційно-комунікативною діяльінстю /  О. П. Дзьобань, О. В. Соснін // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» : збірник наукових праць / За ред. В. Г. Воронкової. - Вип. 61.  – Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2015. – С. 24-34.

2. Збигнев Бжезинский. Стратегический взгляд : Америка и глобальный кризис / Пер. с англ. М. Десятовой. – М. : Астрелъ, 2012. – 258 с.

3. Воронкова В. Г., Нікітенко В. О. Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації / В. Г. Воронкова, В. О. Нікітенко // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич.- К. : Вид-во «Гілея», 2013. – Вип. 72 (5). – С.487-492.

4. Максименюк М. Ю., Нікітенко В. О. Формування парадигми інформаційно-комунікативного суспільства як різновиду складної соціальної системи і взаємодії / М.Ю.Максименюк, В.О.Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» : збірник наукових праць / За ред. В. Г. Воронкової. - Вип. 66.  – Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2016. – С. 266-278.

5. Козачок І.А. Формування та управління ефективним використанням фінансових ресурсів підприємства / І. А. Козачок // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» : збірник наукових праць / За ред. В. Г. Воронкової. - Вип. 47.  – Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2011. – С. 277-283.

6. Кузнецов А. Страна в объятиях транснационального капитала / Еженедельник «2000». №28 (661) 12-18 июля 2013 г. [Електронний ресурс] http://2000.nct.ua/2000/derzhava/ekonomika/9222S.

7. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : Закон України від 9.01.2007 p. № 537-V / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 12, cт. 102. [Електронний    ресурс] http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16.

8. Програма дій «Порядок денний на XXI століття»: Ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт «Планета Земля», 1992 p.): Пер. з англ. – 2-ге вид. – К. : Інтелсфера, 2000. – 360 с.

Copyright (c) 2017 О. В. Соснін

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941