DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.94477

Інформаційно-комунікативний розвиток соціуму як цивілізаційної парадигми ХХІ століття

А. А. Хлєбнікова

Анотація


Мета статті полягає у науковому пізнанні інформаційно-комунікативного розвитку соціуму як цивілізаційної парадигми ХХІ століття, для чого проаналізовані підходи до аналізу того виду соціуму, який отримав назву інформаційного. Інформаційний тип соціуму  детермінований  інформатизацією життя, викликаного інформаційно-комп’ютерною революцією. Для аналізу цього складного феномена застосовано інформаціологічний і синергетичний підходи та виявлено результати, що інформаціологічний, так і синергетичний підходи приводять до розуміння інформаційно-комунікативної єдності світу як цивілізаційної парадигми. Остання породжує аутопоетичну (самоорганізаційну) систему, в основі якої формуються механізми самоорганізації соціуму. Зроблено висновок: що для здійснення цієї парадигми на практиці необхідний перехід на п’ятий і шостий технологічні уклади, орієнтація на інформаційні технології, що сприяють впливу інформаційно-комунікативного процесу на розвиток організації як складної соціотехнологічної системи

Ключові слова


парадигма; соціум; інформаційно-комунікативний соціум; інформаціологічний підхід; інфо-комунікативний простір; інформаційне виробництво; цивілізаційна парадигма

Повний текст:

PDF

Посилання


Zelenkov A. I., Oleynik I. V. Informacionnaâ civilizaciâ how global′nyj postsovremennosti èpohi project / A. I. Zelenkov, I. V. Oliynyk // Philosophy and social science. -Minsk, 2014, Issue 2.- Pp. 4-6.

Punčenko O. P. Frejmy for reprezentacii ètapa sovremennogo civilizacionnogo development /O. P. Punčenko // Philosophy and social science. 2014, Issue 2. Pp. 26-30.

Castells M. Information era / M. Castells // Economy, society and culture. - M.: HSE, 2000. - 607 s.

Voronkova V. G. Philosophy the development of modern society: theoretical and methodological context: monograph / V.G. Voronkova. - Zaporozhye: RVV ZDIA, 2012.-262 s.

Hlyebnìkova A. A.. Socio-philosophical discourse communication networks as a special resource social capital under the conditions of globalization/ A. A. Hlyebnìkova // Gìleâ: scientific Bulletin: [G S. Sciences. OL.] - K. : Publishing House of SCIENCE LLC NVP "," BELIEVE ", 2014. Issue 91 (12). - Pp. 241-245.

Hlyebnìkova A. A. Formation and development of the information society in the conditions of globalization : theoretical and methodological context /A. A. Hlyebnìkova // Gìleâ : scientific Bulletin: [GS. Sciences. OL.] - K. : Publishing House of SCIENCE LLC NVP "," BELIEVE ", 2014. Issue. 92. (1). – Pp. 170-174.

Voronkova V. G. «Risk society» as a consequence of the crisis of modern civilization /V. g. Voronkova // Philosophy and the social sciences.- Minsk, 2014, Issue 2 Pp. 7-11.

Voronkova V.G. Formation of informational culture of personality as a condition of successful human adaptation to living in the information society/society / V.G. Voronkova // Gìleâ : scientific Bulletin: scientific papers/goal. Ed. Prof. V. M. Vaškevič. – K. : Publishing House hileya, 2014. Issue. 86.Pp. 198-203.

Voronkova V. G. Management as a single social organism / V. G. Voronkova // Nova paradigm: scientific Almanac Prats ' mother /red. V. P. Beh.- K: 2002. -Issue 10.-Pp. 8 -19.

Voronkova V. G., Nikitenko V.O. Modern geokul′tura as a sociocultural phenomenon of cultural globalization [text] /V.G. Voronkova, V.O. Nikitenko // Gìleâ : scientific Bulletin : scientific papers / goal. Ed. Prof. V. M. Vaškevič. – K. : Publishing House hileya, 2013. Issue 72 (5). Pp. 487-492.

Nikitenko V. O. The problem field of the geokul′turnogo phenomenon: scientific approaches / V. O. Nikitenko // Gìleâ : scientific Bulletin : scientific papers/goal. Ed. Prof. V. M. Vaškevič. – K.: Publishing House hileya, 2013. Issue 71 (4). Pp.500-504.

Nikitenko V. O. Geokul′turnì values in today's world development: a socio-philosophical dimension/v. Nikitenko//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.]. – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2013. Issue. 54. Pp. 266-280.

Sosnin O. V., Voronkova V. G., Nikitenko V. O., Maksimenûk M.Yu. Informational and communicative management: foreign and domestic experience: textbook / A. V. Sosnin, V. G., Voronkova, V.O. Nikitenko, M.Yu. Maksimenûk. – Kiev : Publishing House "Kyiv National Polytechnic University", 2017-316 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Зеленков А.И., Олейник И.В. Информационная цивилизация как глобальный проект эпохи постсовременности / А. И. Зеленков, И. В. Олейник. - Философия и социальные науки.- Минск, 2014, № 2.- С. 4-6.

2. Пунченко О. П. Фреймы для репрезентации современного этапа цивилизационного развития / О. П. Пунченко // Философия и социальные науки.- Минск, 2014, №2.- С. 26-30.

3. Кастельс М. Информационная эпоха / М. Кастельс // Экономика, общество, культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 607 с.

4. Воронкова В.Г. Філософія розвитку сучасного суспільства: теоретико-методологічний контекст: монографія / В.Г.Воронкова. - Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2012.-262 с.

5. Хлєбнікова А. А. Соціально-філософський дискурс комунікативних мереж як особливого ресурсу соціального капіталу за умов глобалізації / А. А. Хлєбнікова // Гілея: науковий вісник: [зб. наук. пр.] - К. : Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. – Вип. 91 (12). – 425 с. – С. 241-245.

6. Хлєбнікова А. А. Становлення і розвиток інформаційного суспільства в умовах глобалізації: теоретико-методологічний контекст/ А. А. Хлєбнікова // Гілея: науковий вісник: [зб. наук. пр.] - К. : Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. – Вип. 92.(1). – 377 с. – С. 170-174.

7. Воронкова В.Г. «Общество риска» как следствие кризиса современной цивилизации /В.Г.Воронкова // Философия и социальные науки. - Минск, 2014, № 2.- С. 7-11.

8. Воронкова В. Г. Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві / суспільстві / В. Г. Воронкова// Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. проф. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 86.- С.198-203.

9. Воронкова В. Г. Управление как единый социальный организм / В.Г.Воронкова // Нова парадигма: альманах наукових праць / за ред. В. П. Бех .- К: 2002. - Вип.10. - С. 8-19.

10. Воронкова В. Г., Нікітенко В. О. Сучасна геокультура як соціокультурний феномен культурної глобалізації [Текст] / В. Г. Воронкова, В. О. Нікітенко // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. проф. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2013. – Вип.72(5). - С.487-492.

11. Нікітенко В. О. Проблемне поле геокультурного феномену: наукові підходи / В.О.Нікітенко // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. проф. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2013. – Вип.71 (4). - С.500-504.

12. Нікітенко В. О. Геокультурні цінності в умовах сучасного світового розвитку: соціально-філософський вимір / В.О.Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2013. – Вип. 54. – С. 266-280.

13. Соснін О. В., Воронкова В. Г., Нікітенко В. О., Максименюк М. Ю.Інформаційно-комунікативний менеджмент: зарубіжний і вітчизняний досвід: навчальний посібник / О. В.Соснін, В. Г.Воронкова, В. О.Нікітенко, М. Ю. Максименюк. - Київ: Видавництво «Київського національного політехнічного університету», 2017, - 316 с.

Copyright (c) 2017 А. А. Хлєбнікова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941